Frederikshavn Kommune har 12.332 ha skov, hvilket svarer til ca. 19 % af kommunens areal. Der er store forskelle på skovenes fordeling. Mens mere end 1/5 af Skagen Odde er dækket af skov, dækker skovene kun ca. 9 % af arealet i den sydlige del af kommunen. Helt op til midten af 1800-tallet var Skagen Odde dog næsten helt uden skov. At området i dag har så stort et skovareal, skyldes primært etableringen af klitplantagerne, som navnlig begyndte efter Sandflugtsloven af 1867.

Før 1860’erne var skovene i den sydlige del af kommunen reduceret til mindre skove med eg og bøg ved herregårdene samt bevoksninger af især bøg på ådalenes stejle skrænter. Med tilplantningen af hederne, som især tog fart i 1870’erne, skete der en betragtelig forøgelse af kommunens skovareal.

Til etableringen af klitplantagerne benyttede man den hårdføre bjergfyr, der kunne overleve sandfygningen. I dag er bjergfyrren i stort omfang erstattet af især sitkagran, klitfyr og skovfyr. På Odden er sitkagran i dag den dominerende træart, mens rødgranen dominerer på den bedre jordbund i morænehøjlandet og på de grovsandede marine aflejringer syd for Sæby.

Der er stor forskel på skovenes plante- og dyreliv i nord og syd. I klitplantagerne findes kun få hårdføre plantearter, som formår at vokse under de tørre, næringsfattige og vindomsuste forhold. Allerede i rimme-doppe-landskabet syd for klitplantagerne begynder antallet af arter at stige, især pga. de afvekslende naturtyper, som opstår mellem de tørre rimmer og de fugtige dopper. Eksempelvis er rådyrbestanden her næsten dobbelt så stor som i klitplantagerne længere mod nord.

På de gamle kystskrænter og i morænehøjlandet er vækstbetingelserne helt anderledes. Jordbunden er mere næringsrig og varieret, og der falder mere nedbør end på Skagen Odde. I disse skove er der fritlevende bestande af dådyr, og de mange skovbryn har skabt grundlag for en stor bestand af rådyr.

I Skagen Klitplantage dominerede hensynet til naturen allerede i 1970’erne skovdriften. I dag er store dele af de statslige skove udtaget af forstlig drift og fremstår som urørt skov. I de resterende statsskove skal driften være naturnær.

Frederikshavn Kommune ejer 16 skove og plantager, som tilsammen omfatter 825 ha. Størsteparten af kommunens skove drives forstligt, og kommunen tager i driften hensyn til både friluftslivet og naturen. Ud over de kommunale og statslige skove er der ca. 4.000 ha private skove i Frederikshavn Kommune. De drives overvejende forstligt.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove