Landbruget er af stor betydning i Morsø Kommune, både landskabeligt, miljømæssigt, kulturelt og økonomisk, og hensynet til landbruget spiller derfor en væsentlig rolle i forvaltningen af naturen og landskabet. Kommunen betragter således dyrkningsjorden som en begrænset ressource, der skal beskyttes, og arbejder for at sikre landbruget de bedst mulige produktionsbetingelser.

Morsø Kommune har også en række værdifulde landskaber og naturområder som molerskrænterne og den lange, varierede kystlinje. I Kommuneplan 2013-25 udtrykker kommunen ønske om også at sikre disse eksisterende naturområder, at skabe plads til naturen omkring byerne og i landbrugslandet samt at udbygge nettet af spredningskorridorer for dyr og planter.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I den seneste opgørelse fra 2013 var 3.474 ha af Morsø Kommunes naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket svarer til ca. 9,5 % af kommunens areal. Heraf udgjorde strandengene langt den største andel af beskyttede naturtyper.

Morsø Kommune har fire fredede områder, som tilsammen dækker knap 1.151 ha, svarende til ca. 3 % af kommunens areal. Dertil kommer en fredning af farvandet omkring Agerø og Thyholm fra 2006.

De fleste af de fredede og beskyttede områder er desuden omfattet af EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver. Morsø Kommune har ni af disse områder, hvoraf et er udpeget som Ramsarområde, fire er habitatområder, og fire er fuglebeskyttelsesområder.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Morsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning

Eksterne links