Et udsnit af Lautrupgård, der er den største af Ballerup Kommunes erhvervsparker og rummer en af Danmarks største koncentrationer af højteknologiske virksomheder. I midten nederst ses SDC A/S, der leverer it-løsninger til over 100 pengeinstitutter i Norden. Bagved ses bl.a. Siemenskoncernens danske hovedsæde. DTU Ballerup Campus med ca. 3.500 studerende ligger også i området, der endvidere rummer mange bevoksninger og små søer.
.
Lautrupgård var A/S Mælkeriet Enighedens mønstergård i perioden 1922‑42. Her produceredes børnemælk, der særlig blev anbefalet til svagelige og syge børn. Det var en meget stor satsning for Ballerup Kommune, da den i 1963 købte gården af den senere ejer, fabrikant Knud Abildgaard fra Løvens Kemiske Fabrik (det senere LEO Pharma A/S). Gårdens jorder udgør i dag hovedparten af den ca. 250 ha store erhvervspark. Foto fra slutningen af 1930’erne.
.
Lautrupgård rummer it-virksomheder, der servicerer hele landet. Her er KMD A/S i gang med at lave de fire millioner valgkortbreve, der blev sendt ud ved kommunal- og regionsvalget d. 21. november 2017. Der blev printet ca. 60.000 valgkortbreve i timen.
.

Lautrupgård er en erhvervspark i Ballerup.

Med det, der blev kaldt landets hidtil største kommunale jordhandel, erhvervede Ballerup Kommune i 1963 landbrugsejendommen Lautrupgård for 38 mio. kr. og snart efter nabogården Borupgård.

Lautrupgård, der ligger på den nordlige side af Ballerup Byvej, havde tjent som forsøgsgård for mejeriet Enigheden og var siden overgået til fabrikanten fra Løvens Kemiske Fabrik A/S (i dag LEO Pharma A/S) på den modsatte side af Ballerup Byvej. Den hvide hovedbygning og de store driftsbygninger er bevaret og tjener i dag til kommunale kultur- og undervisningsformål.

Opkøbet skete i forlængelse af en meget aktiv jordpolitik med henblik på at fortsætte den kraftige byudvikling, som prægede højkonjunkturens vækstår. En stor arkitektkonkurrence blev udskrevet i 1964. Vinderen foreslog et nyt boligkvarter med tusindvis af boliger og tilhørende butikscenter, skole, institutioner mv. I lyset af det voksende renteniveau og deraf stigende udlejningsproblemer i det almene boligbyggeri ændrede kommunalbestyrelsen imidlertid retning.

Med inspiration fra udlandet, bl.a. fra Hamburgs City Nord, hvor Arne Jacobsen havde fået opført hovedsædet for et energiselskab, blev hele området i stedet udlagt til større institutioner og moderne kontorerhverv »uden røg og støj«, som man fremhævede.

Derved kunne man imødekomme erhvervslivets behov for plads til virksomheder, der havde vokset sig for store til deres hidtidige adresser i hovedstadens tættere bydele, fx fusionerede forsikringsselskaber. På samme tid tilgodeså man den hastigt voksende offentlige sektors behov for placering af sine nye store institutioner, fx Kommunedata, der er tegnet af Ole Meyer, opført 1980‑81 og udvidet i 2000‑02 af KHR Architecture A/S, samt udlæg af areal til statshospital og amtsgård, der imidlertid aldrig blev realiseret.

Anlæggelsen af Lautrupparken

Før de store grunde kunne sælges, måtte kommunen investere flere hundrede mio. kr. i byggemodning. Den firesporede vej Lautrupparken blev med et slynget forløb anlagt som kvarterets nord-syd-gående akse fra Hjortespringkilen med den lokale golfbane i nord til Malmparken og stationen af samme navn i syd. Stier blev anlagt i separate tracéer i tunneler under de lokale veje. Store firmadomiciler kunne så placeres i det relativt åbne landskab på stikvejene omkring Lautrupparken. Motivet med erhvervsbygningernes placering i terrænet er videreført i kommunens planlægning af nyere erhvervsområder.

Erhvervsparkens arkitektur

Arkitektonisk præsenterer området et bredt udsnit af byggestil og materialevalg fra de seneste halvtreds år. Fra den første periode skal især fremhæves to byggerier på Borupvang. Topdanmarks hovedsæde er et lavt, men alligevel markant og næsten japansk inspireret betonbyggeri tegnet af FDB’s Arkitektkontor. Bygningsformen er bestemt af at skulle huse et kæmpe fælles kontorlandskab til de 7‑800 medarbejdere. På den store tagflade er der i dag opsat solceller.

Fra Ballerup Byvej kan man se SDC’s fine hus, tegnet af Ole Hagen arkitekter i 2008, hvor den mørkebrune facadebeklædning i metal spiller sammen med partier af lodret profileret rå beton. Materialevalget afspejler bygningens kombination af kontorlokaler med et pladskrævende afsnit til databehandling, der ikke kræver dagslys.

I erhvervsparkens nordøstlige hjørne ved Klausdalsbrovej ligger forsikringsselskabet Balticas hovedsæde (i dag Tryg) fra 1989. Det er tegnet af arkitektfirmaet Dall & Lindhardtsen A/S og opført i tegnestuens karakteristiske teglstensarkitektur bestående af kontorkarréer grupperet omkring et fælles delvis nedgravet gårdrum.

På Lautrupvang ligger DTU Ballerup Campus fra begyndelsen af 1990’erne med udsigt til Sømose og tegnet af PLH Arkitekter A/S. Et cylindrisk bibliotekstårn rager op over det langstrakte hus med skurede partier af lys tegl mellem den bærende betonkonstruktions søjler og bjælker. Byggeriet er udbygget i tre etaper, og mod nord danner den savtakkede facade et fint samspil mellem bygning og landskabet ned mod Sømose.

Senere er der kommet bygninger i en stram nymodernistisk arkitektur til, såsom KHR’s udvidelse af KMD A/S (tidligere Kommunedata) og Mangor & Nagel A/S’ hus til Visma Bluegarden A/S, begge med sorte facader.

Hvor områdets første domiciler blev opført og var ejet af brugerne selv, blev det med tiden mest almindeligt, at ejendomme og bygninger ejes af institutionelle investorer. Ikke sjældent prioriterer de en optimal udnyttelse af kontoretagearealet, som resulterer i en mere anonym arkitektur på bekostning af individuelle løsninger.

Danmarks Silicon Valley

De danske datamaskine-pionerer Regnecentralen og ingeniørfirmaet Chr. Rovsing A/S var blandt de første, der slog sig ned i erhvervsparken Lautrupgård, og det har været medvirkende til, at området siden har fået landets største koncentration af it-relaterede arbejdspladser; derfor tilnavnet Silicon Valley efter det californiske forbillede.

Ballerup Kommune vurderer, at virksomhederne i erhvervsparken mellem Motorring 3 og Motorring 4 beskæftiger ca. 20.000 personer inden for især it, life science og finans. Klyngen af it- og teknologivirksomheder rækker fra de ganske små til nogle af landets største med flere tusinde medarbejdere. I området findes også DTU Ballerup Campus.

KMD A/S og Nets A/S

Erhvervsparkens største virksomhed er KMD A/S, der er Danmarks største it-virksomhed med i alt ca. 3.500 ansatte, heraf 3.000 i Danmark. I hovedsædet i erhvervsområdet Lautrupgård beskæftiger KMD ca. 1.600 medarbejdere, mens ca. 1.400 medarbejdere er fordelt på afdelingerne i Herlev, Odense, Aarhus og Aalborg. KMD har tilsammen 500 ansatte i Polen og Indien. Virksomheden leverer en række it-ydelser, der spænder fra rådgivning og udvikling til drift og vedligehold af software, systemer og it-infrastruktur til offentlige og private virksomheder. Virksomheden var tidligere ejet af kommunerne og hed Kommunedata. I 2009 blev selskabet privatiseret og solgt, og aktiemajoriteten var i 2018 ejet af det amerikanske investeringsselskab Advent International, som også i en periode var medejer af Dankort- og betalingsserviceselskabet Nets A/S, der ligeledes holder til i erhvervsparken.

Nets A/S blev oprindelig stiftet af bankerne i 1968 til at udvikle og servicere betalingssystemer, og virksomheden var i mange år kendt under navnet PBS – Pengeinstitutternes Betalings-Systemer. I 1983 kom Dankortet til og senere NemID. Siden har virksomheden udviklet sig til at være en nordisk udbyder af betalingskort og betalingssystemer med datterselskaber i bl.a. Norge, Sverige, Finland, og Estland. Selskabet blev i 2014 solgt til de to kapitalfonde Advent International og Bain Capital samt ATP. De solgte senere virksomheden videre til kapitalfonden Evergood 5 AS, der udspringer af det amerikanske investeringsselskab Hellman & Friedmann. I hovedsædet i erhvervsparken Lautrupgård beskæftiger Nets ca. 1.000 medarbejdere.

Fælles for KMD og Nets er, at de udvikler og vedligeholder systemer, som de fleste danskere kommer i berøring med. Det samme gælder bl.a. Atea A/S, SDC A/S, Forsikringens Datacenter A/S og Visma Bluegarden A/S. Atea leverer bl.a. it-løsninger til politiet og sundhedsvæsenet. SDC er datacenter for de mindre banker. Forsikringens Datacenter leverer it-løsninger til forsikrings- og pensionsbranchen. Visma Bluegarden med bl.a. Multiløn leverer lønsystemer til 60.000 virksomheder med omkring 1 mio. medarbejdere.

Topdanmark Forsikring A/S og Tryg Forsikring A/S

Erhvervsparken er også hjemsted for hovedsæderne for landets to største danske forsikringsselskaber: Topdanmark Forsikring A/S og Tryg Forsikring A/S. De er storforbrugere af it-systemer til betjening af deres flere millioner kunder. Tilsammen beskæftiger de to virksomheder ca. 2.900 medarbejdere i erhvervsparken Lautrupgård. De var begge oprindelig ejet af forsikringstagerne, men er senere omdannet til aktieselskaber, der er børsnoterede på Nasdaq OMX København.

Tryg Forsikring er størst med datterselskaber i Norge og Sverige og beskæftiger i alt ca. 3.300 medarbejdere (2017), heraf ca. 1.350 i erhvervsparken. Selskabet er børsnoteret, men den største aktionær er Trygheds‑Gruppen, der ejer 60 % af aktierne og samtidig står bag TrygFonden.

Siemens A/S, GN A/S og Schneider Electric Danmark A/S

Lautrupgård er også rig på virksomheder inden for elektronikbranchen. Blandt de største er den tyske Siemenskoncerns danske datterselskab, den danske lydvirksomhed GN Group og et datterselskab af den franske Schneiderkoncern, Schneider Electric Danmark A/S.

Siemens A/S leverer teknologiske løsninger til mange sektorer inden for industrien og det offentlige. Til industrien leverer man især automation, til det offentlige især udstyr til sundhedssektoren og transportsystemer, fra tog over letbaner til signalsystemer. Senest har Siemens fået opgaven at levere den letbane, der er planlagt rundt om København parallelt med Ring 3. Det danske hovedkvarter i erhvervsparken Lautrupgård beskæftiger ca. 1.000 medarbejdere.

GN Group A/S har 1.000 af sine 4.000 ansatte (2017) i Danmark og er en del af GN Store Nord A/S, der er noteret på Nasdaq OMX København og har hovedsæde på samme adresse. GN Group består primært af GN Hearing A/S og GN Audio A/S, der også har deres globale hovedkvarterer i Lautrupgård. GN Hearing A/S er en af tre store danske høreapparatproducenter, hvor de to øvrige er Oticon og Widex med hovedkvarter i nabokommunerne Egedal og Allerød. GN Hearing markedsfører sine høreapparater under de tre brands: ReSound, Beltone og Interton. Virksomheden har ud over Ballerup også forsknings- og udviklingscentre i USA og Kina. GN Audio A/S er specialister i headsets og bluetoothteknologi og udvikler og producerer lydløsninger, der bl.a. sælges under varemærket Jabra.

Schneider Electric overtog i 1999 virksomheden Lexel og blev dermed ejer af danske Lauritz Knudsen, også kendt som LK, med dens produktion af stikkontakter. Ud over elartikler leverer Schneider løsninger til energi- og processtyring.

World Trade Center Ballerup

Erhvervsparkens mange mindre virksomheder er især koncentreret om World Trade Center Ballerup, som er en del af et internationalt netværk med 300 centre i mere end 90 lande, der lejer lokaler ud til mindre og mellemstore virksomheder og tilbyder dem en række fælles faciliteter og adgang til det verdensomspændende netværk. Centeret blev etableret i september 2014 og er i dag fuldt udlejet med over 100 lejemål. I begyndelsen af 2018 søgte det Ballerup Kommune om at udvide med et nyt 15-etagers højhus, der vil fordoble centerets kapacitet.

Videre læsning

Læs mere om Erhverv og arbejdsmarked i Ballerup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked