skrænt og kyst nedenfor anlægget, set fra NV
.
anlægget udenfor voldene, set fra NV
.
anlægget indenfor voldene, set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312039
Sted- og lokalitetsnummer
030103-417
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1805 e.Kr. - 1812 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skambæk batteri. Anlægget består af en sekskantet ringvold, hvis ene side mod sydvest følger kronen af den stejle skrænt mod Kalundborg fjord. Langs voldens yderside i nord og nordøst forløber en skarpt V-formet grav af indtil 3,5 meters dybde og 12 meters bredde målt i højde med voldkronen. En smal dæmning fører over graven ud for en åbning midt i den nordøstre si- de af volden. Adgangen til batteriets indre er flankeret af et stykke vold, som næsten tvedeler det indre areal. Langs kystskrænten er ringvoldens krone fra 5 til 10 m, på de an- dre sider kun 1 m bred. Langs voldens indersider ses flere steder jordbænke i forskellige niveauer. Skansen, der lig- ger ved sydkysten af halvøen Røsnæs, er græsklædt og udgør en del at et haveareal. Kystskrænten er kratbevokset op til voldkronen. Grænsen for det fredede areal forløber 2 m uden for den øverste ydre kant af voldgraven, hvor denne findes, ellers 2 m fra ringvoldens ydre fod. Mod fjorden går grænsen 5 m (i vandret projektion) fra skræntens øverste kant, som her falder sammen med voldens øverste ydre kant. Det fredede areals største udstrækning er ca. 55 x 80 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og grus eller på nogen an- den måde forstyrres. Det er tilladt at benytte det fredede areal som græsklædt haveareal i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blå kort. En cementtrappe er anlagt ind i den sydlige del af volden. Trappen er af ældre dato. Rævegrav ses mod nord i den nære volds yderside. ** Seværdighedsforklaring ** Ved skiltning ville stedet være ***. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Seværdigt skanse med fin udsigt. Bør plejes.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links