Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421138
Sted- og lokalitetsnummer
230304-78
Anlæg
Hovedbygning, Nyere tid (dateret 1750 e.Kr. - 1799 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sandbjerggårds voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig formet holm, der ligger i den kunstigt opstemmede Sandbjerg mølledam. Nord, vest og syd for holmen er søen omdannet til træbevokset sump. Holmen måler ca. 130 x 160 m, og den hæver sig ca. 2 - 3 m over vandspejlet i den omgivende dam. Imod sydvest er holmen skilt fra det faste land ved en gravagtig, delvis tilfyldt sænkning. En ca. 20 m lang dæmning, der er støttet af kampestensmure, fører over sænkningen til holmen, hvor Sandbjerggårds bygninger ligger. Udfor staldbygningens gavl er en dyb kampestenssat brønd, hvis diameter foroven er ca. 1,5 m. Holmen benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Fredningen omfatter holmen og sænkningen mod sydvest samt dæmningen over denne. Fredningsgrænsen forløber langs foden af holmens yderskråninger, i sydvest dog en meter udenfor gravens ydre overkant. Fredet er endvidere den kampestenssatte brønd, hvorimod bygninger på holmen ikke berøres af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde for- styrres. Ny bebyggelse på holmen må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Det fredede areal kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme om- fang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1967
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1973
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNoget forfaldent og tilgroet. Betondækslet over brønden er forskubbet og jernringen omkring den rustet og delvist faldet af. Ellers ingen bemærkninger. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov, sø. Foto: S/H og F 08.10 fra SV, 08.11 fra S.
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links