Trods en markant stigning – især for kvinder – er uddannelsesniveauet i Halsnæs Kommune et stykke under landsgennemsnittet. Sundhedsområdet og det sociale område er præget af lidt større problemer end på landsplan, og middellevetiden er ca. 2 år lavere.

Uddannelse

Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Halsnæs Kommune og hele landet i 2017.
.
Tabel 1. Antal skoler og elever i Halsnæs Kommune 1970/71 til 2016/17.
* Skolerne er fordelt på fem lokaliteter.
** Skolen ved Havet, der åbnede d. 1. august 2017, er ikke medregnet.
.

I Halsnæs Kommune er antallet af 30‑34-årige, der kun har en grundskoleuddannelse, faldet i perioden 1991 til 2017. Størst er faldet hos kvinderne, hvor andelen er reduceret fra 40 % til 21 %. Det er tilsvarende kvinderne, der står for den største ændring, når det gælder den andel, der har gennemført en videregående uddannelse; deres andel er klart højere end mændenes, og forskellen er blevet større fra 1991 til 2017. Knap hver anden 30‑34-årige mand havde i 2017 en erhvervsuddannelse som den højeste gennemførte uddannelse. Samlet set ligger kommunens uddannelsesniveau i 2017 et stykke under landsgennemsnittet (se figur).

I 2011 lavede Halsnæs Kommune en ny skolestruktur, der samlede kommunens grundskoler i tre skoler fordelt på i alt otte lokaliteter. På to af lokaliteterne, Ølsted og Vinderød, var der kun undervisning fra 0.-6. klasse. I 2014 besluttede byrådet at lukke yderligere tre lokaliteter: Kregme, Vinderød og Storebjerg, der som den sidste af de tre lukkede i 2017.

Derudover er der specialskolen Halsnæs Heldagsskole, fordelt på tre lokaliteter. Heldagsskolen stoppede i 2016 med at være en selvstændig skole og blev i stedet en del af Hundested Skole.

Der er bemærkelsesværdig få frie grundskoler i kommunen, og først med de seneste ændringer i skolestrukturen er andelen af elever faldet i folkeskolerne. Selv efter lukningerne er Halsnæs Kommunes udgifter pr. elev i folkeskolen et stykke over landsgennemsnittet.

De seneste skolelukninger har betydet åbning af Vinderød Privatskole i 2015 og i 2017 af privatskolen Skolen ved Havet. Desuden blev Halsnæs Lilleskole oprettet i 2001. Skolen har i 2017 et fuldt grundskoleforløb fra 0. til 9. klasse.

På Frederiksværk Gymnasium og HF kan man tage en STX og HF, der foruden de sædvanlige studieprogrammer også har talentprogrammer, såkaldte masterclasses, inden for forskellige fag og er med i samarbejdet om Akademiet for Talentfulde Unge.

Erhvervsskolen Nordsjælland har en afdeling i Frederiksværk, hvor man bl.a. kan tage en erhvervsuddannelse som smed og som industritekniker. Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter i Frederiksværk har foruden forskellige værksteder også formaliserede forløb som erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU). KUU er en del af KUU Nordsjælland Vest, som er et samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner og geografisk dækker otte kommuner. På Sølager Værksted, som er et økologisk landbrug, er det muligt at tage en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Det er ikke muligt at tage en videregående uddannelse i kommunen.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2012‑16 og voksenbefolkningens sundhed i 2013 i Halsnæs Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.
.

Et nyfødt barn i Halsnæs Kommune havde i 2016 en beregnet middellevetid på 78,7 år. Det er næsten 2 år mindre end landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Hovedstaden (se Tabel 2). Ligesom i resten af landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække. I Halsnæs Kommune sygehusbetjenes borgerne af Region Hovedstadens Sygehuse. Det umiddelbare indlæggelsessted er Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013 er det en lidt større andel af den voksne befolkning i Halsnæs Kommune end i hele Region Hovedstaden, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Det kan hænge sammen med kommunens relativt lave socioøkonomiske placering og med, at der er relativt flere ældre i Halsnæs Kommune.

I 2016 var der 6,4 almene lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Halsnæs Kommune mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger. Derimod havde borgerne flere indlæggelser. I Halsnæs Kommune var der 166 indlagte patienter pr. 1.000 indbyggere i 2016 mod 134 for hele Region Hovedstaden.

I 2017 havde Halsnæs Kommune 1.538 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er noget færre end gennemsnittet for Region Hovedstaden som helhed.

Socialområdet og forsørgelse 

Udgiftsbehovet på det sociale område er i Halsnæs Kommune lidt større end på landsplan og i Region Hovedstaden.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 63,6 % for de 0‑2-årige og 81,4 % for de 3‑5-årige. Det er lidt mindre end i landet som helhed.

Kommunens nettoudgifter til ældreområdet udgjorde i 2016 34.413 kr. pr. person over 65 år, hvilket var ca. 17 % under landsgennemsnittet.

I 2013 modtog 13,2 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det var næsten som på landsplan (12,7 %). Ligesom på landsplan var andelen af ældre med fast hjemmehjælp i Halsnæs Kommune faldet markant siden 2008.

I 2008 var det i kommunen ca. 4,0 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, beskyttet bolig eller plejebolig. I 2016 var denne andel faldet til 3,3 %.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Halsnæs Kommune er noget lavere end i landet som helhed. I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 12 personer pr. 1.000 indbyggere. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16 personer pr. 1.000 indbyggere og i Region Hovedstaden mod 17 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Halsnæs Kommune på niveau med både Region Hovedstaden og landet som helhed. I Halsnæs Kommune blev der i 2016 rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 2 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Halsnæs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg