Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
332634
Sted- og lokalitetsnummer
020610-5
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

MS. (1887) "Rishøj", høj diam. 15 m (N-S) - 23 m (Ø-V) omsluttende 3 ikke udgravede gangbygninger. Den sydligste har en ca. 6 m lang gang, hvori 7 dæksten er synlige; det ovale kammer er godt 6 m langt med 10 synlige dæksten og 3 overliggere. Den tilstødende gangbygning mod N. har en ca. 8 m lang gang, dækket af 7 sten og et ovalt ca. 8 m langt kammer med 3 dæksten; 9 af bærestene- ne er synlige. I den tredie gangbygning øst for førstnævnte er gangen dækket af 4 overliggere og det ca. 5 m lange kammer dan- net af 4 sidesten. Bevokset med græs og tjørnekrat.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en Forhøining i den flade, høitliggende Mark ligger en Høi, 45' i N-S, 70' i Ø-V, med 3 ikke udgravede Gangbygninger. Mod Ø er et mindre Stykke af Høiens Rand afskaaret, om Foden har der vistnok tidligere været en Stenkreds, af hvilken 6 Sten i den sydlige Side, der rage nogle faa Tommer op over Jordoverfladen, synes at være Levninger. Til den sydligste Gangbygning fører fra S en 19' l. Indgang, som er dækket af Høien, i Overfladen ses 7 af Dækstenene, den nordligste staar paa Kant og er væltet halvt ned i Gravkammeret. Selve Gravkammeret, der er 18 1/2' l i Ø-V er dækket af Jord indtil Bærestenenes øverste Rand. Af disse ere 10 synlige i Jordoverfladen, dannende en Oval. Gravkammeret er dækket af 3 Overliggere, af hvilke den midterste er løftet 1'6" i den nordlige Ende og hviler paa en mindre Sten. - N for denne Gangbygning ligger en anden, ligeledes dækket af Jord indtil Bærestenenes Overkant. Den 25' l Indgang fører fra NØ og er dækket af 7 Sten, der ere synlige i Jordoverfladen. Gravkammeret er ovalt, 24 1/2' i N-S, og dækket af 3 Overliggere, af hvilke de to ere gledne ud af deres Leie, 9 af Bærestenene ere synlige i Overfladen af Høien.- Den 3die Gangbygning ligger Ø for den førstnævnte og bestaar af 7 Sidesten, der ligesom de foregaaende danne en Oval, 15 1/2' l, med Retning N-S. Dækstenen over den nordlige Del er borttaget og den Sten, der har dækket Midten af Gravkammeret er kløvet. Af Indgangen, der vender imod Ø, er det yderste Par Gangsten borttaget, den er dækket af 4 Overliggere (Pl.60-61). Bevoksning: 1982: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1883
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Rishøj". Høj Diam. 15 (NS)-23(ØV) m. omsluttende 3 ikke udgravede Gangbygninger. Den sydligste har en ca. 6 m l Gang hvori 7 Dæksten er synlige. Det ovale Kammer er godt 6 m l med 10 synlige Bæresten og 3 Overliggere. Den tilstødende Gangbygning mod N har en ca. 8 m l Gang dækket af 7 Sten, og et ovalt ca. 8 m l Kammer med 3 Dæksten, 9 af Bærestenene er synlige. I den tredje Gangbygning, Ø for førstnævnte, er Gangen dækket af 4 Overliggere, og det ca. 5 m lange Kammer dannet af 4 Sidesten. Bev. med Græs og Tjørnekrat.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRishøj. Høj, mål ca 2x15x23 m, ældre gravninger og tæt vegetation hindrer nærmere iagttagelse. Tre gangbygninger: 1 mod S med gangretning mod Ø og 1 mod Ø med gangretning mod Ø og 1 mod NØ med gangretning mod NØ. Stenene rager ca 1,5 m op over højens topflade, max. S-kammer: Ovalt med 10 synlige bæresten og 3 dæksten, af gangen ses 3 dæksten i vegetationen. Ø-kammer: ovalt med 4 bæresten og 3 rester af dæksten? (ene med kløveriller), gang med 4 dæksten. N-kammer: ovalt med 9 bæresten, 3 dæksten og gang med 7 dæksten. Enkelte randsten? synlige mod N-NØ. Ældre grus-/mergelgrav NØ og Ø for højen, skåret af siden. en ringe markvej fører til anlægget, der ligger i tæt bevokset lund, ca 300 m fra offentlig vej. På bakke med vidt udsyn. Flere løse større sten på og ved højen. ** Seværdighedsforklaring ** Stort megelitanlæg, på morænebakke med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links