Vestervig Klostermølle ligger på Klostermøllevej 77 i Thisted Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Vestervig Klostermølle er opført som kornmølle omkring år 1860 og tilhørte indtil 1909 Vestervig Kloster. Det var Chr. Breinholdt til Nedergård (Vestervig Kloster), der fik opført jordhollænderen, som blev tækket med strå og fik et vingefang på 24 alen (15 meter). Kælderen havde ikke gennemkørsel og alt korn skulle bæres eller køres på sækkevogn, ind og ud af en lille indgang i kælderen. Møllen blev bygget for at male mel til Vestervig Kloster, men blev i 1909 solgt fra, og blev til en almindelig kundemølle.

I 1930 var møllen tækket med strå og forsynet med to kværne, et valseværk og en skallekværn. Der var også blevet monteret en 14 Hk Aktiv råoliemotor, og møllen havde amerikansk krøjeværk. Til møllen hørte et landbrug på tre tønder land samt en korn- og foderstofhandel. Mølledriften blev indstillet i 1960. I 1964 blev Vestervig Klostermølle fredet og i 1965 købte 'Vestervig Håndværker- og Borgerforening' møllen. I 1989 blev møllen beklædt med træspån og i 1991 blev Vestervig Klostermølle åbnet for publikum.

Beskrivelse

Vestervig Klostermølle ligger på en mindre høj, få hundrede meter fra Vestervig Klosterkirke. Møllen er en ottekantet bakkehollænder med jordomgang og kælder. Undermøllen er opført i kampesten, overmøllen og den bådformede hat er af træ og beklædt med spån. Vingerne har hækværk til sejl, og møllen krøjes fra omgangen med et lille spil monteret på svansen.

I det indre er bevaret en mængde mølleinventar, herunder kværne, tromlesorterer, havrevalse og en stenkran. Møllen er funktionsdygtig.

Miljømæssig værdi

Vestervig Klostermølles miljømæssige værdi knytter sig til den højt hævede placering på den, mod vest, faldende skråning. Beliggenheden i det åbne landskab, hvor møllen og de umiddelbare omgivelser er friholdt for bebyggelse og træbevoksning betyder, at den kan ses vidt omkring i landskabet og fra møllen er der således et uhindret og imponerende kig til både Vestervig Klosterkirke i øst og til Agger, Agger Tange, Lodbjerg Fyr og Vesterhavet mod vest.

Kulturhistorisk værdi

Vestervig Klostermølle er en landbrugshistorisk funktionsbygning med stor kulturhistorisk værdi, idet den gennem sin velbevarede arkitektur og sit maskinelle interiør, fortæller historien om det lokalt forankrede, og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Yderligere relaterer den kulturhistoriske værdi sig til Vestervig Klostermølle som vidnesbyrd om et tidligt stadie i vindteknologiens historie. Hertil kommer, at møllen generelt havde stor social betydning i lokalsamfundet, idet den blev et uformelt samlingssted når bønderne kørte til mølle, og da møllen sås vidt omkring i landskabet, brugte man også vingerne til at signalere vigtige begivenheder: dødsfald og sorg, glæde, arbejdspause og lignende.

Arkitektonisk værdi

Vestervig Klostermølles arkitektoniske værdi knytter sig til bakkehollænderens traditionelle fremtræden med kampestenssat kælder, ottekantet spånbeklædt overmølle, bådformet hat, svanskrøjer og vinger. Hertil kommer den enkle og virkningsfulde farvesætning i sort, hvid og mørkegrøn.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links