Gråbrødrekloster Museet. Museet er et underjordisk museum, som skjuler sig under gågaden Algade i det centrale Aalborg. Gennem genstandsfund, ruiner og begravelser fortæller udstillingen om livet på et tiggerkloster i middelalderen.
.

Aalborg Gråbrødreklosters eksakte stiftelsesår kendes ikke, men det formodes at være sket ca. 1240‑50. Ifølge en eftermiddelalderlig kilde var klosteret indviet til Sankt Katarina, en populær helgeninde blandt tiggerordenerne, som gråbrødrene (et andet navn for franciskanerne) tilhørte. Klosteret lå centralt i byen syd for Algade, omtrent hvor Roldgyde løber nu. Som tiggermunke måtte gråbrødrene ikke eje indtægtsgivende gods, men skulle ernære sig gennem donationer og almisser, som de indsamlede i Aalborg og et større landdistrikt. Så langt nordpå som i Skagen holdt brødrene gæsteprædikener rundtom i sognekirkerne. Klosteret havde desuden fra midten af 1400-tallet et nært forhold til Papegøjegildet i Aalborg, som gråbrødrene holdt messer for til gengæld for fri øldrikning. Denne ordning stoppede formentlig i 1518, da gråbrødrene i Aalborg blev reformeret efter ordenens noget strengere observante linje.

I 1530 endte det franciskanske klosterliv helt i Aalborg, da høvedsmanden (lensmanden) Axel Gøye på Aalborghus efter længere tids plager lod gråbrødrene endeligt uddrive af byen. Hele klosteret menes nedrevet i årtiet efter.

Da gråbrødrene kom til Aalborg, gav en velgører dem en grund, og muligvis overtog brødrene den romanske Sankt Clemens Kirke som klosterkirke. Omkring 1250 var en ny, teglbygget kirke dog i brug. Fra den tidlige klostertid kendes også en kælderbygning ved Roldgyde, nedrevet senest i 1350.

Omkring år 1300 begyndte opførelsen af en ny 12,5 × 48 m stor klosterkirke, som blev klosterets nordfløj. Det var en langhusbygning, primært bygget i gule munkesten. Det overhvælvede højkor havde en tre- eller femsidet østfacade, og munkekoret var adskilt fra skibet af en lektorieskranke. Skibet fik formentlig tilføjet et våbenhus mod vest i senmiddelalderen.

Samtidig med opførelsen af den yngre kirke begyndte byggeriet af klosterets østfløj, og formentlig stod høj- og munkekoret samt den nordligste del af østfløjen færdige senest i 1337. Fra denne del af østfløjen er en teglbygget kælder med et tilknyttet trapperum endnu bevaret. Hele den ca. 9 × 32 m store østfløj var færdigbygget omkring år 1400; heraf er dagtrappen, kapitelsalen og en halvkælder påvist syd for den bevarede kælder.

Klosterets fløje mod syd og vest samt korsgangene blev opført i senmiddelalderen. I samme periode opførtes en teglbygget kælderbygning ved Østerå, som blev anvendt til opbevaring af forråd, der blev bragt ind i kælderen direkte fra åen. Bygningen blev muligvis også brugt som vaskehus eller necessarium (latrin).

I dag er det underjordiske Gråbrødrekloster Museet indrettet i kælderen ved klosterets gamle østfløj.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klostre

Eksterne links