grav i øst
.
grav i øst
.
grav og bro i nord
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
401543
Sted- og lokalitetsnummer
090429-53
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Nakkebølle voldsted. Nakkebølle voldsted består af en omtrent kvadratisk holm med afrundede hjørner, ca. 50 x 50 m, på alle sider omgivet af ca. 10 m brede vandfyldte voldgrave, hvis sider er delvis stensatte. Adgangen til holmen er dels ad en dæmning fra sydvest, dels ad en bro fra nord. På holmen ligger hovedbygningen, der er fredet i kl. A i henhold til bygningsfredningsloven. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravens ydre overkant. De eksisterende bygninger samt dæmningen og broen berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: - 2,0 x 70,0 x 65,0 m. Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Størstedelen af voldgravens sider (undtagen i V) udgøres af ca. 2 m. høje stensætninger i rå og kløvet kamp, i ny tid udspækket med mørtel ell. lign. To forhold udgør muligvis en § 48- og en § 53-krænkelse, idet der ikke af blåt kort ses at være givet dispensation hertil. Det drejer sig om følgende: A) Over den Ø-lige voldgrav er lagt en bro i form af en spang af profiljern med påslåede gangbrædder, jvf. opt. 13. Det er en bro af samme type som den i frednings- teksten nævnte over N-voldgraven, jvf. opt. 10 og 14. B) Ca. 15-20 m. N for den N-lige voldgrav er et nyere stråtækt hus med foranliggende, jordgravet svømmebassin. Huset kan være ældre end fredningen. Fik ikke lejlighed til at tale med Nakkebølles ejer (ejeroplysning på skema), da hun var optaget. Såfremt begge forholdene A) og B) er af nyere dato end fredningen (fra 1972), bør der meddeles lovliggørende dispensation. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig især på grund af det fine bygningsmiljø. Dog ikke offentlig tilgængelig.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links