Tabel 1. Antal skoler og elever i Furesø Kommune 1970/71 til 2016/17.

.
Nytårskur for bedstevolley i Bybækhallen i januar 2018. Omkring 100 spillere fordelt på 22 hold deltog i dysten, der var organiseret af Ældre Sagen i Furesø Kommune og Farum-Holte Volleyball.
.
Elever fra 4. klasse på Søndersøskolen i Værløse ved højbedene bag skolen.
.
Egeskolen i Jonstrup ligger i bygninger, der har rummet Jonstrup Seminarium og senere Flyvevåbnets Officersskole. Egeskolen har alene 10. klasse og havde i 2017/18 knap 200 elever fra Furesø Kommune og flere nabokommuner. Skolen har også en afdeling på Campus Furesø i Farum.
.

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Furesø Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.
Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Furesø Kommune og hele landet i 2017.
.

Kommunens borgere er veluddannede og har en længere middellevetid end befolkningen som helhed. Samtidig er kriminaliteten lav, og de sociale problemer er mindre end på landsplan.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Furesø Kommune ligger over gennemsnittet for landet som helhed. Det er en mindre andel, der kun har en grundskoleuddannelse, og 32,7 % af de 30‑34-årige har en lang videregående uddannelse mod 20,6 % på landsplan.

Der er stor opbakning til kommunens folkeskoler, hvor andelen af elever har ligget relativt stabilt på lidt under 90 % i de seneste 20 år. Samtidig har der ikke været de store ændringer i skolestrukturen.

Bybækskolen i Farum blev lukket i 2008, fordi den var i så dårlig stand, at det ikke kunne betale sig at renovere den. Dele af skolen åbnede igen i 2013 som et kultur- og aktivitetscenter. Inden lukningen fusionerede skolen med Stenvadskolen og åbnede i 2009 som Lyngholmskolen. Lyngholmskolen blev som en konsekvens af den ekstra elevtilførsel udbygget med 3.000 m2, og en del af Stenvadskolens oprindelige optageområde overgik til Stavnsholtskolen.

Furesø Kommune sendte i maj 2011 et forslag til ændring af skoledistrikterne i høring. Forslaget blev i august samme år taget af bordet igen efter modstand fra bl.a. forældre.

De fleste unge pendler til Ballerup, Gladsaxe eller Birkerød for at tage en ungdomsuddannelse og vender ikke tilbage til kommunen efter endt uddannelse. Det har ført til overvejelser om oprettelse af et alment gymnasium, et teknisk gymnasium eller en erhvervsskole i kommunen.

Et særligt ungekulturhus har tilbud til alle i alderen 15‑24 år, og et ungeråd rådgiver kommunalbestyrelsen i sager om bl.a. kulturtilbud og ungdomsboliger.

På Furesø Ungdomsskole kan de 13‑18-årige vælge mellem forskellige kursustilbud.

Der er ingen videregående uddannelser i kommunen.

Sundhed

Et nyfødt barn i Furesø Kommune havde i 2017 en beregnet middellevetid på 82,4 år. Det er næsten to år mere end i landet som helhed og mere end 1½ år over gennemsnittet for Region Hovedstaden (se Tabel 2).

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 placerer kommunen sig på mange områder lidt bedre end både regionen og landet som helhed. Der er således mindre andele, der har hhv. svær overvægt, dårligt mentalt helbred eller et højt stressniveau, ligesom kommunen har færre rygere og færre med et usundt kostmønster. Placeringen i det samlede sundhedsbillede afspejler en befolkning, der er lidt bedre uddannet og økonomisk velstillet.

I 2016 var der i kommunen 6,8 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger.

Kommunen havde 1.618 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt færre end i Region Hovedstaden som helhed og er på niveau med landsgennemsnittet.

Borgerne i kommunen betjenes af Region Hovedstadens sygehuse. Der var i 2016 124 indlagte pr. 1.000 indbyggere mod 134 indlagte pr. 1.000 indbyggere i Region Hovedstaden.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Furesø Kommune er noget mindre end i Region Hovedstaden og landet som helhed. Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i Furesø Kommune var i 2017 kun 68 % af gennemsnittet for landets kommuner.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 67,1 % for de 0‑2-årige og 93,7 % for de 3‑5-årige. Det er lidt højere end i landet som helhed.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2016 0,5 % af aldersgruppen mod 1,0 % på landsplan.

Kommunens nettoudgifter på ældreområdet udgjorde i 2018-budgettet 33.562 kr. pr. borger over 67 år, hvilket var ca. 12 % under landsgennemsnittet.

I 2016 var det 2,4 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig i Furesø Kommune mod 3,8 % i landet som helhed.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Furesø Kommune er meget lavere end i regionen og i landet som helhed. I 2017 blev der i kommunen rejst sigtelse for overtrædelse af straffeloven mod 8,3 personer pr. 1.000 indbyggere. I regionen som helhed blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 15,2 personer pr. 1.000 indbyggere og i landet som helhed mod 15,4 personer pr. 1.000 indbyggere.

Der er et tilsvarende mønster, når det gælder voldsforbrydelser. I Furesø Kommune blev der rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 1,4 personer pr. 1.000 indbyggere, hvilket var ca. halvt så stor en del som i regionen og landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Furesø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg