Med hovedet tilbage og næbbet på vid gab tæller gulspurven: »En, to, tre, fire, fem, seks … syyyyv«. Gulspurven er en af de almindeligste fugle i Danmark, og med tælleremsen i baghovedet er dens sang også en af de lettest genkendelige. Den træffes overalt i det åbne landskab, hvor hannerne synger højt fra toppen af træ og krat. De danske gulspurve er standfugle, men om efteråret får de selskab af gulspurve, der trækker ned fra Sverige og Finland.
.

Bag kommunens lange kyst præges det åbne landskab af et vidtstrakt landbrugsland, der dækker næsten to tredjedele af kommunen. På trods af den høje opdyrkningsgrad rummer kommunen dog også en del lysåbne naturområder, og i dag dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge tilsammen 5.219 ha, svarende til ca. 9 % af kommunens landskab.

Langt den største andel af naturtyperne i det åbne land udgøres af ferske enge og moser, som dækker hhv. 1.856 ha og 1.686 ha. Både engene og moserne ligger især i ådalene med store arealer langs bl.a. Bregninge Å samt i Hallenslev Mose og Lille Åmose langs hhv. Bøstrup Å og Halleby Å. Enge og moser findes også rundt om Tissø og især ved Saltbæk Vig. Strandengene udgør 927 ha og ligger bl.a. langs de ydre dele af Saltbæk Vig samt i den østligste del af Vesterlyng, på Gisseløre og omkring Flasken og Vejlen ved Reersø.

De tørre naturtyper, overdrev og heder, dækker hhv. 575 ha og 175 ha. Hede findes hovedsagelig i Vesterlyng, mens overdrevene har en mere jævn fordeling, om end koncentrationen er størst langs kysten. Særlig store overdrevsarealer findes på Røsnæs og i Bjergsted Bakker.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land