Faktaboks

Kommune
Gladsaxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030116
Sted- og lokalitetsnummer
020303-71
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1888 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Buddinge Batteri Det beskyttede anlæg er et vinkelformet fæstningsanlæg. Det fremstår med - delvis intakt tilkørselsvej, - delvis intakt glacis, - delvis intakt, opfyldt tør grav, - delvis intakt jordvold, og - delvis intakt batterilinie med to synlige briske samt intakte betonbygværker - to ammunitionsmagasiner og en kommandostation. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Glaciset kan kun erkendes på strubesiden, der dog er let nederoderet og udmatrikuleret til villagrunde. Det formodes, at være nærlig intakt på de øvrige sider, men visuelt er det sammenfaldende med den nu opfyldte grav, der i dag er arbejdsareal for de aktiviteter, der foregår omkring de sekundært opførte bygninger. Graven er opfyldt og delvist bebygget med kontor-, produktions- og lagerbygninger samt skure. Disse bygninger er ikke omfattet af fredningen. I jordvolden er der i forsiden indbygget garageanlæg med en værkstedsbygning gennem volden, desuden er der i bagsiden indbygget et træhus samt et muret hus med kælder. På den vestlige ende er opført et træskur. Volden er afkortet i den vestre ende, hvor endetraversen ligeledes er fjernet. I den østre ende er den øverste del af vold og endetravers fjernet, og henover det fremkomne areal er der opført et hus. Ingen af de nævnte bygninger er omfattet af fredningen. Batterilinien i toppen af volden er delvis intakt; kikkertstationen er fjernet (lå i vestre endetravers), to måske tre briske er tildækket, to måske en brisk er fjernet, traversen mellem de to østlige briske er fjernet, ammunitionsmagasinerne er - bortset fra en overbygning af nedgangen til det ene - intakte, og kommandostationen er delvis intakt. Overbygningen over nedgangen til ammunitionsmagasinet er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

2006
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2012
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiBuddinge Batteri er et åbent, af grundplan vinkelformet jordanlæg, som består af en vold omgivet af en tør grav med foranliggende glacis. Volden anlagt med batterilinie med oprindelig 6 betonbriske til kanoner, et dybtliggende ammunitionsdepot samt et forhåndsmagasin og en kikkertstation – alt af beton. En senere tilføjet kommandostation er ligeledes af beton (1914). Det beskyttede anlæg omfatter den delvis intakte jordvold med batterilinie med fire synlige briske og intakte betonbygværker i form af et ammunitionsdepot, et forhåndsmagasin og en kommandostation. Hertil den delvis intakte tørre grav og det stedvis intakte faceglacis. Endelig den bevarede del af batteriets tilkørselsvej. Øvrige eksisterende bygninger er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links