Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030158
Sted- og lokalitetsnummer
020302-115
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Spærredæmning II. En ca 130 m lang dæmning, som er 45 m bred i bunden og 20 m bred i kronen. Højden fra Ø er ca 5 m og højde fra V ca 3,5 m. Dæmningen er orienteret NNV-SSØ. På kronens kant mod SV findes lukkeanordninger til fredsunderløbets stigbord (Enghaverendens løb). På dæmningens Ø-side i N ses en betonplade, som skråner let nedad mod Ø. Pladen er 40 m lang. På de første 30 m nærmest dæmningen er pladen 15 m bred, hvorefter den udvider sig til 20 m i bredden længst mod Ø. Betonpladen er forsynet med 20 cm tykke og 80 cm høje kanter i begge sider. Jævnt fordelt på de første 30 m findes 5 stk. 10 m lange, tværstillede betonkanter. 3 af kanterne udgår fra S og 2 fra N. Betonpladens formål er at modtage vandmasserne fra dæmningens (nu ikke længere synlige) overfald samt at dæmpe vandstrømmens hastighed. Selve Klampenborgvejs belægning samt belægningen til Soløsesti og Slotsvejs forlængelse, begge dele på dæmningens V-side, er ikke med i fredningen.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiDæmning II er en jordbygget dæmning med betonstøbt overløb med tilhørende stemmeværk og styrteseng. Endvidere har dæmningen et fredsunderløb med lukkeanordning. Dæmningen er ca. 130 m lang, 45 m bred i bunden og 20 m bred i kronen. Den er op til 5 m høj. Overløbet med stemmeværk er nu tildækket og ligger under Klampenborgvej, som fører over dæmningen. Styrtesengen på dæmningens østside er konstrueret som en let skrånende betonplade med lodrette sider. Den er forsynet med tværstillede betonribber til at dæmpe vandstrømmens hastighed. Det beskyttede anlæg omfatter den jordbyggede dæmning og det betonstøbte stemmeværk med styrteseng. Endvidere bevarede dele af underløbet med lukkeanordning. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links