Den statsejede Skagen Klitplantage strækker sig fra kyst til kyst og blev etableret for at begrænse sandflugten, som selv i slutningen af 1800-tallet var et alvorligt problem.

.

Skagen Klitplantage ligger syd for Skagen og på tværs af Skagen Odde. Anlæggelsen af plantagen begyndte i 1888, og i dag dækker den et område på 1.474 ha. Den næringsfattige jordbund, sparsomme nedbør og stride, saltholdige blæst medfører, at kun de mest hårdføre træer kan vokse her. I begyndelsen plantede man især bjergfyr, som trives under de barske forhold. Bjergfyrren skabte læ, som gav mulighed for en senere plantning af klitfyr, sitkagran og skovfyr. Siden er der i stigende grad også plantet løvtræer som eg og bøg, ligesom selvsåede birk og røn har spredt sig i plantagen. Bjergfyrren spredes let ved frø og truer med at omdanne områdets heder og klitter til skov. For at sikre de åbne naturtyper bliver opvæksten af bjergfyr i dag bekæmpet med hård hånd.

Plantelivet er artsfattigt og består især af hedelyng, revling, sandskæg og bølget bunke. I de åbne områder bag den hvide klit kan man desuden finde orkideen skagenhullæbe samt den hvid- og blåviolette klitstedmoderblomst.

I selve plantagen yngler fugle som skovhornugle, natravn, hedelærke, skovpiber og misteldrossel, mens bl.a. rødrygget tornskade og sortstrubet bynkefugl yngler på klithederne i kanten af plantagen. Desuden er plantagen om foråret en vigtig rasteplads for trækkende rovfugle på vej mod nord. I alt er der registreret 139 forskellige fuglearter i Skagen Klitplantage. Også egern, ræv og rådyr holder til i plantagen, og krondyr viser sig oftere og oftere.

Skagen Klitplantage drives naturnært, ligesom der lægges vægt på at fremme de rekreative værdier.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove