Vesthimmerlands Kommune hører til den tredjedel af landets kommuner, der har den højeste ældrekvote. Ifølge befolkningsfremskrivningen vil den i løbet af de kommende årtier passere 50 %.

.

Trods et lavere antal skoler har folkeskolen fortsat ca. 90 % af eleverne. Uddannelsesniveauet er øget, men andelen med en videregående uddannelse er stadig væsentlig lavere end i resten af landet. Middellevetiden er tæt på landsgennemsnittet.

Uddannelse

Figur. De 30-34-åriges højest gennemførte uddannelse i Vesthimmerlands Kommune og hele landet i 2016.

.

Ved 125-års-jubilæet i 2015 var Erhvervsskolerne i Aars det klart største uddannelsescenter i Vesthimmerlands Kommune med omkring 1.000 elever på ungdomsuddannelserne og ca. 200 deltagere på voksenuddannelserne.

.

Tabel. Antal skoler og elever i Vesthimmerlands Kommune 1970/71 til 2016/17.

.

I Vesthimmerlands Kommune er andelen af 30-34-årige, der kun har en grundskoleuddannelse, faldet fra 37 % i 1991 til 19 % i 2016.

Andelen, der kun har en grunduddannelse, er fortsat højere end for hele landet. Til gengæld er der i kommunen en større andel med en erhvervsfaglig uddannelse.

I perioden 1991 til 2016 har der været mindre stigninger i andelen, der har fået videregående uddannelser (se figur). Stigningerne er især sket hos kvinderne og især på de mellemlange uddannelser, hvor andelen er steget fra 14 % i 1991 til 22 % i 2016.

Antallet af folkeskoler i Vesthimmerlands Kommune er mere end halveret siden 1970, hvis man medregner skolelukningerne fra 2015, hvor yderligere tre skoler, Blære, Strandby og Overlade Skoler, blev lukket med virkning fra sommeren 2016. De tre skoler havde i forbindelse med skolestrukturændringer i hhv. 2005 og 2010 fået flyttet deres 7.-klasser til andre skoler. Alle tre skoler er blevet til friskoler, hvorfor antallet af friskoler nu er oppe på syv (se tabel). Desuden har Vesthimmerlands Kommune fem efterskoler, heriblandt Ranum Efterskole College, der har til huse i det gamle Ranum Seminarium.

Ungdomsuddannelserne i kommunen er samlet på dels Vesthimmerlands Gymnasium og HF i Aars, der udbyder STX og HF, dels Erhvervsskolerne i Aars. Her udbydes der foruden HTX og HHX også erhvervsuddannelser og efteruddannelser.

Desuden er der to produktionsskoler, der foruden kurser på forskellige værksteder også udbyder erhvervsgrunduddannelsesforløb (EGU). Næsbyhus Produktionsskole har også mulighed for at udbyde særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Videregående uddannelser må tages uden for kommunen. Blandt de nærliggende muligheder er det store udbud i Aalborg og Viborg.

Sundhed

Tabel. Middellevetid 2012-16 og voksenbefolkningens sundhed i Vesthimmerlands Kommune, Region Nordjylland og hele landet 2013.

.

Et nyfødt barn i Vesthimmerlands Kommune havde i 2016 en beregnet middellevetid på 80,5 år. Det er helt på niveau med gennemsnittet for Region Nordjylland og landsgennemsnittet (se tabel). Ligesom i resten af landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013 er der i forhold til hele landet en lidt større andel af den voksne befolkning i Vesthimmerlands, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Til gengæld er der relativt lidt færre, der oplever et dårligt mentalt helbred.

At lidt flere oplever at have et dårligt fysisk helbred, kan hænge sammen med, at Vesthimmerlands Kommune har relativt flere ældre.

I 2016 var der 7,6 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Vesthimmerlands Kommune mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger. I 2015 havde Vesthimmerlands Kommune 1.730 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt mere end gennemsnittet for Region Nordjylland og landsgennemsnittet på 1.610.

Hele det tidligere Farsø Sygehus har siden 2013 været en del af Aalborg Universitetshospital. Specialet i Farsø er først og fremmest ortopædkirurgi, hvor der i 2016 blev opereret på fem operationsstuer. Hertil kom 24 sengepladser samt en afdeling for fysio- og ergoterapi, et biokemisk laboratorium, en skadestue, et medicinsk dagafsnit og et palliativt afsnit.

Socialområdet og forsørgelse

Børneinstitution ved siden af Vesthimmerlands Museum i Aars. For hver 100 3-5-årige har kommunen 62 pladser i daginstitutioner til aldersgruppen. Blandt landets kommuner er det en af de fire laveste dækningsgrader.

.

Børneinstitution ved siden af Vesthimmerlands Museum i Aars. For hver 100 3-5-årige har kommunen 62 pladser i daginstitutioner til aldersgruppen. Blandt landets kommuner er det en af de fire laveste dækningsgrader.

.

Hver onsdag aften fra april til september spilles der petanque i Skarp Salling. Efter spillet kan man købe kaffe og hjemmebag.

.

Udgiftsbehovet på det sociale område er i Vesthimmerlands Kommune lidt større end på landsplan, hvilket især hænger sammen med de relativt flere ældre.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 56,5 % for de 0-2-årige og 68,6 % for de 3-5-årige. For de 3-5-årige var det en markant lavere andel end på landsplan.

Anbringelser af 0-17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2015 1,5 % af aldersgruppen mod 1,2 % på landsplan. Andelen af børn med forebyggende foranstaltninger udgjorde i 2014 4,5 % af de 0-17-årige, hvilket er klart mere end på landsplan, hvor andelen udgjorde 2,6 %.

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17-64 år i Vesthimmerlands Kommune er ligesom i de fleste andre kommuner i Region Nordjylland relativt høje. I 2016 var udgifterne til forsørgelse pr. 17-64-årig i kommunen 11 % over gennemsnittet for landets kommuner. Det høje niveau skal ses i sammenhæng med, at relativt flere af kommunens indbyggere modtager en førtidspension.

I 2015 modtog 12,3 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt flere end på landsplan (11,7 %) og er som på landsplan faldet markant siden 2010. Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig, var i 2015 på 5,4 %. På landsplan var det 4,0 %.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Vesthimmerlands Kommune er lidt lavere end i landet som helhed. I 2016 blev der i kommunen rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 11,7 personer pr. 1.000 indbyggere. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere. Når det gælder voldsforbrydelser, ligger kommunen nogenlunde på niveau med landet som helhed. Med hensyn til indbrud og tyveri er niveauet også lidt lavere i Vesthimmerlands Kommune. Her blev der i 2016 rejst sigtelse mod 3,1 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri i alt, mens der i hele landet blev rejst sigtelse mod 5,2 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Vesthimmerlands Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg