Temperamenterne blusser kortvarigt op mellem to traner på en græsmark ved Ølene. Tranen havde sine sidste ynglesteder syd for Kongeåen og forsvandt formentlig som dansk ynglefugl, da Danmark måtte afstå Sønderjylland til Preussen i 1864. Selv om tranen vendte tilbage som ynglefugl i 1952, dukkede den først op på Bornholm i 1990, da et par fik to unger på vingerne i Ølene. Siden da har de elegante fugle ynglet regelmæssigt, og om foråret er trompeterende traner et hyppigt syn i det vidtstrakte engområde.
.

I kanten af Almindingen, syd for Østermarie, ligger det ca. 120 ha store vådområde Ølene. Området ligger i en flad, skålformet lavning med en lavvandet sø, som er omgivet af rørskov, enge og skov. I søen udspringer Øle Å, som herfra løber først mod øst og siden sydpå til udløbet i Østersøen ved Slusegård mellem Øster Sømarken og Strandmarken. Navnet Ølene kendes fra 1500-tallet og er den bornholmske flertalsform af øl, der betyder »kilde« eller »vandløb«.

Lavningens kalkholdige jordbund betyder, at der her er opstået ekstremrigkær med en række mere eller mindre sjældne plantearter som melet kodriver, søpryd, vibefedt, bakkegøgelilje, sumphullæbe og kødfarvet gøgeurt. Store dele af Ølene domineres af den ret sjældne hvas avneknippe, der spreder sig med en sådan hast, at den må holdes nede for ikke at udkonkurrere bl.a. kodriverne og orkidéerne.

Ølene har et rigt insektliv, som bl.a. omfatter et stort antal dagsommerfugle. I juni og juli flyver fx engperlemorsommerfugl talrigt over engene, mens iris ofte ses i de omkringliggende skove. Fuglelivet er varieret med ynglefugle som trane, grågås, rørhøg, vibe, dobbeltbekkasin, vandrikse, rørspurv, bynkefugl og rørsanger. Af og til lægger også både havørn og kongeørn vejen forbi området.

I 1942 blev Ølene udpeget som vildtreservat, og der er derfor ikke offentlig adgang til området. Ølene kan dog overskues fra tre fugletårne i kanten af området. Derudover indgår Ølene i det habitat- og fuglebeskyttelsesområde, som også omfatter Almindingen og Paradisbakkerne.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land på Bornholm

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land