Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
380820
Sted- og lokalitetsnummer
200210-11
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Over Jerstal, art.nr.58, bd.I, bl.30. Tingl.: Forhen fredlyste under Haderslev Amts Museum; i 1925 overgåede til Nationalmuseet I. Indførte 10/6 1925. Afmærkn.: MS 1928, H.C. Broholm. Et uregelmæssig sekssidet grundstykke, hvortil en bred sti fører ind; 0,5025 ha. stort, med 3 oldtidsmindesmærker (3808-20-22). Høj, 5,25 m høj, noget afskåret mod V, indesluttende en udgravet jættestue. Kamret 3 m langt i VNV-ØSØ, 1,85 m bredt, 1,6 m højt; dannet af 6 bæresten (i sydsiden 2; i vestsiden 1, der synes at hvile på en dy- bere liggende sten; mod N og NV 2 store sten, mellem hvilke et stort hul stoppet med småsten, samt 1 mindre sten). En mægtig dæksten, på plads. Indgangsåbning mod SØ, 0,7 m bred. Gangen ses ikke. Tæt Ø for kamret står 2 høje sten, Ø for disse 2 mindre, delvis jorddækkede sten.

Undersøgelseshistorie

1912
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen restaureret 1931 og ovennævnte [sag 06] Stenrække fremgravet.
1912
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredlyst. Jfr. hosstaaende Plan og Pl. III øverste Fotografi. En Høj, 3 m høj, 17 m i Tværm. Fra Østsiden fører en 8 m lang Kløft [[tildækket i 1931]] ind til et Kammer. Højen er mod S. noget afgravet. Den indeslutter et Kammer, 3 m l. i Ø.-V., 1.50 m br., 1.40-1.60 m højt. Kamret er sat af 6 Bæresten, 2 i Sydsiden, 1 for Vestenden, i Nordsiden 2 lange Sten, hvoraf den vestre er forskubbet noget og hælder en Del indad, særlig foroven. Mellem disse 2 Sten er fremkommet et Hulrum, 0.60 m ]foroven[ ved Bunden, heri ses en delvis jorddækket, stor Sten, nederst, Resten af Hullet er udfyldt med hovedstore Sten. Indgangen, mod SØ., er 0.60 m br. Stuen afsluttes mod Ø. af en kantet Sten, Ca. 0.70 m br. Endestenen mod V. naar ikke ned til Stuens Gulv, men mellem denne og gulvet er fremkommet et ca. 0.35 m vidt Hulrum, saa at Stenen altsaa ikke har fast Fodfæste. Enkelte af Mellemrummene mellem Bærestenene er udfyldt med mindre Sten, anbragte i ny Tid. Kamret faar paa Gr. af enkelte Stens, særlig Nordstenenes Hældning, en noget uregelmæssig Form. Hele kamret dækkes af 1, uhyre stor, Overligger, hvis Længde og Bredde ikke kan maales. Tykkelsen er ca. 1-1.10 m over Indgangen. Gang spores ikke. Ca. 1-1.50 m Ø. for Indgangen staar 2 Sten N.-S. for hinanden. Den nordre er 0.60 x 0.70 m, 1.15 m høj., den søndre er 0.50 m x 0.90 m, 0.90 m høj. Begge Sten er kløvede og vender den spaltede Side mod Ø. Efter Lunds Meddelelse er de en Del af en Stenrække, der gaar gennem Højen, og som Dyrlæge Schmidt gravede frem, da Kamret en Gang blev restaureret. Der findes ]ingen[ Oldsager bevarede [[ i Haderslev Museum efter Opgivelse i Aarb. 1913, s. 273]].... Alle 3 [sb 11-13] Grave ligger paa et opr. af Haderslev Museum fredlyst Areal, der i 1925 er overgaaet til Nationalmuseet I. Jfr. Pl. I øverst, hvor Arealet er set fra SØ.
1927
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt uregelmæssig sekssidet Grundstykke, hvortil en bred Sti fører ind, 0,5025 ha stort, med 3 Oldtidsminder [sb. 11-13], nemlig: Høj +), [[+ MS]], 5,25 m høj, noget afskaaret mod V, indesluttende en udgravet Jættestue. Kamret 3 m l. i VNV-ØSØ, 1,85 m br., 1,60 m h., dannet af 6 Bæresten (i S-Siden 2, i V-Siden 1, der synes at hvile paa en dybere liggende Sten, mod N og NV 2 store Sten, mellem hvilke et stort Hul stoppet med smaasten, samt 1 mindre Sten). En mægtig Dæksten, paa Plads. Indgangsaabning mod SØ, 0.70 m br. Gangen ses ikke. Tæt Ø for Kamret staar 2 høje Sten. Ø for disse 2 mindre, delvis jorddækkede Sten....
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOmrådet delvis ødelagt af tyskerne under 2. verdenskrig ved opførelse af primitiv bunker. Restaureret.
1945
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGenrestaurering af Over Jerstal-jættestuerne.
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1990
Privat opsamling - Haderslev Museum
1990
Anden transaktion om genstand - Haderslev MuseumUrne, jernfragment?
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links