Billund Kommune præges af smeltevandssletter, bakkeøer, erosionsdale og indsander, og tidligere var det da også hederne og hedemoserne, der dominerede det næringsfattige åbne landskab. Opdyrkning, tilplantning og dræning har dog betydet, at meget af den lysåbne natur med tiden er forsvundet og erstattet af landbrugsland, infrastruktur og bebyggelse. I dag dækker enge, heder, moser og overdrev tilsammen 5.259 ha, hvilket svarer til knap 10 % af kommunens areal.

Med 2.030 ha udgør moserne den største andel af det åbne lands naturtyper. De ligger overvejende i ådalene, men omfatter også enkelte større, mere eller mindre isolerede mosearealer som Urup Mose og Hjortlund Mose. Andelen af hede er med 1.940 ha også ganske stor. Hederne fordeler sig nogenlunde ligeligt over kommunen, men dog med større sammenhængende mosaikker af tør og våd hede på bl.a. Randbøl Hede, Grene Sande, Vorbasse Sønderhede og i forbindelse med Billund Lufthavn. Som moserne er også de ferske enge koncentreret i ådalene og dækker tilsammen et areal på 1.176 ha. Mindst er overdrevene, der i alt udgør blot 113 ha og ligger som små, spredte arealer over det meste af kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Billund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land