dæmning set mod vest
.
skråning med træer
.
Dæmningen tættest på slotsbanken
.

Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35154
Sted- og lokalitetsnummer
080407-232
Anlæg
Vejdæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dæmning ved Fuglsangshuset Dæmningen består af en jordvold, der er ca 80 m lang, og som forløber i nærmest øst-vestlig retning. Den hæver sig indtil 2 m over det syd for liggende areal (Næsbyhoved sø), medens den i nord går jævnt over i terrænet. Kronen af dæmningen, der benyttes som vej, er ca 4 m bred. Ved vejens nord- side ligger Fuglsangshuset. Dæmningens sydlige skråning er træ- og buskbevokset, medens det nord for vejen liggende areal benyttes som have og gårdsplads. Fredningen omfatter dæmningen i hele dens længde, og fredningsgrænsen forløber i syd langs dæmningens fod, og i nord i en afstand af ca 5 m fra den nuværende gruslagte vejbane. Fredningen omfatter ikke bebyggelsen på dæmningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med fredningssty- relsen, fortidsmindeforvaltningen. Den del af det fredede areal, som er udlagt som have og gårdsplads, må fortsat anvendes på samme måde som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejdæmning
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en dæmning, der ligger delvist i skov, delvist i bebygget område.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links