Toppen set fra SØ
.
Toppen set fra NV
.
Mindesten på top set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
200967
Sted- og lokalitetsnummer
130815-274
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1313 e.Kr. - 1500 e.Kr.); Kulturlag, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1910 e.Kr. - 1919 e.Kr.); Enkeltfund, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet Store Borgvold Voldstedet består af en banke, der måler ca. 110 x 90 m, med størst udstrækning i øst-vestlig retning. Banken, der er af en ret uregelmæssig form, hæver sig ca. 10-11 m over det om- kringliggende terræn. Dens topflade måler ca. 45 m i øst- vestlig retning og ca. 30 m i nord-sydlig retning. På top- fladen står den i 1915 rejste sten, der er ca 2,7 m høj. Dens tværmål er ca 1,2 x 0,9-0,95 m. På stenens sydside er en rune- indskrift i båndornamentik (drageslyng). På stenens nordside er følgende indskrift: VIDFAR // REISTE // LIDEN STEN // EFTER ERIK // KONNING SIN // EIEGOD // DER SYD PÅ // DØDE // // PROCUL A DULCI PATRIA // R I P. Banken indgår i et parkanlæg og er delvis træbevokset. På og op ad bankens fod i nord er en musiktribune, opført af træ. På bankens nordøstside er en trætrappe. Fredningen omfatter voldstedet i dets fulde udstrækning og mindestenen. Grænsen for det fredede areal går langs bankens fod. De to bygninger er ikke berørt af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at benytte arealet på samme måde som hidtil. Genplantning må kun finde sted i samråd med Fred- ningsstyrelsen og skal ske på en sådan måde, at voldstedets nuværende bevoksnings karakter ikke ændres.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOprindelig fandtes her 2 befæstede Bakker Store og Lille Borgvold. Førstnævnte er endnu bevaret, medens sidstnævnte, der laa nord for Store Borgvold og var langt mindre end denne er sløjfet. Store Borgvold, hvis højeste Punkt ligger c 36 Fod over Vandfladen i Viborg Sø, har i N.S en Diameter af henved 350 Fod. I Ø-V er Bredden omtrent ligesaa stor. Da hele Bakken nu er beplantet og forsynet med Spadseregange, der ere dannede paa Skraaningerne har den sandsynligvis langtfra sit oprindelige Udseende, dog maa det antages at Fordelingen af Jord i Hovedsagen er nu som oprindelig. Banken har i sin Tid været omgivne af baade Grav, idetmindste mod Vest og Syd altsaa ind mod Byen (mod Øst og tildels mod Nord har Søen oprindelig været). Vindebroen var i Bankens sydøstre Hjørne. Rester af den opdagedes ved Chausseanlæget i Halvtedseerne. Af Gravene findes nu ingen Rester. Mod Syd løber Cahusseen langs med, og Tildels i den gamle Grav, mod Vest sees nu ligesaae en tør Grav, men den er Kunstig lavet iaar, dog vistnok paa den Gamle hidtil fydte Gravs Plads. Toppen af Borgvold, der nogenlunde danner en Trekant med Spidserne i N. S, og Øst, dannes af en Flade, der falder 8 Fod mod Syd. Her er i 1889-90 foretaget Udgravninger, der have været ledede af Viborg Samlingen. Da Indberetningen om disse Udgravninger snarest ville blive Direkteuren Tilstillede, skal jeg ikke her nærmere komme ind paa dem. Kun skal anføres, at det synes som om Udgravningerne have godtgjort, at der paa en oprindelig naturlig Banke flere Gange til forskjellige Tider er fyldt op forat danne Befæstningen. Der er nemlig i Lag ovenpaa hinanden funden Kampestensfundamenter og enkelt Murrester, hvoraf 1 Stk bærer Ornamenter. Paa Toppen i den Sydøstre Side af samme er fundet 6 Skeletter liggende Side om Side med Hovederne mod Syd. Endvidere er her c 3/4 Alen under Overfladen fundet en Kanonkugle.
1894
Anden transaktion om genstand - Viborg MuseumViborg Museum (Oldsagssamlingen i Viborg) indfører i 1894 flere oldsager i museet protokol. Det vides ikke hvordan genstandene er indkommet til museet. Blandt genstandene var en jernspydspids fra germansk jernalder (3872) "funden paa Borgvold."
1982
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Museal udgravning - Viborg Museum
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links