Mågeparken opstod i forbindelse med anlæggelsen af Avedøre Holme og den senere motorvejs- og broforbindelse til Amager over Kalvebodløbet. Formålet var at adskille industribebyggelsen fra parcelhusbyggeriet i Avedøre med et grønt, rekreativt område. Sammen med Strandengen og sydspidsen af Vestvolden danner Mågeparken i dag bunden af »den grønne hestesko«, som i øst, vest og syd kanter kommunens tæt bebyggede midte.
.

Mågeparken ligger som et ca. 1 km langt og 200 m bredt område umiddelbart nord for Amagermotorvejen. Det kuperede område er skabt af overskudsjord fra motorvejsbyggeriet, og de åbne, græsklædte arealer med spredt, lavt buskads giver parken et sletteagtigt præg. Mågeparkens vandhuller og kanaler blev anlagt 1990‑91 af Hvidovre Kommune og det daværende Københavns Amt som et naturgenopretningsprojekt, der havde til formål at forbedre levevilkårene for padder. Tidligere husede Mågeparken en mindre bestand af grønbrogede tudser, men i dag er det kun lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø, som endnu yngler i parkens vandhuller.

Det åbne landskab er flere steder ved at gro til i bl.a. havtorn. Fuglelivet er varieret, men uden større sjældenheder. Året rundt muser tårnfalken over de græsklædte arealer, hvor mursejlerne jager insekter i sommermånederne. Tornsanger, nattergal og andre småfugle yngler i krattene, mens områdets andre ynglefugle bl.a. tæller gærdesmutte, løvsanger, havesanger, grønirisk, gøg og blishøne. I Mågeparkens vestlige ende afsluttes Vestvolden mod syd, og her har Fæstningskanalen sit udløb til Holmesø og Køge Bugt. I kanalen ved krudtmagasinet kan man ofte opleve fiskehejren på jagt.

Den knap 6 km lange Planetsti går igennem Mågeparken. Stien blev anlagt i 2001 af elever fra Frydenhøjskolen. Langs stien står solsystemets planeter støbt i bronze, og både planeterne og deres indbyrdes afstand er udført i målestoksforholdet 1:1.000.000.000. Stien begynder ved Solen på toppen af Bjerget i Kystagerparken, fører gennem Lodsparken og Strandengen for at slutte i Mågeparken med dværgplaneten Pluto.

Mågeparken indgår i den 528 ha store fredning af Vestvolden fra 1996.

Videre læsning

Læs mere om Hvidovres arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur