Figur 1. BNP pr. indbygger i faste priser 2000-15 for Vesthimmerlands Kommune og hele landet. Indeks: 2000=100.

.

Med en stor fødevareklynge og en række internationalt orienterede industrivirksomheder har Vesthimmerlands Kommune et alsidigt erhvervsliv, som er spredt over kommunen og især er centreret omkring byerne Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup.

Som landkommune er Vesthimmerlands blandt landets to førende inden for slagtekyllinger. Inden for kvægbrug er kommunen blandt landets 10 største.

Industriens andel af beskæftigelsen er dobbelt så stor som i hele landet. En række af de vigtigste virksomheder er filialer af udenlandske og danske virksomheder eller er ejet af investeringsselskaber. Produktion af døre, vinduer og elementer til byggeri er en vigtig klynge. Kommunen rummer også flere større virksomheder inden for metalindustrien.

Ifølge Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse 2016 er Vesthimmerlands den kommune med den største erhvervstilfredshed i Nordjylland og blandt de 20 kommuner i hele landet med størst tilfredshed. Erhvervslivet efterlyser dog især en bedre infrastruktur.

Pendlingen er af moderat størrelse, idet ca. 30 % af arbejdsstyrken pendler ud af kommunen, mens lidt færre kommer den anden vej.

BNP-opgørelsen af den samlede økonomiske aktivitet viser, at også Vesthimmerlands Kommune blev ramt hårdt af krisen i årene 2007-09. Fra 2010 er udviklingen imidlertid vendt, og kommunen havde i 2015 et BNP pr. indbygger, der lå 9,4 % over niveauet fra år 2000. Det er en større BNP-vækst over de 15 år end i hele landet og i Region Nordjylland som helhed (se Figur 1).

Beskæftigelsen er ikke kommet på samme niveau som før krisen, og i 2015 var der ca. 10 % færre beskæftigede end i 2008. En del af faldet skyldes flere ældre uden for arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden er lav og under niveauet for hele landet.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Figur 2. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16-64 år) med arbejdssted i Vesthimmerlands Kommune, Region Nordjylland og hele landet, 2015.

.

Ved udgangen af november 2015 var der 15.667 (16-64-årige), der arbejdede på ca. 2.100 arbejdssteder i Vesthimmerlands Kommune. Arbejdspladsernes fordeling på hovedbrancher afviger væsentligt fra både regionen og hele landet. Især står landbrug og industri stærkere, mens forskning, rådgivning og forretningsservice og det offentlige fylder mindre (se Figur 2).

Primære erhverv

Med 69 % af kommunens samlede areal var Vesthimmerlands Kommune i 2016 blandt den tiendedel af landets kommuner, hvor landbrugsarealet dækker den største andel. Byg var den vigtigste kornsort.

.

Med 7,4 % (2015-tal) af arbejdspladserne placeret i de primære erhverv hører Vesthimmerlands Kommune til blandt de kommuner, der har den største andel af arbejdspladser inden for landbrug, fiskeri og skovbrug. Andelen er ca. tre gange større end for hele landet.

Kommunen har landets næststørste produktion af slagtekyllinger. I februar 2017 opgjorde Det Centrale Husdyrregister antallet af kyllinger til 1,7 mio. Heraf kom ⅔ fra to af landets største hønserier: Rokkedahl Landbrug A/S og I/S Jensen i Gedsted. Rokkedahl Landbrug A/S har også hønseri og slagteri på den anden side af kommunegrænsen uden for Nibe i Aalborg Kommune. Ifølge Det Centrale Husdyrregister var der i februar 2017 over 50.000 stykker malkekvæg i Vesthimmerlands Kommune. De 34 besætninger, der havde over 500 dyr, stod for over halvdelen af bestanden.

Med over en halv mio. mink i februar 2017 placerede Vesthimmerlands sig på en 11.-plads blandt landets minkproducerende kommuner. Ved Limfjorden rummer kommunen bl.a. et østersbrug og en større produktion af laks.

Industrien

Det svenskejede Outline Vinduer i Farsø konkurrerer bl.a. på hurtighed. Vinduesindustrien i Danmark tæller over 60 producenter, der samlet beskæftiger ca. 6.000 medarbejdere.

.

På Holmmarkvej 5 i Gedsted ligger Getama, der fremstiller designmøbler. Getama blev grundlagt i 1899 og har i dag ca. 40 ansatte.

.

Med 21,2 % af arbejdspladserne inden for industrien er Vesthimmerlands den mest industrialiserede kommune i Region Nordjylland. Industriens andel er dobbelt så stor som i hele landet (10,8 %) og halvanden gange højere end for Region Nordjylland (14,4 %).

Virksomheder knyttet til fødevareklyngen spiller en central rolle. Kommunens største private arbejdsplads er Danpo A/S’ store fjerkræslagteri i Aars, der i 2016 havde over 500 ansatte.

En større gruppe af virksomheder er knyttet til bygge- og boligbranchen. Det gælder bl.a. store arbejdspladser som dørproducenten Jeld-Wen A/S i Løgstør og Outline Vinduer A/S i Farsø, der begge har en lokal fortid og en nutid som dele af internationale koncerner.

Outline Vinduer A/S blev grundlagt i Farsø i 1982, men har siden 2006 været ejet af den svenske Inwido-koncern. Inwido, der har opkøbt andre danske virksomheder i branchen, har 700 ansatte i Danmark og har samlet over 4.000 ansatte. I Farsø arbejdede i 2016 over 250 ansatte med at designe og producere vinduer og døre.

Scandi Byg A/S i Løgstør er datterselskab af Danmarks største entreprenørkoncern, MT Højgaard A/S, og fremstiller rumstore moduler til samling og montering på byggepladser.

Jern- og metalindustrien er solidt repræsenteret med støberiet Dania ApS, fjernvarmerørsproducenten Logstor A/S og den familieejede støbejernsvirksomhed Dansk Skalform A/S.

Den også familieejede virksomhed Salling Plast A/S i Ranum beskæftiger over 100 medarbejdere og eksporterer bl.a. præisolerede fjernvarmeprodukter til fittings og andre former for rørtyper i plast.

Den største IT-virksomhed i kommunen er Lyngsoe Systems A/S i Aars, der i 2016 havde ca. 150 ansatte og en omsætning på omkring en kvart mia. kr.

Lyngsoe blev i 2014 købt af kapitalfonden CataCap og leverer komplekse IT-løsninger til logistikvirksomheder.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Med 11,4 % af kommunens arbejdspladser (2015-tal) svarer sektorens andel nogenlunde til landsgennemsnittet og ligger en smule over regionsgennemsnittet. Bygge- og anlægsbranchen er den største del af denne sektor og tegnede sig for 7,5 % af beskæftigelsen. Byggebranchen er præget af en række mindre mellemstore virksomheder. En af de større er Nordkabel A/S i Aars, der beskæftiger i alt 150 medarbejdere. Nordkabel A/S har specialiseret sig i alle former for kabel-og ledningsarbejde. Den største entreprenørvirksomhed er HME A/S, der fra hovedkvarteret i Aars løser opgaver over hele landet. Borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune fra 2010, Knud Kristensen (K), er medejer.

Transportbranchen ligger en del under både lands- og regionsgennemsnittet med 2,8 % af kommunens beskæftigelse, mens forsyning tegner sig for ca. 1 % af beskæftigelsen.

Affaldsselskabet Renovest A/S med over 50 ansatte er ejet af Vesthimmerlands Kommune.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 22,7 % af beskæftigelsen spiller sektoren en mindre rolle for Vesthimmerlands Kommune, end den gør for regionen som helhed. Ud over detailhandel rummer kommunen en række mellemstore engroshandelsvirksomheder, især inden for produkter til landbruget, som fx korn, foderstoffer og landbrugsmaskiner, samt engroshandel med træ.

En stor forhandler af udstyr til landbruget er Farmas A/S, der med hovedsæde i Farsø har udvidet med en afdeling i Viborg (fra 2001) og i Herning (fra 2014).

TIME Danmark A/S i Farsø er et datterselskab af TIME Manufacturing Company fra Waco i Texas, der er verdens førende producent af bilmonterede mandskabslifte. TIME i Farsø beskæftiger ca. 100 medarbejdere, der dels leverer og monterer lifte, dels koordinerer hele koncernens eksport af Versalifte til det internationale marked.

I oplevelsesindustrien er en af de vigtigste aktiviteter Himmerlands Golf & Spa Resort i Gatten, der rummer hotel, restauranter og tre golfbaner. Det ejes af Lars Larsen fra Jysk og var i årene 2014-17 rammen om den internationale golfturnering Made in Denmark med omkring 80.000 tilskuere.

Kystturismen

I Region Nordjylland er det vestkysten, der tiltrækker flest udenlandske turister. De områder i Vesthimmerlands Kommune, der ligger ud til Limfjorden, tiltrak i 2016 omkring 2 % af regionens udenlandske feriehusovernatninger. Her ses sommerhuse i Lendrup Strand syd for Løgstør.

.

I Vesthimmerlands Kommune er det især langs Limfjorden, turismen udfolder sig. Der er sommerhusområder i Trend, Lendrup, Ertebølle, Rønbjerg og Hvalpsund, og kommunens fire lystbådehavne ligger i Løgstør, Hvalpsund, Rønbjerg og på Livø. Hertil kommer en række kystnære campingpladser og feriecenteret Dayz Rønbjerg.

Den bilfrie og naturskønne Livø er et velbesøgt udflugtsmål og rummer stadig velbevarede bygninger fra de år, fra 1911 og 50 år frem, hvor øen husede Den Kellerske Anstalt.

Løgstør er siden år 2000 søgt markedsført som muslingeby med en række fjordrelaterede begivenheder som Maritim Festival, Muslingefestivalen og Kanaljazz. Kystbyen Hvalpsund er med sin gamle færgehavn og kro også et turistmål.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor er med 6,7 % af arbejdsstyrken (2015-tal) ca. halvt så stor som landsgennemsnittet på 13,8 % og væsentligt under regionens gennemsnit på 9,2 %. Størstedelen af servicevirksomhederne er mindre virksomheder, der betjener det lokale erhvervsliv med alt fra finansiering til rengøring, herunder bl.a. et par rådgivende ingeniørvirksomheder, landbrugskonsulenter, vikarbureauer m.m.

Jutlander Bank A/S blev skabt i 2014 som en fusion mellem Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland. Den har hovedsæde i Aars og afdelinger over det meste af Jylland. I 2016 havde banken samlet ca. 450 medarbejdere.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Som det gælder for landets øvrige kommuner, er det offentlige også i Vesthimmerlands Kommune den største arbejdsgiver. Med 30,4 % af de beskæftigede ligger kommunen lidt under regions- og landsgennemsnittet, når det gælder beskæftigede inden for det offentlige. Den største offentlige beskæftigelse ligger inden for det sociale område (15,6 %) fulgt af undervisning (8,8 %), hvor kommunen er hjemsted for en række ungdoms- og efterskoler samt erhvervsskolerne i Aars med ca. 200 ansatte. Sundhedsområdet omfatter 3,8 % af beskæftigelsen med Aalborg Universitetshospital i Farsø som den største arbejdsplads.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Vesthimmerlands Kommune i november 2015.

.

Pendlingen er samlet af moderat omfang og placerer Vesthimmerlands blandt den tredjedel af landets kommuner, hvor pendling betyder mindst.

Cirka 30 % af arbejdsstyrken pendler dagligt til arbejde i nabokommunerne (tal for november 2015), men indpendlingen er næsten lige så stor: Ca. 28 % af arbejdspladserne i hele kommunen var i 2015 bemandet med folk, der kom kørende fra andre kommuner. Størst er pendlingen til og fra Aalborg og Viborg Kommuner.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2015 for indbyggerne i hhv. Vesthimmerlands Kommune, Region Nordjylland og hele landet.

.

Ud af Vesthimmerlands Kommunes 16-64-årige indbyggere var 16.141 beskæftigede ved udgangen af november 2015. Det svarer til en erhvervsfrekvens på 75,3, hvilket er lidt over landsgennemsnittet.

Målt i forhold til hele befolkningen udgjorde arbejdsstyrken 48,8 %, hvilket stort set er det samme som regionsgennemsnittet, men lidt under andelen for hele landet på 50,2 %.

Med 4,3 % af arbejdsstyrken udgjorde de selvstændige i 2015 en klart større del end på landsplan.

Ud af hele befolkningen var 1,9 % ledige i 2015, stort set som på landsplan. Opgjort i fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken var ledigheden i 2016 på 4,3 % i Vesthimmerlands Kommune mod 4,2 % for hele landet.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Vesthimmerlands Kommune og hele landet i 2015.

.

Med en gennemsnitsindkomst pr. indbygger før skat på 270.000 kr. (2015-tal) hører kommunen til blandt de kommuner med de laveste indkomster (se Tabel 1). Kun i ti andre kommuner var indkomstniveauet lavere. Det samme billede gør sig gældende for den gennemsnitlige familienettoformue, der i 2015 udgjorde 1.515.000 kr (se Tabel 2).

Uligheden er mindre end på landsplan. Målt med Gini-koefficienten var den i 2015 på indeks 24,1 i Vesthimmerlands Kommune, mens den på landsplan var 28,8. Både i kommunen og på landsplan er uligheden lidt større end i 2005.

Fordelingen af befolkningen på socialgrupper supplerer billedet. De to øverste socialgrupper er på landsplan vokset fra en samlet andel på 8,9 % i 1985 til 16,2 % i 2012. I Vesthimmerlands Kommune er de to øverste socialgruppers andel kun steget lidt og udgjorde 7,6 % i 2012. Socialgruppe IV og V har samlet haft en faldende andel på landsplan, mens det modsatte gør sig gældende i Vesthimmerlands Kommune, hvor deres andel er steget fra 61,9 % i 1985 til 63 % i 2012 (se Tabel 3).

Tabel 3. Fordelingen af socialgrupper i procent i Vesthimmerlands Kommune og hele landet i 1985, 1997 og 2012.

.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked

Eksterne links