.
.

C.W. Eckersbergs maleri af Sanderumgaard fra havesiden fra 1806 viser den tidligere hovedbygning i den romantiske have, som blev påbegydt få år tidligere. Foran skovsøen mejer en mand med le, og trygt mellem træerne ses bygningen, mens himlen skifter fra truende på den ene side til opklaring på den anden. Haveanlægget blev anlagt 1793‑1828 af Johan Bülow efter hans egne tegninger med kanaler, templer og de nu fredede lysthuse Sommerlyst og Tankefuld. Siden 2010, hvor parken blev restaureret, har der været offentlig adgang.

.

Sydøst for Odense ligger herregården Sanderumgaard omgivet af en stor romantisk landskabshave. Den tidlige historie kendes kun i spredte træk, men i slutningen af 1500-tallet overgik herregården til slægten Skovgaard, som opførte en hovedbygning, hvoraf den eneste tilbageværende rest er en tavle fra 1594. Den er opsat på den nuværende hovedbygning fra 1872. Efter familien Skovgaard var ejerforholdene i 1600- og 1700-tallet skiftende, men herregården var særligt i slægterne Lindenovs, Urnes og Løwenhielms besiddelse.

I 1793 købte Johan Bülow, der er blevet Sanderumgaards mest kendte ejer, herregården. Han havde været hofmarskal og tæt knyttet til kronprins Frederik (den senere Frederik 6.), men da han faldt i unåde hos denne, blev han afskediget i 1793 og rettede derefter sit fokus mod Sanderumgaard og opførelsen af et haveanlæg. I Bülows ejertid blev herregården et centrum for videnskab og kunst, og bl.a. C.W. Eckersberg skildrede i 1806 landskabshaven.

Efter Bülows død i 1828 blev Sanderumgaard solgt til Christian Andreas Vind. Hans enke, Anna Sophie Vind, lod 1870‑72 den nuværende hovedbygning i røde mursten og to stokværk opføre ved Hans J. Holm i historicistisk stil med engelsk inspiration. I forlængelse af hovedbygningen blev kort herefter opført en ny avlsgård i bindingsværk med tårnlignende indgangspartier.

Erik Ove Carl John Emil Vind ejer i dag Sanderumgaard. Under godset drives landbrug og skovbrug, jagt- og boligudlejning, og i avlsbygningerne er der selskabslokaler. Familien Vind har desuden gennemført en stor restaurering af den romantiske have, der i 2010 åbnede for offentligheden.

Sanderumgaards have

Indtil sin død i 1828 arbejdede Johan Bülow på sit store projekt om at opføre et af Danmarks tidligste romantiske haveanlæg. Det flade landskab bestod af eng, mose og åer, og Bülow, der var velbevandret i havekunst, litteratur og malerkunst, lod sig inspirere af den engelske romantiske have. Således førte slyngede stier fra sceneri til sceneri for at sætte den vandrende i en sværmerisk stemning eller affekt. Bülow anlagde et 2 km langt kanalsystem og lod opføre broer, obelisker og andre monumenter samt udsigtspunkter. Flere lysthuse, pavilloner og templer blev også opført i haven, hvoraf lysthusene Sommerlyst og Tankefuld endnu er bevarede og fredede.

2009‑13 renoverede Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter haven, og lysthusene Tankefuld og Sommerlyst blev suppleret med de nyopførte Marieshvile og Kildehytten. I frugthaven er plantet frugttræssorter, som blev dyrket i Danmark fra slutningen af 1700-tallet til midt i 1800-tallet.

Videre læsning

Læs mere om herregårde i Odense Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder