Bakket landskab ved Frederikshavn af . Begrænset anvendelse

Frederikshavn Kommunes geologi

Kort over de overfladenære jordarter i Frederikshavn Kommune. Moræneaflejringerne samt aflejringerne fra Yoldiahavet i den sydlige del af kommunen blev afsat under sidste istid. Den nordlige del af kommunen består primært af aflejringer fra Littorinahavet og er mange steder dækket af flyvesand.
.

De øverste geologiske lag i Frederikshavn Kommune består af moræneler og smeltevandsaflejringer fra sidste istid, marine leraflejringer fra Yoldiahavet (Ishavet), sand og ler dannet i Littorinahavet (Stenalderhavet) og nutidige flyvesandsaflejringer. Under de overfladenære lag findes aflejringer fra de ældre kvartære istider og mellemistider. Disse lag har samlet en tykkelse på ca. 200 m, og en række af dem træder frem i kommunens kystklinter, råstofgrave og andre geologiske blotninger.

Under istidslagene ligger lag af hvidt skrivekridt, der blev aflejret i Kridttidens hav for mere end 65 mio. år siden. Ved Frederikshavn er laget af skrivekridt knap 100 m tykt og derunder følger geologiske lag fra Nedre Kridt, Jura og Trias indtil en dybde på ca. 1,3 km, hvor det præ-Kambriske grundfjeld ligger.

Længere sydpå i kommunen ligger grundfjeldet i en dybde på mere end 3,5 km. Umiddelbart oven på grundfjeldet ligger her sort skifer fra Kambrium og Ordovicium. Skiferen blev aflejret for ca. 500 mio. år siden, da Danmark lå på den sydlige del af jordkloden og var dækket af hav. Det er i denne skifer, man har foretaget en boring for at påvise mulig skifergas, der kan indvindes.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi