Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42097
Sted- og lokalitetsnummer
220107-16
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Søgård. Den i Søgård sø beliggende holm, Slotspolden, hvorpå voldstedet af det gamle Søgård ligger, samt det nu tørlagte sødrag mellem polden og søbredden i syd, hvorfra adgangen til borgen har været. Voldstedet består af et lavt plateau, omgivet af en ringvold, der kan spores hele vejen rundt, men kun har bevaret sin oprindelige højde over en mindre strækning vest for den oprindelige adgang til borgen, der har været ad den endnu bevarede vejdæmning, der fra søbredden syd for polden løber ud mod borgen. Dæmningen ender ca. 5 m fra ringvolden, til hvilken en træbro, af hvilken der endnu står pæle, har dannet forbindelsen. Øst for vejdæmningen er i det sumpede engdrag mellem pold og søbred bevaret en del nedrammede pæle fra et pæleværn. Øst for borgpladsen er der rester af bygningsfundamenter. Poldens nordøstlige hjørne splittes af en dyb nedgravning. Polden ligger hen som eng, og på dens højereliggende partier vokser en del buske, krat og træer. Voldstedet gennemskæres af hoved- landevejen fra Åbenrå mod Kruså. Art.nr.: Søgård, 102, 109 og 121: Søgård. I skellet til art.nr. 62.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links