Fra midten af juni til langt ind i sensommeren blomstrer trævlekrone med sine flossede og trævlede, smukt lyserøde blomster over ådalenes fugtige enge. Plantens artsnavn floscuculi betyder »gøgens blomst« og kommer muligvis af det såkaldte gøgespyt, der kan ses som små skumklatter på stænglerne. Skummet, som dannes af skumcikadernes nymfer, der suger saft fra planten, tjener som både skjul og beskyttelse, samtidig med at det hjælper nymferne med at slippe af med ophobet ammoniak.
.
På den sidste strækning mod udløbet i Svendborg Sund løber Syltemade Å gennem Syltemaden, hvorfra åen har sit navn. Navnet er en omskrivning af det ældre navn Syddemaen, som er sammensat af ordene sydda, som betyder »våd«, og mae, som betyder »eng«. Og det er præcis det indtryk, som det våde, strandengsdækkede område efterlader. Lige øst for udløbet ses Ballen Lystbådehavn, der i 1600-tallet var en smuglerhavn, som på lyssky vis brød købstædernes eneret på handel.
.

Syltemade Å er et ca. 9 km langt vandløb, som udspringer på nordøstsiden af Hvidkilde Sø. Herfra løber åen vestpå gennem Nielstrup Sø og Ollerup Sø, hvorefter den drejer sydpå ved Vester Skerninge og snor sig ned til udløbet i Svendborg Sund lige vest for Ballen. Åen løber i bunden af en tunneldal, som fra Vester Skerninge bliver meget markant med stejle sider, og som nær udløbet ender i den flade strandeng Syltemaden eller Syltemaen.

De store søer, som åen afvander på sin vej gennem tunneldalen, er meget næringsbelastede, hvilket påvirker vandkvaliteten i Syltemade Å, som derfor er i en forholdsvis beskeden miljøtilstand. Til gengæld gemmer ådalen flere steder på ganske store naturværdier.

Selv om en del af ådalen er groet til i tagrør, kan man på de åbne enge stadig finde et rigt planteliv af bl.a. majgøgeurt, kødfarvet gøgeurt, engkabbeleje, engkarse, trævlekrone og engnellikerod, mens moserne er voksested for arter som gul iris, alm. mjødurt og vandmynte. Længere oppe ad ådalens skrænter findes overdrev med bl.a. markfrytle, kornet stenbræk og håret høgeurt.

Åens fiskebestand omfatter vandrefisk som ørred og ål, og for at sikre deres adgang op i vandløbet blev en spærring ved Vester Mølle erstattet af et stryg i 2019.

Fuglelivet er rigt, og der er iagttaget ca. 130 forskellige fuglearter i ådalen, heriblandt nattergal, græshoppesanger, kærsanger, isfugl, gøg og rørhøg. Desuden er vandstæren en almindelig gæst langs åen om vinteren.

I 1977 blev 98 ha af de nederste 3 km af Syltemade Ådal fredet for både at bevare det storslåede landskab og sikre offentlig adgang til dele af ådalen.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Svendborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande