Mange steder i skovbunden finder man historiske spor, hvis formål sjældent lader sig bestemme sikkert. Her er der tale om en grøft og vold omkring en plantehave – et indhegnet område, hvor unge træer kunne gro i fred for græssende dyr – som i 1728 blev anlagt i Filosofgangen i den nordlige del af Sønderskov ved Sorø.

.
Vestre Stigtehave på det nordlige Langeland er en af Danmarks ældre bøgeskove med gamle, krogede træer. Her kan man opleve en mere end 200 år gammel naturskov.
.

Ordet skov betegnede oprindelig noget, der rager op, og som derved forandrer det nøgne landskab, som i vor del af verden ville være næsten fuldkommen dækket af træer, hvis ikke det blev aktivt forhindret ved agerbrug, græsning og slåning eller ved bebyggelse og anlæg af infrastruktur. Det bebyggede og det åbne land er i dag skovens modsætninger, uanset hvor mange træer de måtte indeholde. For træer alene gør ingen skov.

Midt i 1600-tallet skrev topografen Arent Berntsen ellers, at »skov benævner vi alle de pladser eller stykker land, som med træer er begroede«. Og tidens skovfogeder havde ansvar for både spredtstående, storkronede oldentræer og små fortrykte ellekrat på bøndernes marker. Danmark følger FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO), der beskriver skove som sammenhængende samfund af træer med et areal større end 0,5 ha, der er bredere end 20 m, med træer højere end 5 m, som har et kronedække på mere end 10 %, eller med træer, der potentielt er i stand til at nå disse værdier på voksestedet (2020).

Således defineret udgør skovene i 2018 627.338 ha, eller 15,7 %, af landets samlede areal, og andelen er støt stigende. For ca. hundrede år siden, i 1923, var det kun ca. 7,5 %. Den væsentligste forskel i disse skoves biologi, udseende og anvendelsesmuligheder går mellem løvtræ og nåletræ. 48 % er i 2018 løvskov, andre 47 % nåleskov (herunder 5 % med juletræer og pyntegrønt). Resten er midlertidigt ubevoksede arealer og hjælpearealer.

Som figuren over skovenes udbredelse viser, er skovene ikke jævnt fordelt geografisk. Der er egne som Djursland, Det Midtjyske Søhøjland, Midtsjælland, Nordsjælland og Bornholm med rigtig meget skov. Der er andre landsdele som Sydvestjylland, dele af Limfjordsegnene og Vestlolland med betydelig mindre. Navnlig som følge af forskelle i jordbunden dominerer nåleskoven i Midt- og Nordjylland, mens løvskoven er fremherskende på Øerne. Nogle skovkomplekser er efter danske forhold store: Silkeborgskovene, Rold Skov i Himmerland, Klosterhede Plantage i Vestjylland, Gribskov i Nordsjælland og Almindingen på Bornholm. Men langt de fleste er forholdsvis beskedne. Af Danmarks i alt ca. 24.000 skovejendomme er de 80 % således på mindre end 10 ha. De udgør imidlertid kun 10 % af skovarealet, mens godt halvdelen (54 %) tilhører store ejendomme på mere end 500 ha. Størstedelen (69 %) af skovarealet ejes af privatpersoner eller virksomheder, 24 % tilhører staten eller andre offentlige myndigheder, og 5 % er ejet af fonde eller stiftelser.

Ejendomsforholdene spiller en stigende rolle for, hvordan skoven bruges. For hvor private ejere som regel er afhængige af indtægterne fra skovbruget, tager institutionelle ejere i stadig højere grad andre hensyn. Det blev således i 2016 besluttet helt at udtage 10.220 ha skov i statsskovene af træproduktionen og at begrænse hugsten i yderligere 3.600 ha, i alt svarende til 12 % af det samlede statsskovareal, således at i alt 20 % af statens skovareal vil være omfattet, når planen er gennemført i 2066. Herudover aftalte et flertal i Folketinget i december 2020 en natur- og biodiversitetspakke, der gør det muligt at nå op på et samlet udlæg af knap 75.000 ha urørt skov.

Samtidig er der gennem en årrække indført såkaldt naturnære dyrkningsprincipper, hvor man, som det udtrykkes i Skov- og Naturstyrelsens Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene 2005, lader »naturen gøre en så stor del af arbejdet som muligt og kun gribe[r] ind med små ‘billige’ indgreb for at sikre, at skoven kan opfylde de mål, der stilles til driften«. Også mange private skovejere gør en indsats for skovens naturværdier og dermed for skovgæsterne. Men der findes en funktionsdeling mellem både skovejere og inden for den enkelte skov. I 2017 blev der hugget ca. 3,9 mio. m3 træ i danske skove, men kun 16 % kom fra statsskovene. Af den samlede hugst blev 41 % anvendt som forskellige former for konstruktionstræ, mens resten blev brugt som brænde, heraf størstedelen (44 %) i form af flis.

Danske skove frembringer imidlertid mange andre produkter end træ. De nævnte tiltag for at sikre naturværdier i form af en forøget biodiversitet bidrager til at forbedre mulighederne for friluftsliv ved at skabe naturoplevelser for skovgæsterne. Og skoven er traditionelt netop den slags natur, som danskerne helst færdes i. Ni ud af ti danskere er i skoven mindst en gang om året, og det årlige antal besøg i skovene nærmer sig 70 mio. Ikke alle besøgende kommer imidlertid med de samme forventninger. Den typiske skovgæst søger stilhed og naturoplevelser, men en stigende gruppe opsøger skoven med henblik på forskellige former for sport. Jagt udgør i dag en væsentlig indtægtskilde for mange private skovejere.

Skovene har tillige en række beskyttelsesfunktioner. Fordi skovbrug generelt bruger langt færre kemikalier end landbrug, benyttes skove mange steder til at beskytte grundvandsmagasiner. Langs vore kyster har nåletræsplantager igennem et par århundreder bidraget til at dæmpe klitternes fortsatte vandring. Og endelig bruges skovens træer og længere varende træprodukter i stigende grad til at binde luftens kulstof, så udviklingen i drivhuseffekten kan blive bremset, og klimaforandringerne måske holdt i skak.

Fremtidens skove

Ved Gundsømagle Sø i Roskilde Kommune er det muligt at bese fuglelivet fra en lang gangbro. Omkring søen er der bl.a. elle- og birkeskov.
.

Skovtræer lever naturligt længere end mennesker, og siden de første hjemlige driftsplaner blev lagt i 1700-tallet, har de fleste skovbrugere haft en udviklet historisk sans. De fældede jo træer, som forgængerne havde plantet, og de anlagde skovkulturer til gavn for de følgende generationer. Og sådan er det stadig. Nutidigt skovbrug er rettet imod fremtiden, men imod hvilken fremtid?

Det Nationale Skovprogram

I 2018 udsendte Miljø- og Fødevareministeriet et nyt nationalt skovprogram, som er en politisk hensigtserklæring om, hvordan skovene skal udvikle sig inden for rammerne af internationale aftaler om bæredygtig skovdrift. Den defineres, i europæisk sammenhæng, som »forvaltning og brug af skove og skovområder på en måde og i et tempo, som vedligeholder deres biodiversitet, produktivitet, genvækstevne, vitalitet og deres mulighed for at opfylde nutidens og fremtidens relevante økologiske, økonomiske og sociale funktioner på lokalt, nationalt og globalt plan, og som ikke er skyld i ødelæggelse af andre økosystemer«. Som det var tilfældet med begrebet »bæredygtig udvikling «, som FN’s Brundtlandkommission gjorde til et verdensmål i 1987, er definitionens bredde både dens styrke og svaghed. For økologisk, økonomisk og social bæredygtighed forenes sjældent uden konflikt, og fuldstændig omstilling til en sådan drift tager under alle omstændigheder rigtig lang tid.

Ifølge skovprogrammet skal fremtidens danske skove blive større og flere, og som bidrag til at dæmpe klimaforandringerne skal de optage og lagre mere kulstof end nu. Mere naturnære driftsformer, som fremmer sunde og robuste skove, skal øge udbuddet af danskproduceret bæredygtigt træ, der bl.a. skal bruges til fremstilling af de træbaserede kompositter, som kan erstatte oliebaserede syntetiske materialer. Samtidig skal skovdriften tilgodese den biologiske mangfoldighed, rammerne for friluftsliv med mulighed for naturoplevelser, bevarelse af fortidsminder og beskyttelse af grundvandet.

Produktion, friluftsliv og naturbeskyttelse

Kronvildt, Danmarks største hjorteart, i en lysning i Jægersborg Dyrehave.
.
Et over hundrede år gammelt egetræ i Jægersborg Dyrehave skal skabe et levested for den 9-10 cm store bille eghjort, som forsøges genindført i et forsøg på såkaldt rewilding eller genforvildning.
.

Bevarelse af en biologisk mangfoldighed, som bl.a. understøttes ved at lade døde træer stå og nedfaldne grene og væltede træer blive liggende i skovbunden, går imidlertid undertiden dårligt i spænd med produktion af træer til kvalitetstømmer, der skal beskyttes mod de selvsamme nedbrydere. Mountainbikebaner, rollespilspladser og ridestier skal gerne holdes adskilte, og de udgør alle en oplagt trussel for fortidsminder og visse truede plante- og dyrearter. En hypotetisk udlægning af hele det danske skovareal som urørt skov anses af nogle for at være en optimal sikring af biodiversiteten, men dels vil den gå imod hensigten om økonomisk bæredygtighed, dels finder den mest omkostningseffektive kulstofbinding formentlig sted i langtidsholdbart tømmer. Så en øget hjemlig produktion til erstatning af den import af udenlandsk tømmer, som i dag dækker op imod 90 % af vores træforbrug, vil være et væsentligt bidrag til klimapolitikken. Endelig har skovgæsten på en stille vandretur, som er den allermest udbredte brug af skoven, sjældent meget godt at sige om den larm, som både skovningsmaskiner, flishuggere og organiseret friluftsliv fører med sig. Alle gode gerninger lader sig altså ikke udføre på det samme areal. Den opdeling af skovene i forskellige typer efter anvendelse, som allerede er påbegyndt, vil således fortsætte. Nogle – fortrinsvis private – skove vil primært være produktionsskove. Andre vil især rette sig imod friluftsliv og en voksende turisme og oplevelsesøkonomi. Atter andre vil fortrinsvis tjene til beskyttelse af naturværdier eller fortidsminder.

Men selv om en specialisering af skovenes samfundsmæssige funktioner er uundgåelig, vil visse nye vilkår være ens for alle. Blandt andet pga. målet om naturnære driftsformer og bæredygtighed. Hjemmehørende løvtræsarter vil få større betydning. Bevoksninger vil blive mere blandede med hensyn til både alder og arter. Skovlandskabet vil blive mere vådt, og dødt ved vil i stigende omfang blive efterladt i skoven. Variationen vil med andre ord blive større, både imellem skove og inden for den enkelte skov. Processen vil næppe så meget blive den »fornutning«, altså en pånødning af oplevelser i stedet for den spontane naturoplevelse, som ældre skovbrugere ved de ideologiske nybrud i 1980’erne tordnede imod, som såkaldt rewilding. Et forsøg på, i det mindste visuel, genskabelse af vild natur.

Klimaforandringer

Sagen er bare, at den nye natur, som skovprogrammet sigter imod, ikke er uforanderlig. Klimaforandringerne vil bidrage til at forskyde grænserne mellem klimabælter og grundlæggende ændre livsbetingelserne i danske skove. Hjemmehørende og naturligt forekommende træarter vil om hundrede år være nogle andre end i dag. De økosystemer, som disse arter indgår i, vil derfor også ændre sig. Efter at mennesket uden at ville det har tiltaget sig magt over klimaet, er det blevet sværere at lægge realistiske fremtidsplaner. Det eneste fuldkommen sikre er, at fremtidens skove vil blive meget anderledes end både fortidens og nutidens.

Brøndbyskoven på Københavns vestegn blev plantet fra 1952 og var en af Danmarks første bynære skove anlagt først og fremmest med henblik på friluftsliv.
.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks natur og landskab

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om skove