Asylcenteret ved Hanstholm
Asylcenteret ved Hanstholm
Af .

De store landinger af konsumfisk i Hanstholm giver job i en stribe forarbejdnings- og eksportvirksomheder.

/Nordjyske Medier, 2015 .

Figur 1. BNP pr. indbygger i faste priser 2000-15 for Thisted Kommune og hele landet. Indeks: 2000=100.

Danmarks Statistik – Særkørsel for Trap Danmark

.

Hurup i Sydthy er hjemsted for en vigtig del af Thisted Kommunes handelsliv og flere store industrier.

.

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Thisted Kommune i november 2015.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/PEND100

.

Thisted er en kommune med et alsidigt og dynamisk erhvervsliv. En række af de lokalt forankrede virksomheder er de seneste årtier slået igennem internationalt, og kommunen rummer en række erhvervsklynger, der står stærkt inden for bl.a. landbrug, fiskeri, agroindustri, bygningsmaterialer, specialiserede maskinfabrikker og energi. Klyngerne går ofte på tværs af de kendte brancheinddelinger. Fiskeriets fremgang i Hanstholm afspejles fx også i industriel forarbejdning af konsumfisk og i de mange handels-, service- og transportvirksomheder i havnebyen.

Thistedområdet fik i 1970’erne en række nye industrier, der med egnsudviklingsstøtte flyttede ud fra de store byer. De fleste af dem er de seneste 10-15 år flyttet videre til billigere produktionslande. Tilbage står imidlertid et moderne erhvervsliv med et aktivt iværksættermiljø og med flere grupper af virksomheder, der har forudsætninger for at udvikle sig og klare sig i konkurrencen.

Ejerforholdene er under forandring. En række centrale virksomheder, der var grundlagt af og herefter også ejet af lokale familier eller andelshavere i et par generationer, er især det sidste tiår blevet opkøbt af kapitalfonde og udenlandske koncerner – ofte med henvisning til, at yderligere international ekspansion stiller nye kapitalkrav.

Der er ikke sikre tal for turismens samlede betydning for kommunen, men VisitDenmark skønner på basis af 2014-tal, at turisternes forbrug udgør knap 2 % af det samlede udbud af varer og tjenester. Dermed er andelen lidt under hele regionens.

Kommunen rummer også store offentlige arbejdspladser – især inden for sundhed, undervisning og socialområdet. Samlet betyder de mange arbejdspladser, at Thisted er noget så usædvanligt som en yderkommune, hvor meget få arbejder uden for kommunegrænsen.

Beskæftigelsesfrekvensen svarer til landsgennemsnittet, men kommunen er overrepræsenteret, når det gælder indbyggere på førtidspension og efterløn. Indkomster og formuer ligger ca. 10 % under landsgennemsnittet.

Bruttonationalproduktet for Thisted Kommune var i 2015 på 13,4 mia. kr. svarende til 305.000 kr. pr. indbygger. Det er lidt over gennemsnittet for regionen, men ca. 15 % under landsgennemsnittet (se Figur 1). Det er med til at forbedre Thisteds placering i regionen, at der er flere indpendlere end udpendlere, da indpendlernes produktion regnes med i den kommune, hvor arbejdspladsen ligger.

BNP-opgørelsen af den samlede økonomiske aktivitet i kommunen har store udsving fra år til år. Den viser især, at krisen ramte Thisted særlig hårdt i årene 2008-11. Trods samlet fremgang siden 2012 var kommunens BNP pr. indbygger i 2015 stadig omkring niveauet fra år 2000.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Figur 2. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16-64 år) med arbejdssted i Thisted Kommune, Region Nordjylland og hele landet i 2015.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/RAS301

.

Ved udgangen af november 2015 var der 20.031 mennesker (i alderen 16-64 år) i arbejde på arbejdspladser i Thisted Kommune. Fordelingen på hovedbrancher afviger væsentligt fra landsgennemsnittet. Industrien og de primære erhverv står stærkere, mens en del af serviceerhvervene fylder mindre (se Figur 2).

Primære erhverv

Klar til nedgravning. I 2016 blev der lagt 1,8 km vandledning fra boringen i Sårup til vandværket i Nytorp.

.

Thisted Kommune har 5,9 % af arbejdspladserne i de primære erhverv (2015-tal). Det er langt over andelen for hele landet og lidt over andelen for Region Nordjylland. Det skyldes, at kommunen står stærkt inden for fiskeri (med Hanstholm som den vigtigste havn), svine- og minkproduktion samt inden for kvæghold og mælkeproduktion. Thisted er den kommune i regionen, der har det største økologiske landbrugsareal – det bruges især til malkekvæg. Koncentrationen mod større brug fortsætter. Medio februar 2017 var der ifølge Det Centrale Husdyrregister ca. 378.000 produktionssvin i kommunen fordelt på knap 120 besætninger, hvoraf mere end 20 havde over 5.000 produktionssvin.

Industri

Sjørring Maskinfabrik
Sjørring Maskinfabrik
Af .

Thisted er en udpræget industrikommune. Med 23,7 % (2015-tal) af den samlede beskæftigelse er industriens andel mere end det dobbelte af landsgennemsnittet og halvanden gang større end i Region Nordjylland. Industriens andel af beskæftigelsen faldt med ca. 2 procentpoint i forbindelse med krisen 2008-09, men er de seneste år steget igen. Den relativt store industribeskæftigelse skyldes solide positioner i en række brancher. Hele fødevaresektoren er stærk med det store svineslagteri Tican Fresh Meat A/S ved havnen i Thisted, med Danmarks største isproduktion på Mejerigaarden A/S og med virksomheder som Dragsbæk A/S (kendt for Bakkedal og margarine), Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik A/S (tidl. Dragsbæk Malt), Thisted Bryghus A/S og rækken af fiskeforarbejdninger til eksport i bl.a. Hanstholm. Samtidig er der de seneste år startet mange mindre fødevarevirksomheder, hvoraf en del er samlet i foreningen Regional Madkultur Thy-Mors.

Maskin- og redskabsindustrien er velrepræsenteret med store virksomheder som Sjørring Maskinfabrik A/S og A/S Cimbria og med mange mindre og mellemstore som Maskinfabrikken Hillerslev A/S, Kellpo A/S, AKEA Automation Aps, V. Møllers Værktøjsfremstilling I/S, ab Metal A/S m.fl. Klyngen af specialiserede underleverandører er en vigtig del af erhvervsstrukturen.

En anden gruppe af virksomheder er centreret om produkter af træ. De to største er Idealcombi A/S i Hurup, en af Danmarks førende vinduesproducenter, og Dolle A/S, der fra fabrikken i Frøstrup har specialiseret sig i produktion af trapper og gelændere – primært til eksport.

Træ er også omdrejningspunktet for Hanstholm Køkken A/S og NJA Furniture A/S. Møbelklyngen omfatter samtidig den store madrasfabrik i Hurup, der i dag er en del af Europas største producent af senge og madrasser – Hilding Anders-koncernen.

Mange andre klynger kan fremhæves: Der er flere specialister i plastproduktion og i fremstilling af bygningsdele i bl.a. beton og metal.

Samtidig har en række virksomheder deres udspring i energisektoren. Områdets historiske traditioner på energiområdet – især vindmøller – har sat sine spor. De rækker fra firmaer, der som Thy Varme og Stålteknik A/S i Bedsted leverer lokale løsninger, til internationalt arbejdende specialister som Bach Composite Industry A/S i Hurup. Bach har produktion i Hurup og fire andre steder i udlandet og er med i alt over 600 medarbejdere i det globale førerfelt inden for beklædning af møllehatte og vinger på store vindmøller.

DGS Denmark A/S (Oticon) og Coloplast A/S har haft stor produktion i Thisted siden udflytningen i årene med egnsudviklingsstøtten. Oticon meddelte i 2016, at man lukker fabrikken med udgangen af 2018, da de fleste af aktiviteterne flyttes til Polen. Coloplast har oplyst, at man frem mod 2018 planlægger at reducere beskæftigelsen i Thisted. Den toppede 2003-04 med ca. 475 fuldtidsansatte og var i 2016 kommet ned på ca. 215.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Med 8,6 % af Thisted Kommunes arbejdspladser (2015-tal) er sektorens andel lidt under såvel regionen som hele landet. Kommunens mange eksportvirksomheder giver grundlag for en stribe store speditører med egne flåder af lastbiler – bl.a. N.C. Christensen & Sønner A/S, SJ Fragt A/S og Egon Sørensen Transport A/S. Bygge og anlægssektoren er præget af mange mindre virksomheder, men blandt de større havde Skinnerup Tømrer og Snedker i 2016 ca. 40 ansatte.

Forsyningssektoren er domineret af offentligt ejede selskaber som Thy Mors Energi A.M.B.A. (el og fiber), Thisted Drikkevand A/S, Thisted Spildevand A/S og I/S Kraftvarmeværk Thisted. Sammen med et par hundrede privatejede vindmøller og biomasseanlæg i forbindelse med flere landbrug sikrer forsyningssektoren, at hele Thisteds elforbrug dækkes af vedvarende energi, og at 80 % af varmen produceres ved brug af bl.a. affaldsforbrænding og biomasse.

Handel, service og oplevelseserhverv

Sektoren omfatter med 24,0 % (2015-tal) en betydelig del af Thisted Kommunes arbejdspladser, men fylder dog mindre end på landsplan. Handelssektoren er stor, fordi den ud over detailhandelen omfatter den engroshandel, der især er knyttet til industrien og de primære erhverv. Beskæftigelsen i oplevelseserhverv som hoteller, restauranter, kultur og fritidsområdet udgør 4 % og har siden 2010 været i svag fremgang.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor er med 6,5 % (2015-tal) af kommunens arbejdspladser markant underrepræsenteret i forhold til såvel regionen som hele landet. På dette felt fremstår Thisted som en typisk yderkommune, og under 20 arbejdspladser indgår i statistikken som forskning.

Blandt sektorens største arbejdspladser er pengeinstitutter og en række større firmaer inden for revision, forsikring og rådgivning – herunder bl.a. Sparekassen Thy, Revision Limfjord og Thisted Forsikring.

Trods den relativt beskedne andel af beskæftigede inden for forretningsservice har kommunen en begyndende klynge af IT-virksomheder. NetIP fra Thisted var i 2016 nået op på 80 medarbejdere og havde åbnet kontorer i fire andre jyske byer. Thy Data fra Thisted er i dag en del af den skandinaviske EG-gruppe, mens Bornerups Datacenter A/S stadig er selvstændigt. inu:it A/S er et grønlandsk IT-firma, der driver sine danske aktiviteter fra Thisted.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Samlet står det offentlige som den største arbejdsgiver i Thisted Kommune. De helt overvejende offentlige arbejdspladser inden for administration, uddannelse, sundhedsvæsen og socialområdet udgjorde i 2015 i alt 31,3 %. Når det alligevel er lavere end niveauet for både regionen og hele landet, skyldes det primært, at antallet af statslige og regionale arbejdspladser – trods en afdeling af SKAT og af regionshospitalet – er relativt lavt i Thisted.

Samlet er socialområdet størst med i alt 13,6 % af den samlede beskæftigelse. Undervisningsområdet har 8,2 % af de beskæftigede personer med EUC Nordvest som den største institution. Sundhedsområdet dækker 6,1 % – og her med Regionshospital Nordjylland i Thisted som den klart største arbejdsplads.

Pendling

Typisk vil en yderkommune have relativt mange, der pendler ud af kommunen for at gå på arbejde. Sådan er det ikke i Thisted Kommune. Kun 12 % af arbejdsstyrken tog i 2015 på arbejde i en anden kommune – det var den laveste andel blandt de landfaste yderkommuner.

For alle nabokommuner gælder det, at pendlertrafikken netto har retning mod Thisted Kommune. I november 2015 var der fx 1.221, der kom fra Morsø Kommune for at gå på arbejde, mens kun 707 tog turen den anden vej.

En tolkning af pendlingsmønsteret er, at Thisted Kommune har et for området relativt stærkt erhvervsliv. En anden faktor kan være, at Thisteds virksomheder efterspørger specialiseret arbejdskraft, der i nogle tilfælde må hentes udefra.

Fordelingen på brancher er stort set den samme for arbejdspladserne i kommunen som for beskæftigede borgere med bopæl i kommunen. Det ændrer pendlingen ikke på, når det gælder Thisted Kommune.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2015 for indbyggerne i hhv. Thisted Kommune, Region Nordjylland og hele landet.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/RAS209

.

Ud af Thisted Kommunes 16-64-årige indbyggere var de 19.144 i beskæftigelse ved udgangen af november 2015.

Arbejdsløsheden er lavere i Thisted Kommune end i regionen og i landet som helhed. Det har været tilfældet de sidste 10 år, og i 2015 var ledigheden på landsplan 1,8 % af befolkningen, mens 1,2 % af Thisted Kommunes indbyggere var ledige.

Opgjort som fuldtidsledige i forhold til arbejdsstyrken var ledigheden i 2016 hhv. 4,2 % på landsplan og 3,1 % i Thisted Kommune.

En samlet opgørelse for beskæftigelse og forsørgelse for alle med bopæl i kommunen viste for 2015, at knap halvdelen af befolkningen (48,9 %) var i beskæftigelse – tæt på landsgennemsnittet på 50 %. En relativt stor del af de beskæftigede (5,1 %) er selvstændige. Derimod har kommunen relativt mange i den arbejdsdygtige alder på overførselsindkomster. Både førtidspensionister og folk på efterløn er overrepræsenteret i forhold til landsgennemsnittet (se Tabel 1).

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Thisted Kommune og hele landet i 2015.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/FORMUE2 og INDKP101 samt særkørsel for Trap Danmark

.

Tabel 3. Fordelingen af socialgrupper i procent i Thisted Kommune og hele landet i 1985, 1997 og 2012.

Arbejderbevægelsens erhvervsråd på basis af data fra Danmarks Statistik

.

Med en gennemsnitsindkomst pr. indbygger før skat på 275.604 (2015-tal) ligger Thisted Kommune i den nederste tredjedel blandt landets kommuner. Det er på niveau med regionen og ca. 10 % under landsgennemsnittet (se Tabel 2). Billedet er det samme for familiernes nettoformue.

Afstanden til landsgennemsnittet har de sidste ti år været svagt voksende. I 2005 var gennemsnitsindkomsten i Thisted Kommune 8,3 % under landsgennemsnittet. I 2015 lå kommunen 10,6 % lavere.

Uligheden er mindre end på landsplan. Målt med gini-koefficienten var den i 2015 på indeks 24,7 i Thisted Kommune, mens den på landsplan var 28,8. Uligheden er i begge tilfælde lidt højere end i 2004.

Fordelingen af befolkningen på socialgrupper supplerer billedet. De to øverste socialgrupper er på landsplan vokset fra en samlet andel på 8,9 % i 1985 til 16,2 % i 2012. Denne udvikling står i kontrast til tallene for Thisted Kommune, hvor socialgruppe I og II i de to år kun udgjorde hhv. 7,3 og 7,6 % (se Tabel 3).

Mens socialgruppe IV og V samlet har haft en faldende andel på landsplan, er de fortsat helt dominerende i Thisted Kommune. Her udgjorde disse to socialgrupper i 2012 samlet 62,4 % af befolkningen, mens deres andel på landsplan var faldet til 54,9 %.

Thisted Kommune ligger således – målt ud fra indkomster og fordeling på socialgrupper – lavere end landsgennemsnittet. Sammenlignes derimod med de i alt 16 kommuner, der i regeringens Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2016 rubriceres som yderkommuner, tegner der sig et andet billede. I den sammenligning klarer Thisted Kommune sig relativt godt på mange parametre og ligger fx i den bedste tredjedel målt på borgernes samlede gennemsnitsindkomster.

Videre læsning

Læs mere om Samfund og erhverv i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked

Eksterne links