Den del af Åmose, som ligger på begge sider af Halleby Å mellem Øresø Mølle i nord og Tissø i syd, kaldes Lille Åmose. Der er gravet tørv i mosen gennem flere perioder og især under 1. og 2. Verdenskrig, hvor forsyningerne af bl.a. kul blev begrænset eller helt afbrudt. I dag fremstår Lille Åmose derfor som en mosaik af tørvegrave, sumpe, moser, enge og krat, som ofte står under vand om vinteren. Langs mosens vestkant ligger desuden den ca. 30 ha store, fladvandede Madesø.

Den nordlige del af Lille Åmose domineres af tre store enge på hver ca. 50 ha. Flodholm, som ejes af Kattrup Gods, ligger på vestsiden af Halleby Å og blev naturgenoprettet i 2014. Både Frihedslunds Eng øst for åen og Selchausdals Eng længere mod syd har ikke været opdyrket i årtier. Alle tre enge afgræsses af kvæg om sommeren og kan stedvis byde på et bemærkelsesværdigt planteliv. Det gælder især Selchausdals Eng, som bl.a. er voksested for kødfarvet gøgeurt, lancetskeblad, kærfladbælg, svømmende sumpskærm og soløjealant. Derudover optræder forskellige arter af star i store bestande i kærene.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land