Fra sydøstkanten af Svendborg strækker Gammel Hestehave, Stevneskov og Halling Skov sig østpå som et stort sammenhængende skovområde. Gammel Hestehave er især kendt for de fire store gravhøje, der ligger som små forhøjninger på det flade, åbne overdrev i forgrunden. Skoven har dog også et rigt fugleliv med bl.a. ynglende grønspætte, ligesom den er et populært rekreativt område for svendborgenserne.
.
I kanten af Ravnebjerg Skov står en bevoksning af blågrønne nobilisnåletræer til pyntegrønt i skarp kontrast til løvtræernes gule og orange efterårsløv. Ravnebjerg Skov er en del af Hvidkilde skovene, der i Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas" fra 1767 omtales som: »… stor og skiøn, særdeles ved sin prisværdige Opfredning baade af Eg og Bøg …«. Skovene er stadig skønne og varierede, selv om den forstlige drift stedvis sætter sit tydelige præg på skovbilledet med store nåletræsbevoksninger og arealer med juletræer og pyntegrønt.
.

Et samlet skovareal på 7.390 ha, svarende til ca. 18 % af kommunens areal, gør Svendborg til en forholdsvis skovrig kommune. Mange af skovene er småskove, men kommunen rummer også større sammenhængende skovområder som Hvidkildeskovene, Brændeskov, skovene nord og øst for Hundstrup, skovene vest for Gudbjerg samt Nørreskov på Tåsinge.

Omkring 95 % af skovarealet er privatejet og drives overvejende som produktionsskov. Af det resterende areal ejer kommunen knap 5 %. I 2020 vedtog kommunen en ny skovstrategi for sine skove. Ifølge den skal mindst 20 % af arealet være udlagt som urørt skov inden udgangen af 2025, mens resten skal drives som biodiversitetsskov. Indtil videre er ca. 10 % af det kommunale skovareal urørt skov, heriblandt dele af Sofielund i den vestlige udkant af Svendborg. I Svinehaverne ejer Naturstyrelsen desuden knap 10 ha skov, der er beskyttet som naturmæssigt særlig værdifuld skov efter Skovlovens § 25.

Oprindelig har skovene i Svendborg Kommune været løvskove, men pga. den forstlige drift udgør nåletræ i dag en betydelig del af skovarealet. Det betyder også, at skovene generelt er forholdsvis unge med få gamle træer og af en ofte beskeden naturmæssig kvalitet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Svendborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove