Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322121
Sted- og lokalitetsnummer
030109-60
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

To (sb. 59-60) tæt sammenliggende langdysser i krat og ege- bevoksning omgivet af stengærde. Beliggende i ager ved vej. Rester af 4 stenkamre ses: NMI: (Nævnes fra vest til øst). I. Stenkammer af 7 noget forskubbede sidesten og stor ned- skredet dæksten. (sb. 60). II. 1 sidesten, 1 gangsten af meget ødelagt dyssekammer. (sb. 60?). III. 1 sidesten, 1 gangsten af dyssekammer. (sb. 59). IV. Dyssekammer, fritstående, med stor dæksten, på 3 side- sten, 1 gangsten i syd. (sb.59). NMI: (Mindesmærkerne bør restaureres og frilægges).

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI et Krat ved Gaarden ligger i 23' Afstand to Langdysser [sb.59-60]. ... - Den anden Langdysse [sb.60] er 47' l. i en lidt mere sydlig Retning end frg. 26' br., og indeslutter i Midten en Gangbygning med et 6'4" l. 5' br. Kammer. I Dækstenen ses een skaalformet Fordybning. Langdyssernes Randstene lader sig ikke nøjagtig følge. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1881
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Den vestligste af] To tæt sammenliggende Langdysser i Krat og Egebevoksning omgivet af Stengærde. Beliggende i Ager ved Vej. Rester af 4 Stenkamre ses. [1 eller 2 i sb 60]. (nævnes fra Vest til Øst: I. Stenkammer af 7 noget forskubbede Sidesten og stor nedskredet Dæksten. II. 1 Sidesten, 1 Tærskelsten af Dyssekammer. [Dette kammer ligger enten i sb 59 eller 60] III..... [i sb 59] IV...... [i sb 59] (Mindesmærkerne bør restaureres og frilægges)
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor3221-21 + 3221-22. To sammenvoksede langdysser, der nu fremtræder som et anlæg. Højde: 4,0 m., længde: 47 m. Højden på højen: 1,9 m. målt omtrent midt på. Beliggende i løvbevoksning og omgivet af stengærde. I langhøjen findes rester af 4 mere eller mindre bevarede dyssekamre: I : Ca. 8 m. fra S-ende ses stort, velbevaret, fritliggende dyssekammer, der tydeligt kan ses fra landevejen. 3 bæresten. 1 gangsten i S. 1 overligger på plads. II: Ca. 6 m. fra I i N-lig retning findes tomt af dyssekammer. 1 stor bæresten. 1 lille sten (tærskelsten). Ca. 5 m. Ø for kammeret ses 3 store sten liggende tæt sammen. III: Ca. 4 m. NV for II ligger resterne af kammer nu bestående af 3 væltede bæresten. IV: Ca. 14 m. NV for III et sammensunket dyssekammer. 7 forskubbede bæresten. 1 overligger faldet ned i kammeret. Endnu 1 stor sten med tydelige kløvningsmærker. Spredt rundt på langhøjen ses flere store sten særlig ved den Ø-lige langside. Disse stammer fra splittede kamre og randstenskæder. Lige V for kammer IV ses 5 store sten på række i kanten af højen - randsten. Beliggende lige ved landevej. Kolossale stendynger N for langhøjen. Som forholdene var på besigtigelsestidspunktet skærmede træer og krat af for udsynet til langhøjen. Hvis stedet skal omtales i folder, skal det ryddes og plejes. Dyngerne vil derved have en absolut skæmmende virkning og burde fjernes. Det S-ligste kammer har været brugt som hi for dyr - halmknipper smidt ind. Disse er nu fjernet. Stendyngernes størrelse har et omfang, der ville gøre det ret kostbart at få fjernet bunken, selv om det er let at komme til med lastbil. En officiel henvendelse var måske mere på sin plads i denne forbindelse. Begrundelse for fjernelse kan ligge i, at fortidsmindet skal ind i et formidlingsprojekt. 09.06: Talt telefonisk med ejeren. Denne oplyste, at det var langt det bedste sted, man havde på gården til at lægge sten, og det ville man blive ved med. Skulle stenene fjernes, måtte det ske ved nævnskendelse. ** Seværdighedsforklaring ** Hvis stedet, hvorpå dysserne ligger, blev plejet og ryddet, ville det have en fin landskabelig virkning. Let tilgængeligt anlæg. Informationstavle med opmåling m.v. burde overvejes. *** Sagsbehandlerkommentarer *** Overdrages til Thorsen at afgøre, om der skal plejes - i så fald bør evt. henvendelse til Fred.Nævn. afvente plejeplanen. Kopi til Sv. Thorsen d. 08.05.1984. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Seværdig dysse tæt ved vej.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links