Da den første generation af danske landskabsmalere, der talte malere som Jens Juel og Erik Pauelsen, tog landskabet op som genre i slutningen af 1700-tallet, var deres værker i dialog med et ideal udstukket af den samtidige romantiske landskabshave. Det var haver, der tilrettelagde udsigter for den besøgende, og kunstnere og købere satte stor pris på afvekslende landskaber med mange træer. Erik Pauelsens store maleri af Dronninggård, også kendt som Næsseslottet, fra 1785 viser netop et sådant velkomponeret landskab med vand, et kuperet terræn og masser af træer. Senere skulle C.W. Eckersberg for alvor sætte skub i det danske landskabsmaleri med sin suite af motiver fra Møn, hvor ikke mindst den moderne landskabshave ved Liselund med sine varierede udsigter skulle blive en vigtig inspirationskilde for det landskabsmaleri, der i 1800-tallet fik sit store gennembrud.

Landskabsmaleriet blev tiltagende populært gennem 1800-tallet, og det er værd at bemærke, at det store antal landskabsmotiver, der så dagens lys i perioden, var sammenfaldende med, at borgerskabet for alvor begyndte at gøre sig gældende som klasse. Dette borgerskab boede i byerne, der voksede støt, og det var en befolkningsgruppe, der ikke var afhængig af naturen som ressource, men på afstand kunne nyde den som et æstetisk landskab. Hvor historiemaleriet tidligere blev dyrket af konge og adel, blev landskabet den nye klasses foretrukne motiv.

Skoven blev et tiltagende centralt motiv for de danske kunstnere i 1800-tallet. Baggrunden herfor må bl.a. søges i de store landboreformer, der fandt sted i slutningen af 1700-tallet og opdelte landbrug og skovdrift. I 1805 kom Fredskovsforordningen, der regulerede skovene og deres drift, og som med sin indhegning af skovene sikrede dem mod tidligere tiders udnyttelse. Hermed skabtes det klare skel mellem skov og omgivende landskab.

Guldalderen

Erik Pauelsens vægmaleri af Næsseslottet ved Furesø fra 1785 hænger i Dronninggaard Salon i Moltkes Palæ i København.
.

Generationen efter C.W. Eckersberg kendes som de danske guldaldermalere. Til disse hører bl.a. P.C. Skovgaard, der med sit monumentale værk Bøgeskov i maj fra 1857 satte et monument over skovens betydning som motiv i 1800-tallet. Her ses de slanke himmelstræbende bøgestammer, der vidner om, at bøgetræet nød en særlig popularitet også midt i 1800-tallet.

Samtidig havde de danske guldalderkunstnere imidlertid fortsat forkærlighed for overdrevslandskabet, der ellers var under afvikling. Det var et sådant landskab, Skovgaard skildrede, da han i 1843 konkurrerede om Den Neuhausenske Præmie med værket Egetræer i Nordskoven ved Jægerspris.

Modernisterne

De skov- og naturtyper, som bl.a. Skovgaard gjorde til monumenter over den danske natur, var lokaliseret på Sjælland, der med sin nærhed til Kunstakademiet og sit skovklædte terræn var yndede lokaliteter for tidens landskabsmalere. Til gengæld undgik de fleste kunstnere i store dele af 1800-tallet de mange nyanlagte nåleskovsplantager, som blev plantet mange steder. Først senere skulle disse få deres fortolkninger i generationen af tidlige danske modernister, hvor bl.a. William Scharff med sine motiver fra Tisvilde satte et monument over nåleskoven i tidens moderne, abstrakte formsprog.

Også for andre kunstnere i denne generation skulle skoven fortsat spille en rolle, og kunstnere som Harald Giersing og Erik Stæhr-Nielsen dyrkede begge skoven og tolkede den med sans for modernismens formsprog.

Harald Giersing: Filosofgangen, Sorø, 1916.
.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om billedkunst