Røde Kors-frivillige i Brønderslev lærer en flygtningekvinde at cykle en sommerdag i 2016. Cyklen er nyistandsat – foræret af lokale givere.
.

Brønderslev Kommune har haft et svagt stigende befolkningstal siden 1996. Ifølge befolkningsfremskrivningen vil der være en kraftigere vækst i befolkningen frem til 2040, efterfulgt af stilstand de næste fem år. Trods en relativt høj samlet fertilitet i kommunen er der en markant stigning i ældrekvoten.

Befolkningsudviklingen 

Figur 1. Befolkningsudviklingen 1971-2017 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Brønderslev Kommune, Region Nordjylland og hele landet. Indeks: 1971=100.

.

Figur 2. Befolkningens fordeling på aldersgrupper i fremskrivningen 2017-45 for Brønderslev Kommune og hele landet.

.

Den 1. januar 2017 boede der 36.128 personer i Brønderslev Kommune. Befolkningstallet lå fra begyndelsen af 1980’erne på omkring 35.000 og kom først i 2016 op over 36.000. Ifølge befolkningsfremskrivningen (fra 2016) stiger befolkningen til 38.224 i 2045, hvilket svarer til en stigning på 6 % i løbet af de tre årtier i fremskrivningen. Den fremtidige udvikling i kommunen er helt på niveau med udviklingen i Region Nordjylland, mens stigningstakten på landsplan er næsten den dobbelte (se Figur 1).

Samlet har indvandringen i årene 2006 til 2016 bidraget til et øget befolkningstal. Der har i gennemsnit været en nettoindvandring på ca. 135 mennesker om året fordelt på såvel danske som udenlandske statsborgere. Derimod har de indenlandske flytninger samlet bidraget til et mindre fald. Udviklingen har fra 2006 til 2016 svinget mellem en nettotilflytning på 152 og en nettofraflytning på 203. Der forventes en positiv og svagt stigende nettotilflytning i fremskrivningsperioden.

Befolkningsudviklingen hænger sammen med, at der fra 1980 til 2015 i de fleste år var lidt flere døde end nyfødte. I fremskrivningen vurderes det, at denne tendens fortsætter, med en overvægt af døde på op til 90 personer pr. år. Antallet af døde ligger jævnt eller stigende, mens antallet af levendefødte forventes at falde fra 2023/24.

Når der de fleste år er flere døde end nyfødte, skyldes det ikke udviklingen i fertiliteten. Tværtimod har den samlede fertilitet fra 2006 til 2016 ligget højere i Brønderslev Kommune end i Region Nordjylland, som igen var højere end i hele landet. I 2016 var den samlede fertilitet 2.107 børn pr. 1.000 kvinder i den fødedygtige alder. I regionen var det tilsvarende tal 1.841 og på landsplan 1.785.

Kvinder i Brønderslev Kommune, der fødte deres første barn i 2016, havde en gennemsnitsalder på 28,5 år, mod 29,1 år på landsplan. Også førstegangsfædrene i kommunen er yngre end på landsplan, men nogenlunde på niveau med regionen.

De 0-14-åriges andel af befolkningen er en anelse højere for Brønderslev Kommune end for hele landet i både 2017 og i fremskrivningsåret 2045 (se Figur 2).

Derimod er der større forskel, når man ser på gruppen af 15-64-årige. I 2017 udgjorde denne gruppe knap 61 % i Brønderslev Kommune, mod 64 % på landsplan. Frem mod 2045 falder andelen stort set i samme omfang i kommunen som i landet som helhed.

Befolkningsfremskrivningen peger på, at Brønderslev Kommune ligesom landet som helhed er på vej mod en endnu større andel af borgere over 65 år.

Disse to udviklinger indebærer en markant stigning i den såkaldte ældrekvote. I 1971 udgjorde de over 65-årige 21,5 % målt i forhold til Brønderslev Kommunes befolkning i den arbejdsdygtige alder (her defineret som de 15-64-årige). I 2015 var ældrekvoten steget til 34,1 %, og ifølge befolkningsfremskrivningen vil den stige til knap 52 % i 2045.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Brønderslev Kommune er præget af en nettofraflytning fra landdistrikterne, der i årene 2011-16 udgjorde omkring 1 % om året. Derimod har de tre største byer, Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund, samlet haft en større nettotilflytning. I kommunen var der i 2017 ca. 18.000 boliger, hvoraf lidt over 1.200 var ubeboede.

En høj andel, 68 %, af kommunens samlede boligmasse, består af parcelhuse og stuehuse. Omvendt udgør etageboligerne kun 16 %. De beboede boliger i Brønderslev Kommune er større end både landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Nordjylland. I Brønderslev Kommune er 32 % af de beboede boliger mindre end 100 m², 48 % ligger mellem 100 og 175 m² og 20 % er større end 175 m².

Salgspriserne for parcelhuse i kommunen er steget fra knap 4.500 kr. pr. m² i begyndelsen af 00'erne til ca. 7.500 kr. i 2016. Sammenlignet med resten af landet har stigningen været relativt jævn. Forskellen mellem kvadratmeterpriserne på parcelhuse i Brønderslev Kommune og landsgennemsnittet lå i begyndelsen af 00'erne på ca. 2.500 kr. I begyndelsen af 2016 er forskellen på ca. 5.000 kr. pr. kvadratmeter parcelhus.

Priserne i Aalborg ligger pr. m² på niveau med landsgennemsnittet. Det betyder, at der for en børnefamilie kan være et klart incitament til at bosætte sig i en billigere kommune. Flyttemønstrene fra 2016 viser, at der for de 17-24-årige er en markant nettofraflytning fra Brønderslev Kommune til Aalborg Kommune. For de 24-33-årige ændrer nettostrømmen imidlertid retning – her er der flest, der flytter til Brønderslev Kommune. At det delvis handler om børnefamilier, underbygges af, at nettotilflytningen er særlig tydelig for de 0-2-årige.

Indvandring

Indvandrere har de seneste årtier udgjort en væsentlig del af tilflytterne i Brønderslev Kommune. Indvandrere og efterkommeres andel af befolkningen i kommunen er steget fra 0,7 % i 1980 til 6,5 % ved indgangen til 2017. Det svarer til niveauet i Region Nordjylland, hvorimod tallet på landsplan var 12,9 %.

Samlet har indvandringen i årene 2006 til 2016 bidraget til et øget befolkningstal. Der har i gennemsnit været en nettoindvandring på ca. 135 mennesker om året fordelt på såvel danske som udenlandske statsborgere.

I perioden 2007 til 2016 er antallet af indvandrere og efterkommere i gennemsnit steget med knap 90 om året. Lidt over en tredjedel af de 2.006 indvandrere i Brønderslev Kommune i januar 2017 var fra vestlige lande.

Blandt indvandrere fra de vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) udgjorde personer fra Rumænien, Polen og Norge lidt over halvdelen. I gruppen fra de ikke-vestlige lande var det indvandrere fra Syrien, Ukraine, Libanon, Eritrea og Irak, der tilsammen udgjorde knap halvdelen.

Videre læsning

Læs mere om Samfund og erhverv i Brønderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger