Trods en markant stigning ligger uddannelsesniveauet i Herlev Kommune stadig noget under landet som helhed.

Den beregnede middellevetid i kommunen er næsten et år mindre end landsgennemsnittet, mens kriminalitetsniveauet er lidt lavere end i både regionen og landet som helhed.

Uddannelse

Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Herlev Kommune og hele landet i 2017.

.

Som i de fleste kommuner er der siden 1991 sket en markant stigning i uddannelsesniveauet. Andelen med mellemlange videregående uddannelser er i 2017 steget til 19,4 % (se figur). Når det gælder de lange videregående uddannelser, er andelen steget til 18,0 %. I forhold til 1991 dækker det over en stigning fra 6 % til 17 % for mændenes vedkommende, mens kvindernes andel er sprunget fra 2 % til 19 %. Andelen af kommunens 30‑34-årige med en mellemlang eller lang videregående uddannelse er lavere end i landet som helhed.

Grundskoleuddannelse

Tabel 1. Antal skoler og elever i Herlev Kommune 1970/71 til 2016/17.

.

På grund af faldende børnetal vedtog Herlev Kommune i 2011 at reducere antallet af folkeskoler fra fem til tre. Byrådet prioriterede for 0.-6. klassetrin at bevare undervisning i nærområderne, og Elverhøjens Skole blev lagt sammen med Engskolen til Herlev Byskole, som har en afdeling Eng og en afdeling Elverhøjen. Begge afdelinger har fra 0. til 6. klasse, mens 7.- 9. klassetrin ligger på Eng.

Hammergårdskolen blev lagt sammen med Hjortespring Skole til Kildegårdskolen, som har en afdeling Øst, der rummer 0.-6. klassetrin, og en afdeling Vest, der rummer 0.-10. klassetrin. Kildegårdskolen rummer i øvrigt også kommunens 10.-klassetilbud. Hertil kommer Lindehøjskolen, der er en enhed med ca. 1.000 folkeskoleelever. Desuden er der Gl. Hjortespringskole, Herlev Kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter, som har ca. 130 elever fordelt på fire forskellige afdelinger og på alle klassetrin.

Der har siden midten af 1980’erne været stor tilslutning til kommunens folkeskoler. Herlev Privatskole, som er grundlagt i 1967, er kommunens eneste frie grundskole. Skolen har ca. 240 elever fordelt fra 0. til 9. klassetrin.

Ungdomsuddannelserne

Herlev Gymnasium & HF har en stærk idrætsprofil og samarbejder bl.a. med Team Danmark om fireårige forløb, ekstraundervisning og en særligt tilpasset eksamensperiode.

NEXT Uddannelse København har en afdeling i Herlev, hvor man kan tage en EUX-uddannelse, seks forskellige erhvervsuddannelser og en kontoruddannelse, der kombineres med gymnasial uddannelse.

Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) er en statslig selvejende institution, som har eksisteret siden 1991 og har afdelinger i Herlev, Gladsaxe og Brøndby Kommuner. På SOSU C er der mulighed for at tage erhvervsuddannelser inden for sundhed, omsorg og pædagogik.

I januar 2018 indledte SOSU C en fusionsproces med SOPU København og Nordsjælland, der udbyder uddannelser på samme område. Med ca. 2.600 årselever bliver resultatet af fusionen den største erhvervsskole inden for velfærdsuddannelser.

Videregående uddannelser

Den Danske Zoneterapeutskole ligger i kommunen. Her kan man tage både en zoneterapeutuddannelse og en uddannelse som fysiurgisk massør.

SOSU C har foruden erhvervsuddannelsesforløb og kurser også som en ud af to skoler i Danmark en uddannelse til portør.

Sundhed

Et stort nybyggeri med en projektperiode, der rækker fra 2009 til 2020, skal danne rammerne for Nyt Hospital Herlev, et af de store akuthospitaler i Region Hovedstaden. Her ses byggepladsen med de karakteristiske runde bygninger i november 2017.

.

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Herlev Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Herlev Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 79,7 år. Det er næsten et år mindre end landsgennemsnittet (se Tabel 2). Ligesom i resten af landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er det en lidt større andel af den voksne befolkning i Herlev Kommune end i hele Region Hovedstaden, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Også andelene med et usundt kostmønster og lav fysisk aktivitet er lidt større end i regionen som helhed.

I 2016 var der ligesom i regionen 6,4 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Herlev Kommune, mens landsgennemsnittet lå på 7,1 lægebesøg pr. indbygger.

Kommunen havde 1.650 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt færre end i Region Hovedstaden som helhed.

Borgerne i kommunen betjenes af Region Hovedstadens sygehuse. I 2016 var der 140 indlagte pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 134 for regionen og 122 for landet som helhed.

Herlev Hospital er akuthospital for Herlev Kommune og en række andre, nærliggende kommuner og har flere højtspecialiserede behandlingsfunktioner for hele Region Hovedstaden.

Socialområdet og forsørgelse

Omsorgscentret Hjortespring er et plejehjem med 140 beboere og en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Det rummer et aktivitets- og træningscenter og har et haveanlæg lige udenfor.

.

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Herlev Kommune er noget større end det gennemsnitlige udgiftsbehov i Region Hovedstaden og på landsplan. Det afspejler en samlet overvægt af befolkningsgrupper, der erfaringsmæssigt er udgiftskrævende.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 66,8 % for de 0‑2-årige og 87,1 % for de 3‑5-årige. Det er tæt på niveauet på landsplan. Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem udgjorde 0,9 % af aldersgruppen i 2016, hvilket er lidt mindre end på landsplan (1,0 %).

I 2016 modtog 10,8 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp, hvilket er en lidt mindre andel end i Region Hovedstaden (11,7 %) og i landet som helhed (11,5 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp i Herlev Kommune faldet siden 2008 (18,3 %).

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er uændret gennem de seneste fem år. I 2016 var det 3,0 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, mod 3,8 % i hele landet.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Herlev Kommune er lidt lavere end i Region Hovedstaden og i landet som helhed. I 2017 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 11,1 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen. I Region Hovedstaden blev der rejst sigtelse mod 15,2 personer pr. 1.000 indbyggere, mens der i landet som helhed blev rejst sigtelse mod 15,4 personer pr. 1.000 indbyggere. Også når det gælder voldsforbrydelser, ligger Herlev Kommune på et lavere niveau end både Region Hovedstaden og landet som helhed.

Når det gælder indbrud og tyveri, blev der i 2017 rejst sigtelse mod 6,2 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri, hvilket er lidt mere end i regionen og landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Herlev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg