Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35146
Sted- og lokalitetsnummer
080611-30
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Mølledam, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rugård voldsted Voldstedet består af en flad banke, der i nord og øst er omgi- vet af en mølledam, i hvis nordlige del er en lille holm, der indgår i haveanlægget. Langs bankens vestside er to ca. 15-20 m brede vandfyldte voldgrave, der er adskilte af en dæmning. Stavids å løber gennem gravene og mølledammen. Banken, hvor Rugårds hovedbygning er opført, er iøvrigt udlagt som park. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. De eksiste- rende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes eller beska- diges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven samt forsætlig æn- dring af vandstanden må kun ske efter henvendelse til rigsanti- kvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og park i sam- me omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet fundet som beskrevet. Se deklarationsrids. Henligger som park og gårdsplads. Beplantning syd for voldstedet i 100 m-zonen. Genbesigtigelse med MB. Genbesigtigelse med MB 6-3-86, ulovlig beplantning (§53) bør påtales. Mål: Ingen mål opgivet.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links