Dysse og fredningssten på fortidsmindet.
.
Fortidsminde set mod nord.
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
34183
Sted- og lokalitetsnummer
080103-4
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 30-8-1905, gdr. Hans Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1905, Sven Muller Tilstanden var ved besigtigelsen 1953 som nævnt i deklara- tionen fra 1905. Højningen UDEN FOR det i fredningen medind- befattede var i østranden noget nedtrådt af kreaturer. Gl. beskrivelse: Et udgravet dyssekammer på den øverste del af "Galgebjerg", 9' langt i retning nord-syd, 6' bredt og ind- til 4' højt, bestående af 6 bæresten (1 mod nord, 2 mod vest, af hvilke den sydligste hælder indad, og 3 mod øst, af hvilke den midterste hælder stærkt indad), samt en stor, flad overligger. Indgang fra syd. Dyssen ligger midt i res- ten af en større høj, på hver side ses talrige større sten, dels randsten, dels senere tilførte sten. Heraf er 6' jord uden om dyssekammeret medindbefattet; i denne jord ses ud for dyssens østside 2, ud for sydsiden 4 og ud for vestsiden 1 sten.

Undersøgelseshistorie

1867
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa den øverste Del af "Galgebjærg" er en nu frit staaende Dysse, omgiven af en lav Højning, som end ikke har sin oprindelige Form. Højningen er rundagtig, 157' i Omkreds, bevoxet med Græs og opfyldt med en Mængde, i de senere Aar tilførte, større og mindre Sten. Dyssen bestaar af 2 Sidestene i V., 2 i Ø., af hvilke den ene til Dels er falden ind under Overliggeren, 1 lille Endesten i N., 1 lille halvt omfalden Endesten i S.V., og 1 paa de 2 vestre, den nordre og den ene af de østre Vægstene hvilende Overligger, der er 9' 4" lang, 5'-7' bred, mod Syd er Kammeret aabent, men har rimeligvis til Dels været dækket af en nu i Kammeret indfalden Sten. Kammerets Bund er opfyldt af Smaasten. Her vides ikke at være fundet Ben eller Redskaber. - For omtr. 50 Aar siden [ca. 1834] var Dyssen omgiven af en Jordhøj, saa at kun Overliggeren var synlig, og uden om Højen var en rund Kreds af Sten, hvoraf enkelte endnu findes (Det er formodentlig denne Dysse der sigtes til, naar der i Præsteindberetning af 1809 tales om "et stort Alter" paa Dalby Mark, og den er vel den ene af de "to store Stenhobe", som nævnes i Præsteindberetning af 1623, medens den anden nu ikke har kunnet paavises, lige saa lidt som de sammesteds omtalte Stene med Fordybninger som "fem ikke ret dybe Huller, ligesom af fem Fingre"). (Tegning af Mejborg i ant. Top. Arkiv).
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1897
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØnske om fredning af dyssen. Den har tidligere været jordomgivet, men jorden er nu afgravet af ejerens fader. På dyssen brændes hvert år St.Hans bål.
1905
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDeklaration, tingl. 30/8 1905. Udgravet dyssekammer på den øverste del af Galgebjerg, 9' 1. n-s, 6' br. og indtil 4' højt, bestående af 6 bæresten (1 mod n., 2 mod vest, af hvilke den sydligste hælder indad, og 3 mod ø., af hvilke den midterste hælder stærkt indad), samt en stor, flad overligger. Indgang fra s. Dyssen ligger midt i resten af en større høj, på hver side ses talrige større sten, dels randsten, dels senere tilførte sten. Heraf er 6' jord uden om dyssekamret medindbefattet, i denne jord ses uden for dyssens østside 2, ud for sydsiden 4 og ud for vestsiden 1 sten. Tilstanden var ved besigtigelsen 3/11 1953 som ovenfor. Højningen uden for det i fredningen medindbefattede var i østranden noget nedtrådt af kreaturer.
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links