Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191722
Sted- og lokalitetsnummer
140103-34
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1 x 12 m. Foden pløjet mod Ø, og V og SV. Lynggroet i ager. Ubetyde- ligt hul i top.

Undersøgelseshistorie

1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBrev af d. 2/12 1946 fra Mads Rasmussen modtaget på N01: I Anledning af, at jeg har modtaget en Skrivelse fra Nationalmuseet dateret 23. Novbr. 1946 angaaende Fredning af 2 smaa Høje paa min Ejendom Matr. nr. 10 a af Fjellerup By og Sogn i Randers Amt, tillader jeg mig at nedlægge Protest mod denne Fredning, idet disse Høje sikkert ikke er Gravhøje eller har nogen anden Forbindelse med Oldtidsfolket eller i det hele er historiske Minder. Der findes her i Egnen saa mange saadanne Høje, dannede i Istiden, der kun indeholder større og mindre Sten blandet med leret Grus. Ved Grus- og Sandudgravning i disse er der aldrig fundet Spor af, at Jorden nogen Sinde har været rørt af Mennesker. Jeg maa formene at mine to smaa Høje er af samme Art, fordi en tredie lille Høj, som laa ved Siden af disse, er udgravet af Kommunens Vejvæsen, og her fandtes intet udover Sten og leret Sand. Fjellerup d. 2-12-1946 Mads Rasmussen
1947
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDiverse korrespondance af d. 6 og 20/12 1946 samt d. 4/1 1947 imellem (lodsejer) Mads Rasmussen og N01 (v. Th. Mathiassen). Ang. lodsejers protest imod fredningen af 2 småhøje [Sb. 34-35] på hans jord.
1947
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBesøgte Højen [sb. 34] 25/7 47. [Skitsetegning]. Der er øjensynlig ved Fredningsberejsningen sket en Fejltagelse. Den østlige Tvillinghøj (Sb. 35) er forsvundet ved Grusgravning for 15-20 Aar siden. Den vestlige (Sb. 34) findes endnu, ubeskadiget, bortset fra ubetydeligt Hul i Toppen, 1 x 12 m, lyngklædt, en Prøvegravning viste at den bestaar af blandet, stærkt stenholdig Jord. Sydvest for denne ligger en lille, for Tiden udyrket Højning, der, som en Prøvegravning viste, bestaar af rent Grus. Der er saaledes kun en af Tvillinghøjene tilbage, og Ejeren skal have Dokument i Overensstemmelse hermed. Therkel Mathiassen [[30/7-47. Dokument paa Sb. 34 sendt til Ejeren. E. T.]]
1947
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDiverse korrespondance af d. 10, 22 og 24/9 1947 imellem N01 og Dommerkontoret i Grenå. Ang. fredning og tinglysning af Sb. 34 samt aflysning af Sb. 35. Endvidere kopier af frednings- og tinglysningsdokumenter vedlagt sagen.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Hul i top (tilgroet), kvadratisk (1 x 1 x 0,3 m.). Lige Ø for højen gammel grusgrav med lidt affald. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumIngen klar højfod, meget udflydende. Bevokset med græs og lidt krat. Beliggende på en lille bakke.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links