Hvide joller vugger blidt langs bredden af Halleby Å, kort før den løber ud i Tissø. Lige på den anden side af landevejen, som krydser åen en smule længere mod syd, ligger Tissø Roklub, der blev oprettet i 1950 og i dag har ca. 100 medlemmer. Roklubben har særlig tilladelse til at benytte Tissø, og af hensyn til dyrelivet ros der altid mindst 100 m fra bredden.
.
Sølvmåger, gråænder og pibeænder har samlet sig omkring stenene i den sydvestlige del af brakvandslagunen Flasken, ikke langt fra Halleby Ås udløb i Jammerland Bugt. Tidligere lå åens udmunding ved Bjerge Enge længere nordpå, men er blevet tvunget mod syd pga. dannelsen af strandvolde. I dag løber åen gennem Flasken, lige inden den når havet, og sammen med den lavvandede lagune danner den et af de sidste uregulerede åudløb på Sjælland.
.

Syd for Skarresø løber Åmose Å vestpå langs kommunegrænsen fra Bromølletunnellen til lige syd for Øresø Mølle. På strækningen kantes åen hovedsagelig af skov og er ureguleret med et stort fald og en høj vandkvalitet.

Ved Øresø Mølle drejer åen sydpå og skifter navn til Halleby Å. Den løber herfra gennem Lille Åmose til Tissø, som den forlader igen i sydvest. Fra syd løber Bøstrup Å til Halleby Å, som fortsætter mod vest gennem et åbent, opdyrket landskab. Efter Bjerge Enge løber åen gennem det 70 ha store, statsejede engområde Fællesfolden og videre til brakvandssøen Flasken. Herfra fortsætter den til udløbet i Jammerland Bugt og Storebælt. På sin vej afvander hele åsystemet et samlet areal på ca. 525 km2.

Fiskebestanden er ganske stor og omfatter bl.a. havørred, gedde, aborre, rimte, ål, brasen, skrubbe og pigsmerling. Både isfugl, vandstær, ravn, havørn og glente ses ofte langs åen, hvor der også er fundet spor efter odder.

Åen løber gennem en lille del af fredningen af Tissø fra 1956 og fredningen af Flasken fra 1979. Næsten hele Halleby Å er desuden udpeget som habitatområde, mens strækningen til og med Tissø også er udpeget som fuglebeskyttelsesområde.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande