Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34145
Sted- og lokalitetsnummer
080611-29
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Elvedgård hovedgård Voldstedet består af en lav retangulær holm, ca. 90 x 50 m, der på alle sider er omgivet af 9-18 m brede vandfyldte vold- grave. Holmen er udlagt som haveanlæg. En dæmning fører ved sydgravens sydvestre hjørne over til en høj banke, der måler ca. 50 x 60 m. Banken, hvorpå hovedbygningen er opført, er i nord, øst og syd omgivet af 9-30 m brede vandfyldte grave. Ban- ken, der har stejle sider, falder jævnt mod vest, hvor den går over i et ladegårdsplateau, ca. 100 x 60 m, hvor avlsbygnin- gerne ligger. Vestenden af ladegårdsplateau'et afrundes af en tør grav, der er ca. 50 m lang og ca. 10 m bred med udenfor- liggende lav krum vold. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. De eksiste- rende bygninger berøres ikke af denne fredningg. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående hen- vendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt må voldstedet benyttes som haveanlæg og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorElvedgård voldsted. 1. Rektangulær holm ca. 100x55 m, omgivet af 6-10 m brede vandfyldte grave mod vest, nord og øst. Mod syd en formodet opfyldt voldgrav. Arealet udlagt som have, med græsplæne, omgivet af et bælte langs voldgravenes kanter, af buske og træer. 2. Syd for ovennævnte, en banke 140x65, hvorpå hovedbygning og maskinbygninger er beliggende, og indrammer en stor gårdsplads. Hovedbygningerne mod øst er omgivet af vandfyldte voldgrave mod øst og syd. 3. Vest for ovennævnte ligger i tæt krat, et halvkredsformet voldanlæg, delvis tørlagt, bestående af to grave 10 m brede i retning N-S med en opgravet vold imellem. Den vestlige grav indgår ikke i fredningen. Se i øvrigt skitse . Mål: 240x170 m. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.Meget velholdt voldsted

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links