Midt i 1900-tallet skød en række skoler op i kommunen som erstatning for de gamle landsbyskoler, bl.a. Ølsted Sogneskole i 1942. Her ses en gruppe af skolens piger i skolekøkkenet omkring 1950.
.

Industrien blev i perioden mere dominerende som erhverv end landbruget og fiskeriet. Med stålvalseværkets åbning i Frederiksværk fik byen et markant kraftcenter. Hundested Havns betydning for området var med færgeforbindelse til Rørvig og Grenaa stigende. Sommerhuse og feriekolonier begyndte desuden i stor stil at præge landskabet.

Administrativ inddeling

I 1920 bestod det nuværende kommuneareal af fire sognekommuner, Hundested, Melby, Kregme-Vinderød og Ølsted, og en købstadskommune, Frederiksværk. Alle lå i Frederiksborg Amt. Der skete ingen ændringer før Kommunalreformen i 1970.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet steg i samtlige sogne i perioden, og kommunens befolkning, der i 1921 talte 8.232, var i 1970 vokset til 21.060. Frederiksværk voksede i samme periode fra 2.190 til 8.903 og Torup Sogn fra 2.935 til 6.408, hvoraf de 5.443 boede i Hundested og Lynæs.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Tilstedeværelsen af gode veje og Hillerød-Frederiksværk-Hundestedbanen gjorde området tilgængeligt og bidrog til dets udvikling.

Fra Hundested gik i perioden færge til Rørvig og fra 1934 også til Grenaa, hvor bl.a. busruten Fjerritslev-Randers-København, der var etableret i 1949, blev ført over. Fra Lynæs gik der færge om sommeren til Kulhuse.

Jernbanens ankomst til Halsnæs Kommune i form af Frederiksværkbanen fik stor betydning for kommunens udvikling i 1900-tallet.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Landbrug og fiskeri mistede i perioden positionen som den væsentligste levevej i området. Hundested fik en lang række industrivirksomheder, der rettede sig mod havnens virke: motorfabrik, stålmontage, netfabrik, røgeri m.m. I 1930 blev Hundested Kulimport oprettet, men efter krigen blev olie den vigtigste energikilde, og firmaet indgik derfor samarbejde med det amerikanske olieselskab Caltex. I 1967 blev firmaet en del af Texaco-koncernen under navnet Hundested Kul og Olie A/S og eksisterede til 1974.

Industrien var stadig samlet i Frederiksværk, der voksede så meget, at der kom et større befolkningspres på oplandskommunerne. Omkring 1920 blev der udstykket til villabebyggelse ved Kregme. Befolkningstilvæksten betød stigende udgifter til byggemodning, og opførelsen af sociale institutioner blev derfor udskudt. Sidst i 1960’erne begyndte Frederiksværk og omegnskommuner at samarbejde om byplaner.

Der blev i perioden bygget flere sommerhuse ved nordkysten og langs Roskilde Fjord.

Melby Overdrev havde hæren i perioden skydeterræn.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Besættelsen

En afdeling af Schalburgkorpset lå i Karsemoselejren, og Lynæs Fort kom i besættelsesmagtens besiddelse. Der var modstandsgrupper på Halsnæs, og artilleriskibet Niels Juel blev ud for Hundested beskudt af tyske bombefly i august 1943. På befrielsesdagen blev den hjemmelavede panservogn V3 brugt ved arrestationen af en Hipogruppe, Lorenzen-banden, der holdt til i Asserbo Plantage.

Politik, uddannelse og social omsorg

I Ølsted var Venstre det største parti ved folketingsvalgene, hvor det i de øvrige sogne var Socialdemokratiet. Ved folketingsvalgene i hhv. 1966 og 1968 fik Socialdemokratiet flest stemmer i alle sogne. Venstre fik ved disse valg generelt næstflest stemmer i landkommunerne, deriblandt Hundested, mens Det Konservative Folkeparti blev næststørst i Frederiksværk.

I årene 1942‑53 blev der bygget central- og kommuneskoler, og enkelte skoler blev udvidet efter få år, fx skolen i Vinderød i 1948. Der blev bygget alderdomshjem i Hundested i 1937 og i Melby i 1949. Perioden 1920‑70 bød på en markant stigning i antallet af feriekolonier for børn, ligesom der blev opført hjem for svage og svækkede børn og unge.

Mere om politik, religion, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Halsnæs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1920-1970

Eksterne links