Det centrale Nibe, 2017. Det ældste byområde er området mellem Kildegade mod syd og Tyvedalsgade mod nord. Her er syv parallelle gader, som forløber nogenlunde vinkelret på fjorden. Disse gader forbindes af en række små gader og gyder, som går på tværs. I området ved Lundevej mod sydøst findes et større område, som rummer Nibe Skole, Nibe Idræts- & KulturCenter, boldklub, rideskole, kolonihaver og lignende fritidsaktiviteter. Lystbådehavnen trækker turister til den gamle købstad.

.

Nibe er en gammel købstad og et center for oplandet. Fra slutningen af 1800-tallet er Nibe udviklet med landbrugsorienteret service og industri og nu nedlagte jernbaner til nabobyerne. Byen var i perioden 1970‑2007 center i sin egen kommune. Nibe har en befolkning på 5.233 og et areal på 290 ha. Byen ligger i Himmerland, 19 km sydvest for Aalborg ved Nibe Bredning, en lavvandet bugt på Limfjordens sydside. Et naturligt sejlløb, som passerer byens havn, blev pga. tilsanding uddybet til 2,5 m i 1979. Byens ældre del er anlagt på en 500 m bred bræmme af hævet Littorinahavbund, hvis laveste del er udsat ved stormflod. De nyere bydele mod syd og øst ligger 15‑25 m over havet i morænelandskabet bag den gamle kystskrænt. Mod øst afsluttes byområdet af et skovkranset højdedrag; Skalhøje når her 44 m.

Aars-Nibe-Svenstrup Jernbane (1899‑1969), der fulgte strandlinjen og havde station nær havnen, trak industrier til byen. En del af disse industrier slog sig ned i nærheden af banen, heriblandt J. Petersens Beslagfabrik, der blev en af byens største, og i 1999 flyttede til det nye erhvervskvarter i nordøst.

Hvor vejene fra Aalborg, Hobro og Løgstør tidligere mødtes, ligger byens torv; det har nu mindre trafikal og handelsmæssig betydning. Dagligvarehandelen foregår mest ved Toften, det nye center bag kirken, og ved Aalborgvej. Fra anden halvdel af 1900-tallet og frem til årtusindskiftet fordoblede Nibe næsten sit folketal. I samme periode foregik byvæksten oppe i morænelandet bag skrænten med ny skole, idræts- og kulturfaciliteter og først og fremmest parcelhuskvarterer med karakter af soveby; de lukkede vejsystemer er et af kendetegnene ved de nyeste af kvartererne. Siden 2000 har tilvæksten, som især består af pendlere til Aalborg, været helt oppe på ca. 2 % om året. I denne periode blev næsten halvdelen af nye boliger opført som fortætninger i bymidten, dels for at vitalisere denne, dels af trafik- og naturbevarelseshensyn. Det er fortsat planen at sørge for et boligudbud i midtbyen, som imødekommer små familier og enlige. En anden byplanudfordring er Aalborgvej, der leder den gennemgående trafik uden om byen og sammen med en række bastante erhvervsbygninger danner en fysisk og visuel barriere mellem det gamle købstadsmiljø, marinaen fra 1986 og den åbne kyst.

Betydning af bynavnet Nibe

I 2005 blev det besluttet at oprette et Nibe Segl, som skal tildeles personer, der gør en særlig indsats for Nibeområdet. Bronzeseglet, der er en model efter det originale Nibe bysegl, er udarbejdet af Thorvald Odgaard.

.

Den ældst kendte kilde til navnet Nibe er fra *1376, hvor formen Nibe optræder. I senere kilder findes former som Nypa (1406), Nybe (1465), Nyffwe (1523) og Nibbe (1664). Navnet består af det gammeldanske ord *nīpa, som betyder »fremspringende bakke«, og det sigter til byens beliggenhed ved vandet neden for nogle ret markante bakker.

Mere om bynavne i kommunen

Nibes byvåben

Byvåben Nibe. Våbenets blasonering: I blåt tre over hinanden stillede sølv sild, den midterste vendt mod sinister.

.

Motivet i Nibe Købstads våben kendes fra 1700-tallet og indgår også i et segl, der foruden de tre fisk viser et fiskegarn og en fisker i en båd. Købstadens oprindelse som fiskerleje og sildens betydning for indbyggernes økonomi afspejles i våbenet. Det blev d. 15. marts 1938 registreret i Kommunevåbenregisteret. Våbenet blev ført af Nibe Kommune indtil 2007.

Videre læsning

Læs mere om byer i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links