Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421133
Sted- og lokalitetsnummer
230305-88
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Hovedbygning, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Hovedbygning, Nyere tid (dateret 1870 e.Kr. - 1879 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Blans, art.nr. 74, bd. III, bl. 116. Blansgård. Fredningen omfatter Blansgårds voldgrave og deres skråninger. For den nordlige voldgravs vedkommende omfatter fredningen også den 1,5 - 2 m høje vold, der begrænser graven mod nord i hele dens længde og bredde. På volden ligger en del sten. Ca. 7 m vest for voldgravens nordøstlige hjørne er volden gennemgravet til et afløb. For østenden af nordgraven, der er delvis vandfyldt, står en stejl ca. 2 m høj delvis stensat skrænt. Den midterste del af østgraven har ca. 2 m høje jordskrænter. Graven, der er tørlagt, er tæt bevokset i bunden og på skrænterne med unge løvtræer. Den sydlige vand- fyldte ende af østgraven har lave, delvis træbevoksede skrænter. Den sydvestlige vandfyldte voldgrav har mod syd og vest ret stejle, 1 - 1,5 m høje, med store træer bevoksede skrænter, hvori ses enkelte sten.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotBlansgård (blå) med bevarede voldgrave. [Nævnes første gang i 1315].
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1967
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorS-lige del af Ø-graven ikke vandfyldt. Volden mod N er noget nedtrampet af kreaturer. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Have, græsning. Foto: S/H og F 09.12 fra NNØ, 09.13 graven mod NØ fra Ø, 09.14 graven mod V fra N, 09.15 SV-graven fra SØ.
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links