Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34171
Sted- og lokalitetsnummer
080112-167
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Scheelenborg voldsted. Voldstedet består af en rektangulær borgbanke ca. 50 x 71 m, der hæver sig indtil 2 m over de omgivende tørre voldgraves bund. I syd og vest står banken med stejle stensatte sider. Gravene, hvis bredde varierer fra ca. 15 til 22 m, åbner sig i vest ud mod en naturlig sænkning. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede ho- vedbygning. Over den søndre grav, hvis yderside er stensat, fører en ca. 6 m bred vejdæmning. Den østre grav har nær bankens sydøstlige hjørne en tilfyldning. Voldstedet indgår i gårdens haveanlæg. Grænsen for det fredede areal, der i øst-vest måler ca. 105 m og i nord-syd ca. 95 m, følger i nord, øst og syd gravens udvendige øvre kanter og i vest en linje, der for- løber parallelt med borgbankens vestside, 10 m vest for denne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyld- ning eller på nogen anden måde forstyrres. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Voldstedet må iøvrigt anvendes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFundet som beskrevet. Rektangulært anlæg med Scheelenborgs hovedbygning på. Alt i park. Opfyldningen i den østre voldgrav er næsten udjævnet. Meget velholdt park på voldstedet. Hvor er den ulovlige swimmingpool? J.nr. 53-1527. . Bevoksning: Hovedbygning.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Museal udgravning - Østfyns MuseerI forbindelse med en udskiftning af belægning på gårdsplads og terrasser omkring hovedbygningen på det fredede voldsted Scheelenborg, foretog Østfyns Museer en arkæologisk overvågning af anlægsprojektet. Overvågning og arkæologisk registrering blev aktuelt efter at adskillige fundamentsten og et intakt tegstensgulv blev gravet væk i forbindelse med nedlægningen af et kloakrør. Overvågning og undersøgelse af det fredede fortidsminde foregik sideløbende med anlægsarbejdet i perioden primo marts og frem til ultimo juni 2016. Undersøgelsen har resulteret i at Scheelenborgs bygningshistorie, som skriftlige og billedlige kilder ikke har været i stand til at belyse nu kan forstås bedre: Det ældste spor af Scheelenborg, eller Eskebjerg, som det hed frem til 1680, blev fundet nordøst for den nuværende hovedbygning. Her er der tale om fundamentsten fra før 1550, der blev fundet 2 meter dybere end den nuværende hovedbygning. Nord for den vestlige del af den nuværende hovedbygning blev ligeledes fundet et lag pigsten, også 2 meter nede, som skrånede kraftigt nedad mod nord. Det, sammen med spor af 2 meter opfyldning på den nuværende banke, tyder på at en ældre bygning har stået nord for den nuværende. Omkring midten af 1500-årene blev den gamle bygning nedlagt, den nuværende banke blev etableret og den nuværende hovedbygning (hvor kælderen stadig er oprindelig) blev opført sammen med en vest- og østfløj. Ved den vestlige del af banken fremkom to rækker af kampesten, som har fungeret som terrasseindeling af banken. Senere blev sydfløjen med tilhørende porthus bygget. Fundamenterne af alle de tre nu fjernede fløje (øst, syd og vest) blev helt eller delvist afdækket. I østfløjen var der spor efter et stegers.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links