Med en middeltemperatur på -1,5 grader blev vinteren 2009/10 den koldeste siden 1996, og Stensøen var tilfrosset usædvanlig længe. Det langvarige isdække førte til en omfattende fiskedød, og da isen smeltede, skyllede adskillige store døde karpefisk op på søens bred. Blandt dem var denne sølvkarpe på 107 cm og hele 19,3 kg. Sølvkarpen stammer oprindelig fra Østasien, men blev sat ud i Albertslund Rådhusdam i 1981 og flyttet ulovligt til Stensøen i 1999.
.

Stensøen er en kunstig sø, som blev anlagt 1973‑74 på bar mark i den sydlige del af Vestskoven. Vandstanden i søen varierer meget, men når den er højest, har søen et overfladeareal på et par hektar og en dybde på op til 2,5‑3 m. Da området omkring søen benyttes flittigt til hundeluftning, kaldes søen også Hundesøen.

Vandet i Stensøen er næringsrigt og let brakt, da søen får tilført saltholdigt vejvand. Derfor huser søen også salttålende planter som strandkogleaks og blågrøn kogleaks. Undervandsvegetationen består overvejende af vandranunkel og akstusindblad. I den lavvandede vestlige ende af søen, som er tørlagt en stor del af året, vokser planter som kærguldkarse og vejpileurt samt rød og blågrøn gåsefod.

Fiskebestanden er ret stor og omfatter bl.a. karusse, suder, skalle, aborre og gedde. Tidligere rummede søen også mange udsatte græs- og sølvkarper, men de døde under isvinteren 2009/10. Derimod trives en anden ikke-hjemmehørende art, galizisk sumpkrebs, nu i søen.

Fuglelivet er fattigt, og søens ynglefugle tæller blot nogle få blishøns og gråænder. I vinterhalvåret er Stensøen desuden rasteplads for vandfugle som toppet lappedykker, pibeand, taffeland, lille lappedykker og troldand.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Albertslund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande