Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
200960
Sted- og lokalitetsnummer
130801-140
Anlæg
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Brønd, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tomten af Asmild kloster Tomten med ruinerne af de tre sydliggende bygningslænger, der har omgivet klostergården, er beliggende umiddelbart syd for Asmild sognekirke, der har udgjort nordfløjen i det oprinde- ligt firfløjede anlæg. Det fredede areal måler i øst-vestlig retning ca. 45 m og i nord-sydlig ca. 30 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering, opmuring eller evt. tildækning af ruinerne må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren. På det fredede område findes Jakobs Brønd som en synlig del af fortidsmindet.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data
1999
Museal prøvegravning - Viborg MuseumI en Ø-V gående søgegrøft gennem østfløjen kunne det ses, at bygningerne fra nyere tid højst sandsynligt har stået på klosterfundamenterne. Desuden kunne det ses, at store dele af klosteret ligger på et kunstigt skabt plateau, hvor meget store mængder sand er blevet båret eller kørt til området for at hæve terrænet syd for kirken.
2000
Byggeri og anlæg - Viborg MuseumPlaner om udvidelse af kirkegården.
2001
Museal prøvegravning - Viborg MuseumUdgravningen viste, at størstedelen af området var afgravet ved omfattende terrænreguleringer i anden halvdel af det 20. årh. Dog blev der i et af de undersøgte felter påtruffet en større fladedækkende brolægning, som sandsynligvis stammer fra forgængeren til den nuværende Asmildgård. Dette område bør undersøges nærmere.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links