Herregårdskort Aalborg

.
Kyø herregård kendes tilbage fra 1400-tallet, hvor den var i adelsslægten Tornekrans’ besiddelse. Den nuværende hovedbygning er fra 1874 og tegnet af H.C. Stilling. Billedet er et litografi af landskabsmaleren Ferdinand Richardt og optræder i Prospecter af danske Herregaarde fra 1861. Richardt indsatte ofte mennesker og dyr for at give billederne mere liv.
.

Herregårdene i Aalborg Kommune ligger jævnt fordelt ud over kommunens areal, men med hovedparten syd for fjorden. De ældste bevarede herregårdsbygninger er fra renæssancen, selv om de flestes historie rækker tilbage til middelalderen.

Middelalderen

Der er kendskab til ti middelalderlige voldsteder i den nuværende Aalborg Kommune, hvoraf flere i dag er forsvundet. Fra ældre middelalder kendes formentlig kun Aalborghus, beliggende sydligt i Aalborgs udkant og muligvis anlagt som et kongeligt anlæg i 1100-tallet; årringsdateringer af det kun delvis undersøgte anlæg er dog endnu ikke fundet ældre end 1335. Formålet var tydeligvis at beskytte byen og opkræve skatter.

Nord for Limfjorden, på bakkerne oven for Nørresundby, har der ligget et lille voldsted benævnt Stigsborg, som sammen med Aalborg kan have sikret færgefarten over fjorden i senmiddelalderen. Der vides dog kun lidt om stedet, der nu er helt bortgravet.

De fleste anlæg bærer præg af at være placeret på arealer, hvor den lokale jordejer fandt de mest optimale betingelser for opførelsen. Både ejerens økonomi, truslens karakter og behovet for at markere social status er elementer, der blev vægtet ved placeringen i landskabet. Gennem generationer ændrede behovet sig. Et eksempel herpå er et lille, cirkulært voldsted omgivet af en vandfyldt grav og ydre vold ved Gudumlund, angivelig fra 1300-tallet. Da voldstedet senest i 1600-tallet gik ud af brug, blev det erstattet af herregårdsanlægget Gudumlund, som er placeret lige ved siden af det ældre anlæg, men som opfyldte den nye tids behov.

Ofte har vandrige områder været valgt til placeringen af et anlæg, da det gav billig og effektiv beskyttelse, mens terrænets karakter havde væsentlig indflydelse på anlæggets disponering. Typisk bestod voldstederne af en mindre hovedbanke med en bygning, der var relativt godt sikret, og foran denne igen en eller flere lavere banker med økonomibygninger, som gav en yderligere beskyttelse af hovedbanken. Det gælder fx Nørre Kongerslev.

Siden 1980’erne har det været muligt at datere voldstedernes anlæggelsestidspunkt ved hjælp af årringsdatering. Det er dermed blevet klart, at de fleste anlæg er fra den forholdsvis urolige periode fra slutningen af 1200-tallet og frem til slutningen af 1300-tallet, hvor Margrete 1. indførte et borgforbud. Et typisk eksempel er træborgen Hedegård beliggende i de brede enge mellem Halkær og Sønderup Å, som nu vides bygget i 1363. I forbindelse med Margrete 1.s inddrivelse af gods og nedrivning af forsvarsværker blev voldstederne erstattet af lave og brede herregårdspladser afgrænset af voldgrave, hvor vægten blev lagt på det repræsentative. Halkær Voldsted, der ligger i bunden af Halkær Bredning i et naturområde syd for Sebbersund, er en af disse herregårdspladser.

Kyø Voldsted menes at være omtrent samtidigt med Halkær, men dets historie er dårlig belyst.

Renæssance

Kongstedlund kendes tilbage fra sidste halvdel af 1300-tallet. En anden af kommunens renæssanceherregårde er Vår vest for Nibe.

Klarupgård ligger omgivet af marker og bøgeskov og gårdens historie strækker sig tilbage til 1285.

Barok/Rokoko

Aalborg Kommune har to imponerende 1700-talsherregårde: Store Restrup og Vang.

Store Restrup ligger med udsigt til skov og resterne af en voldgrav.

I den nordlige del af kommunen ligger herregården Vang, der kendes fra 1400-tallet.

Klassicisme

I Aalborg Kommune er der syv herregårde med klassicistiske træk. De mest interessante er Lundbæk, Gudumlund, Gammel Vrå og Refsnæs.

Historicisme

Kommunen har fire historicistiske herregårde: Kyø, Pandum, Sønder Elkær og Sohngårdsholm.

Nyere tid

Kommunens tre herregårde med nyere fremtræden er Langholt, Høstemark og Sebber Kloster.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links