Den oprindelige adgangs vej i nord
.
rodvælter på forvold i nord
.
Forvoldsterræn
.

Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35152
Sted- og lokalitetsnummer
080407-75
Anlæg
Møntfund, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Næsbyhoved mølle u/Odense købstads jorder. Næsbyhoved voldsted. Voldstedet består af en borgbanke, der på alle sider er om- givet af en tør grav samt et udenfor denne liggende areal. Borgbanken, der står med stejle skråninger, hæver sig indtil 12-13 m over bunden i den omkringliggende grav. Der er adgang til banken ad en dæmning over den nordøstre grav. På banken er der fundet bygningsrester. I hjørnet mellem den sydøstre og den nordøstre grav er ved ydersiden opført en skydepavil- lon. Det omgivende areal ligger ca. 5 m over gravbunden. Mod sydøst er der udenfor et fladt areal spor af en lav vold. Mod sydøst falder terrænet jævnt, men ret stejlt ned mod en skovvej. Mod nordvest er terrænforholdene meget forstyrrede, idet der er foretaget afgravninger i forbindelse med anlæg- gelse af en friluftsscene. På nordøstsiden er terrænet ved dæmningen over til banken forholdsvis plant ned til et dige, hvorefter det falder jævnt. Voldstedet er skovklædt. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er markeret. Skydepa- villonen er ikke omfattet af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplant- ning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1894
Genstand givet til museum - Odense Bys MuseerOdense Bys Museer har ved flere lejligheder modtaget genstande som er fundet på slotsbanken. I 1861 var det ikke længere identificerbare mønter (FS657, FS676-686) og i 1862 mønter, sværdskeder mv. (FS1027-1046). I 1894 fremkom ved gravning i slotsbanken en antennedolk af jern med træskaft omviklet af sølvtråd (FS5017). Ved samme lejlighed fandtes murværk i form af en smedeesse.
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1974
Privat detektorbrug - Odense Bys Museer
1975
Genstand givet til museum - Odense Bys Museer
1982
Privat detektorbrug - Bymuseet Møntergården
1982
Anmeldelse fra privat - Bymuseet Møntergården
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNæsbyhoved Voldsted. Vedr. opmåling: Se vedhæftede bilag. Det imponerende anlæg bærer præg af at være stærkt besøgt med en uautoriseret sti op ad vestsiden. Men der synes ikke at være tale om beskadigelser. Skydebane indrettet i voldgraven mod SØ. Underlige nedgravninger på toppens vestende af ældre dato. I voldgravnes NV hjørne gravet et stort drænrør ned. Der bør opsættes informationstavler. Trænger til en soignering. Mål: Ingen mål opgivet. ** Seværdighedsforklaring ** Et imponerende, velbevaret anlæg med stor rigs-, og lokalhistorisk betydnig. yndet udflugtsmål og stærkt besøgt. Ligger i offentlig ejet skov med parkeringsplads tæt ved Odense centrum. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1986
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingMed metaldetektor er der på Næsbyhoved slotsbanke fundet 3 mønter: Erik af Pommern, kobbersterlinge (o. 1422), den ene præget i Næstved og de to andre i Odense.
1988
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2000
Museal udgravning - Odense Bys MuseerI forbindelse med en 14 dages gravelejr 1999 og 2000 på Næsbyhoved Voldsted blev der ved tømning af ældre søgegrøfter opnået nye informationer om opbygningen af borgbanken, ligesom de indre mål på en muret bygning blev erkendt. Ligeledes blev der påtruffet sparsomme rester af slotsgårdens brolægning samt resterne af en brolagt vej under denne. Som det blev det konstateret allerede i 1933 er ruinerne grundigt plyndrede, og terrænet kraftigt planeret i forbindelse med senere dyrkning. Fundmaterialets datering, viser ikke tegn på, at anlægget har været i brug før sidste fjerdedel af 1300-tallet. I engen umiddelbart nordvest for banken er der påvist et mindre voldsted, Gåseholmen (OBM9797), som er dendrodateret til første halvdel af 1300-tallet. Det er sandsynligt, at Næsbyhoved voldsted har afløst dette ældre anlæg sidst i 1300-tallet.
2000
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling48 mønter (FP 6222) fundet ved udgravning (OBM9783):3 stk. Christoffer II (MB 554, 571, 590-592), 1 stk. ubestemt (MB419-420), 1 stk. Erik af Pommern, sterling 1405-20, 1 stk. Erik af Pommern, kronehulpenning 1405-20, 25 stk. Erik af Pommern kobbersterling, den ene gennemboret to gange, 10 stk. kobbersterling?, 1 stk. Hans, hvid, 1. stk. Chr. II, klipping 1518-22, 2 stk. viertelwitten(Jesse 342, 364), 1 stk. gote 1380-1420 (Galster 135), 1 stk. hulpenning 1300-tallet,1 stk. Witten efter lybsk fod 1379/81-1389 (Jesse 368).
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links