Figur 1. BNP pr. indbygger i faste priser 2000‑15 for Halsnæs Kommune og hele landet.
Indeks: 2000=100.
.
Hundested Havn
Hundested Havn
Af .
Færgen Isefjord på vej ud af Hundested Havn med kurs mod Rørvig. Færgen er bygget på Western Marine Shipyard i Bangladesh og leveret i 2013. Der er plads til op til 147 passagerer og 28 personbiler.
.

Halsnæs Kommune har været præget af havne og stålindustri, men er i dag også en bosætnings- og turistkommune. Blandt kommunens borgere arbejder mere end halvdelen af de beskæftigede uden for kommunegrænsen. Størstedelen af industrien er placeret i Frederiksværk, der fortsat er domineret af stålvirksomheder, mens Hundested er hjemsted for en række maritime erhverv.

Erhvervslivet i kommunen blev ramt hårdt i årene omkring finanskrisen 2008/09. Så sent som i 2013 lå BNP pr. indbygger stadig 20 % under niveauet fra år 2000 (se Figur 1). I 2015 var BNP 185.500 kr. pr. indbygger og dermed kun lidt over det halve af landsgennemsnittet. Da produktion regnes med i den kommune, hvor arbejdspladsen ligger, er den omfattende udpendling med til at give Halsnæs Kommune et lavt gennemsnit.

I lighed med landets øvrige kommuner betød finanskrisen en nedgang i beskæftigelsen, men i 2015 vendte udviklingen i den private sektor.

L512 La Porta fra Thyborøn på bedding på Hundested Baadeværft, der arbejder med såvel fiskekuttere som lystbåde. La Porta fisker jævnligt med garn i Kattegat og Øresund efter bl.a. torsk og tunge.

.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Figur 2. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Halsnæs Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2015.
.

Ved udgangen af november 2015 var der 7.863 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 1.300 arbejdssteder i Halsnæs Kommune. Set i forhold til gennemsnittet for Region Hovedstaden har kommunen en større andel ansat inden for industrien, transportområdet, bygge- og anlægsbranchen samt den offentlige sektor. Derimod er der en markant lavere andel inden for forskning, rådgivning og forretningsservice (se Figur 2).

Primære erhverv

De primære erhverv – landbrug, fiskeri og råstofindvinding – tegner sig for ca. 1 % af beskæftigelsen. Landbrugsarealet udgør omkring en tredjedel af kommunen, og der er fortsat et mindre erhvervsfiskeri i Hundested.

Marker nord for Torup

.

Industri

Der er kun få større industrivirksomheder i Halsnæs Kommune. Størst er russiskejede NLMK DanSteel A/S. Råmaterialerne er bl.a. de såkaldte slabs, der hver uge ankommer med skib fra Rusland.

.

Industrien i Halsnæs havde i 2015 ca. 930 beskæftigede og tegnede sig dermed for 11,8 % af kommunens beskæftigelse. Andelen er næsten dobbelt så stor som i hele regionen. Det skyldes ikke mindst stålvirksomhederne i Frederiksværk: NLMK DanSteel A/S og Duferco Danish Steel A/S. Til stålklyngen i Frederiksværk hører også specialvirksomheden Nordisk Staal A/S. Den gik konkurs i 2003, men blev videreført, da tre ledende medarbejdere overtog konkursboet. Virksomheden beskæftigede i 2016 ca. 50 ansatte.

Kommunens øvrige industri består af mindre og mellemstore virksomheder inden for bl.a. plast- og fødevareproduktion. I Frederiksværk producerer Knudsen Plast A/S med ca. 50 ansatte sprøjtestøbte plastløsninger til sundhedssektoren. Selskabet har samtidig produktion i Slovakiet. Hundested Propeller A/S med ca. 35 ansatte producerer på ordre til værfter verden over.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Bygge- og anlægsvirksomhederne tegner sig for 9,7 % af beskæftigelsen, mens transportsektoren står for 3,3 %. En række halvstore byggefirmaer, herunder også tømrer-, maler- og VVS-firmaer, i kommunen opererer typisk i en større del af Nordsjælland. Samlet tegner byggebranchen sig for en større andel af beskæftigelsen end i både regionen og hele landet.

Handel, service og oplevelseserhverv

Svenske turister ser ud over Hundested Havn. Over halvdelen af de udenlandske turister i Nordsjælland er svenskere.

.

Med 29,9 % har handel, service og oplevelseserhvervene samlet en andel af beskæftigelsen, der svarer til niveauet for regionen og hele landet. Ud over detailhandelen er der flere større engrosvirksomheder. I Frederiksværk ligger hovedsædet for AquaPri A/S, grundlagt i begyndelsen af 1900-tallet i Glyngøre under navnet Priess & Co. Den fortsat familieejede virksomhed havde i 2016 over 80 medarbejdere i Danmark og producerede 6.000 tons fisk i hav- og dambrug. Fra Frederiksværk styres eksporten af rogn, ørred og sandart. A/S O.V. Jørgensen i Hundested er en anden større fiskeeksportør.

Vikar- og servicevirksomheden Mega Flex A/S har hovedsæde i Frederiksværk (med ca. 20 ansatte). Siden begyndelsen i 1989 er firmaets vikarservice og mandskabsassistance blevet landsdækkende med afdelinger fem andre steder i landet. Firmaet formidler bl.a. arbejdskraft til det københavnske metrobyggeri.

Kommunens knap 8.700 sommerhuse (2017-tal) medfører, at turisme er en vigtig del af grundlaget for handels- og serviceerhvervene. Den andel af beskæftigelsen, der skabes af turismen, var i 2015 på 10,3 % for Halsnæs Kommune ifølge VisitNordsjællands analyser. Det er ca. dobbelt så stor en andel som i hele Region Hovedstaden. Størstedelen af denne effekt er fordelt over handel, service og oplevelseserhvervene.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 6,1 % af beskæftigelsen og består helt overvejende af små virksomheder. Andelen af beskæftigelsen er væsentlig lavere end i regionen (21,1 %) og hele landet (13,8 %) og er den laveste for samtlige nordsjællandske kommuner.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor står med 37,7 % af beskæftigelsen for en klart større andel end i hele landet og i regionen som helhed. Også her er kommunen den største arbejdsgiver. Over halvdelen af de offentligt ansatte arbejder på sociale institutioner mv. Tabet af private arbejdspladser i kommunen og den øgede udpendling er en del af baggrunden for den offentlige sektors høje andel. Målt i forhold til befolkningen er den offentlige sektor på niveau med hele landet. Som led i udflytningen af statslige arbejdspladser blev det i januar 2018 besluttet, at Energitilsynet med 78 arbejdspladser skal placeres i Frederiksværk.

Pendling

Over halvdelen (54,5 %) af de beskæftigede borgere i Halsnæs pendlede i november 2015 til arbejde i andre kommuner – med Hillerød Kommune på en klar førsteplads. Samtidig bestod 23,7 % af arbejdsstyrken på arbejdspladserne i kommunen af pendlere, der kom fra andre kommuner. Udpendlerne kørte i gennemsnit 25 km fra hjem til arbejde, heraf en stor del til hhv. Hillerød og København, mens indpendlerne i gennemsnit kun havde 14 km til deres arbejde.

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Halsnæs Kommune i november 2015.
.

Erhvervfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2015 for indbyggerne i hhv. Halsnæs Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.
.

Af den samlede befolkning i Halsnæs Kommune var 48,3 % i arbejdsstyrken i 2015. Det er et noget lavere niveau end i regionen og landet som helhed (se Tabel 1). Hovedårsagen er de relativt mange ældre.

For de 16‑64-årige er erhvervsfrekvensen på 76 (2015-tal). Det er en smule højere end for hele landet og på niveau med regionen. Ledigheden er på niveau med regions- og landsgennemsnittet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Halsnæs Kommune og hele landet i 2015.
.

Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger før skat var i 2015 på 295.000 kr (se Tabel 2). Det er 13.000 kr. mindre end landsgennemsnittet.

Uligheden i Halsnæs er noget mindre end på landsplan. Målt med Ginikoefficienten var den i 2015 på indeks 23, mens den på landsplan var 29.

Region Hovedstaden har defineret fire kommunesocialgrupper ud fra de enkelte kommuners andel af erhvervsaktive samt borgernes uddannelses- og indkomstniveau.

Halsnæs Kommune er placeret i den tredje gruppe og er dermed den lavest placerede blandt de nordsjællandske kommuner.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked

Eksterne links