Faktaboks

Areal
540,2 km²
Højeste punkt
96,5 m.o.h. (Trindhøj)
Kystlinje
0
Region
Syddanmark
Stift
Ribe
Provsti
Grene
Antal sogne
11
Befolkningsudvikling
14.788 personer (1950), 23.718 personer (1980), 26.629 personer (2019)
Befolkningstæthed i kommunen
49 personer/km² (2019)
Befolkningstæthed i Danmark
135 personer/km² (2019)
Gennemsnitsalder i kommunen
42,8 år (2020)
Gennemsnitsalder i Danmark
41,8 år (2020)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
288.264 kr. (2019)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
290.641 kr. (2019)
Hjemmeside

www.billund.dk

Kort over Billund Kommune.

.

Billund Kommunes logo

.

Et passagerfly letter fra startbanen i det åbne hedelandskab og stiger op mod den overskyede himmel. Billund Lufthavn, som markedsføres under navnet Billund Airport, blev anlagt nordøst for Billund af virksomheden LEGO i 1961 som en privat flyveplads; fra 1964 som egentlig lufthavn og fra 2007 samejet af seks kommuner, heriblandt Billund, Vejle og Kolding Kommuner. Lufthavnen beskæftigede i 2019 ca. 800 medarbejdere, og herfra afgår fly til nationale såvel som internationale destinationer.

.
Disen ligger florlet over heden i Sønder Omme Plantage på en overskyet efterårsmorgen. Anlæggelsen af den privatejede plantage begyndte i 1902. I dag dækker den 823 ha, hvilket gør Sønder Omme Plantage til et af de største sammenhængende skovområder i den i forvejen ganske skovrige kommune. Lysåbne heder og moser dækker stadig ca. 15 % af plantagens areal og kan give et indtryk af, hvordan området så ud før tilplantningen.
.

Inde i landet som en af de nordlige kommuner i Region Syddanmark ligger Billund Kommune med cirka lige langt til Kattegat og Vesterhavet. Det meste af kommunens landskab består af den store, flade Grindsted Hedeslette, som blev til under sidste istid og breder sig mellem to bakkeøer. Hedesletten har haft afgørende betydning for den historiske udvikling i området såvel som for kulturarven og, naturligvis, naturforholdene. Et andet kendetegn er de store skovarealer: Omtrent en fjerdedel af kommunearealet er dækket af hedeplantager. Disse er for størstedelen opstået i slutningen af 1800-tallet, ikke mindst de såkaldte københavnerplantager, der fik deres kaldenavn efter de københavnske rigmænd, som opkøbte hedearealer og lod dem tilplante. Allerede i 1700-tallet blev en første opdyrkningsindsats af heden dog iværksat, og 1760‑61 etableredes tre kolonier på Randbøl Hede til tyske bønder, som var blevet hvervet til at bosætte sig her og varetage det hårde opdyrkningsarbejde. Randbøl Hede er også et af de områder, hvor man kan opleve de for kommunen så karakteristiske indsander: klitlandskaber og vidtstrakte flader dækket af flyvesand.

De ufrugtbare jorder er årsag til, at kommuneområdet igennem tiden har været tyndt befolket. Alligevel er der fundet en del spor efter oldtidens bebyggelser og gravpladser, og udgravningen af en af dem, Vorbasselandsbyen, har været afgørende for forskningen i de såkaldte vandrende landsbyer, der viste, at landsbyerne i jernalderen og vikingetiden endnu ikke var stedfaste, men flyttede rundt i nærområdet. Først i middelalderen, hvor størstedelen af befolkningen ernærede sig ved landbrug med husdyrhold, bosatte befolkningen sig i nogle ganske få landsbyer, hvor der fra 1100-tallet blev opført stenkirker. Kun fire af disse står endnu, bl.a. Grindsted Kirke, som har fået tilnavnet »hedens domkirke«, og Vorbasse Kirke, som blev anlagt i forbindelse med en helligkilde.

I forbindelse med de årlige valfarter til kilden opstod med tiden et marked, og i dag er Vorbasse Marked et af landets største heste- og kræmmermarkeder. De øvrige kirker i kommunen er opført i nyere tid, som det ofte er tilfældet i de egne af landet, hvor der historisk har været stor tilslutning til folkekirken, hvilket stadig er tilfældet, ligesom Indre Mission har stået stærkt og fortsat gør det.

Grindsted, som er kommunens største og ældste by, voksede navnlig fra midten af 1800-tallet og udviklede sig i begyndelsen af 1900-tallet til et jernbaneknudepunkt. I modsætning til Billund, som først for alvor fik betydning med byens store industrielle udvikling i 1940’erne, hang Grindsteds udvikling i høj grad sammen med hedens opdyrkning. I dag er industri dog det dominerende erhverv i hele kommunen og også i Grindsted. Her har bl.a. Grindstedværket været en vigtig arbejdsplads, siden det i 1930’erne begyndte at producere emulgatorer til fødevareindustrien, i dag under navnet DuPont Nutrition Biosciences, hvor produktionen er yderligere udvidet, og virksomheden er en førende spiller på det internationale marked. Det hører dog med til fortællingen om Grindstedværket, at det indtil begyndelsen af 1970’erne var årsag til alvorlig forurening i området. Skønt et omfattende oprensningsarbejde har fundet sted, lider fx Grindsted Engsø stadig under ophobning af tungmetaller i bundslammet, og Grindsted Å forurenes fortsat.

En anden virksomhed, som kom til at præge kommunen, er LEGO System. Virksomheden er årsag til den eksplosive udvikling, byen Billund har undergået siden 2. Verdenskrig med international lufthavn, turisme – med LEGOLAND som landets mest besøgte attraktion uden for København – et stort antal arbejdspladser i selve virksomheden med bl.a. forskningsmiljø samt udbygning af boligmassen. Også på kulturområdet har koncernen bidraget med bl.a. indkøb af skulpturer til den kommunalt drevne Skulpturpark Billund, hvor man fx kan se Thomas Kruses Drømme, leve, lege: en portal, som kunstneren skabte i 2008 sammen med 70 børn.

Sammen med de øvrige store arbejdspladser som Lalandia, Sydvestjysk Sygehus Grindsted og Billund Lufthavn og takket være kommunens geografiske placering udgør Billund Kommune et erhvervsmæssigt kraftcenter i området, som tiltrækker et stort antal pendlere: Over halvdelen af de beskæftigede er bosiddende i andre kommuner.

Kommunen fik sin nuværende udformning med Strukturreformen i 2007, hvor Grindsted og Billund Kommuner fusionerede. Navnet Billund valgtes pga. signalværdien som turistmagnet, mens rådhuset ligger i Grindsted som kommunens største by. Foran rådhuset ses Erling Frederiksens skulptur Pige med får, mens en anden lokal kunstner, Ingrid Villesen, har udsmykket byrådssalen. Samme rådhus får, sammen med en håndfuld andre fremtrædende bygningsværker i kommunen, en hård, fiktiv medfart i Pablo Llambías’ roman Zombierådhus fra 2019.

Kultur- og foreningslivet i kommunen er især centreret om MAGION Kultur- og Idrætscenter i Grindsted og Grindsted Gymnastik & Idrætsforening, som har eksisteret siden 1902. Men også andre dele af kultursektoren nyder godt af det frivillige engagement. Det gælder bl.a. Museumscenter Karensminde, som har til huse i en fredet gård fra 1800-tallet, og hvor et stort antal frivillige varetager formidlingen af områdets landbrugshistorie. Også den årlige musikfestival Musik i Gryden arrangeres af frivillige kræfter.

Kommunevåben

Billund Kommune våben

.

Våbenets deling og skjoldfod markerer Billund Kommunes beliggenhed midt i Jylland. Skjoldfoden er samtidig historien, som fremtiden – markeret ved sparren – skal udspringe af. Våbenet symboliserer en kommune med luft under vingerne og fødderne solidt plantet på jorden. Det er registreret i Kommunevåbenregisteret d. 5. oktober 2007 og er tegnet af Ronny Andersen. Våbenets blasonering (beskrivelse): Delt af blåt og sølv, en styrtet indadbuet sparre i modsatte tinkturer over en skjoldfod delt af sølv og blåt.

Natur og landskab

Langs Vejle Landevej sælges i efteråret store orangefarvede græskar. Landevejen, der mellem Billund og Grindsted skifter navn til Grindstedvej, fortsætter til Vejle, og dermed sikrer den koblingen mellem flere af byerne i Trekantområdet.

.

Landskabet i Billund Kommune består af en stor, flad hedeslette, som strækker sig fra øst mod vest ind mellem to bakkeøer. Kommunen ligger vest for Hovedstilstandslinjen, og da Nordøstisen stod her med sin rand i slutningen af sidste istid, løb smeltevandet fra isen mod vest og skabte den store smeltevandsslette, Grindsted Hedeslette, som i dag omfatter størstedelen af området.

Mod slutningen af sidste istid satte storme sandet i bevægelse ude på den tørre, nøgne flodslette og blæste det flere steder op på de omkringliggende bakkeøer. Et af de største flyvesandsområder ligger mellem Billund og Grindsted, hvor en stor parabelklit tidligere vandrede mod øst. Klittens vandring blev bremset med anlæggelsen af Gyttegårds Plantage sidst i 1800-tallet. Siden er noget af den lysåbne natur blevet genetableret, og dele af klitten er blevet blotlagt i et forsøg på igen at sætte sandet i bevægelse.

Det flade og magre landskab betød, at området indtil langt op i 1800-tallet stort set var dækket af hede. Da begyndte en omfattende tilplantning af de åbne hedelandskaber, som har bidraget væsentligt til, at ca. 25 % af kommunen i dag er dækket af skov. Mange af plantagerne er såkaldte københavnerplantager, der på foranledning af Det Danske Hedeselskab blev anlagt af københavnske rigmænd for at producere brændsel og tømmer samt at skabe arbejdspladser i en ellers forarmet landsdel.

Fra øst til vest gennemskæres kommunen af en række større vandløb som Ansager Å, Omme Å og Grindsted Å. Omme Å løber stort set ureguleret gennem kommunen omgivet af moser og enge. Især engene har været en vigtig ressource både som græsningsarealer og til høslæt. For at øge udbyttet blev der i 1800-tallet anlagt flere engvandingssystemer i forbindelse med åen, og ved bl.a. Sønder Omme kan man stadig se resterne af dem.

I de store skovområder, på hederne eller langs de mange åer er der rig mulighed for at dyrke friluftsliv. Der er cykel- og vandreruter i de fleste af naturområderne i kommunen, ligesom man flere steder kan teste sine mountainbike-evner på afmærkede MTB-spor. Er man mere til det våde element, byder kommunens åer på et interessant lystfiskeri, mens Grindsted Å giver mulighed for at opleve landskabet fra kano og kajak.

Læs videre om

Historie

Tidslinje over oldtiden i Billund Kommune.

.

Tidlinje over middelalder og nyere tid i Billund Kommune.

.

Det magre og ufrugtbare landskab i Billund Kommune var i oldtiden domineret af hede, og området har til alle tider været tyndt befolket. Alligevel kendes der et stort antal gravhøje fra yngre stenalder. Gravhøje fra bronzealderen findes også, og der er gjort en række fund af huse fra perioden. Gennem en række store arkæologiske undersøgelser er det lykkedes at dokumentere jernalderlandsbyens udvikling i Vorbasse, og herudover kendes der flere jernalderbebyggelser ved Grindsted, Donslund og Billund. Flere af bebyggelserne eksisterede frem til vikingetiden.

I middelalderen dominerede landbrug med husdyrhold, og malkekvæg gav mulighed for en smørproduktion. Fra 1500-tallet var bebyggelsen præget af mindre enheder: enkeltgårde, dobbeltgårde og små landsbyer. I 1700-tallet kom der mindre kolonier af tyskere, der blev hvervet til at opdyrke heden. Udskiftningen af landsbyerne fandt sted fra slutningen af 1700-tallet til begyndelsen af 1800-tallet.

Engvandingskanaler, der blev anlagt fra 1800-tallet, gav gode muligheder for græsning og høslæt, og i slutningen af århundredet åbnede flere andelsmejerier i området. De mange får i området dannede grundlag for et andelsfarveri og uldspinderi i Grindsted. I samme periode begyndte man at anlægge plantager i kommuneområdet. I anden halvdel af 1800-tallet fik området en vis vækst; Grindsted, områdets daværende hovedby, kom til at nyde godt af anlæggelsen af en hovedvej mellem Vejle og Varde, og i begyndelsen af 1900-tallet blev byen tillige jernbaneknudepunkt. De to store virksomheder Grindstedværket og Grindsted Andelssvineslagteri kom fra 1920’erne til at spille en betydelig rolle som arbejdspladser, mens LEGO i Billund (i dag: LEGO System A/S) i efterkrigstiden kom til at dominere erhvervslivet i og omkring byen. I 1960’erne blev Billund Lufthavn anlagt, og den fik regional betydning som charterlufthavn, mens LEGOLAND fra 1968 tiltrak turister til kommunen.

Omkring år 2000 domineredes kommunen erhvervsmæssigt af serviceerhverv og industri, hvor en stor del som fx slagteriet i Grindsted var landbrugs- og fødevarerelateret.

Læs videre om

Byerne

Handelslivet i Grindsted servicerer ikke blot byens egne knap 10.000 indbyggere, men også en række større omegnsbyer, herunder Billund. De lokale forretninger i bl.a. Nørregade, som ses på billedet, nyder godt af, at der er relativt langt til store handelsbyer som Vejle, Horsens, Herning og Kolding.

.

Grindsted er den største og ældste af Billund Kommunes syv byer samt dens administrative center. Hedelandsbyen fik bystatus i 1906, da Danmarks Statistik registrerede Grindsted som en by med 307 indbyggere. Engvanding, opdyrkning og mergling havde forbedret den magre jord så meget i den sidste del af 1800-tallet, at den kunne brødføde en større befolkning, og allerede før jernbanelinjerne blev anlagt i 1910’erne, havde Grindsted læge, apotek, sygehus, bank og var blevet hedeegnens oplandsby. I kommunens næststørste by, Billund, satte væksten først ind efter 1940 pga. byens industriudvikling.

I Grindsted og Billund bor godt 60 % af kommunens befolkning, mens de mindre byer Sønder Omme, Vorbasse, Hejnsvig, Filskov og Stenderup, der har mellem knap 650 og ca. 1.700 indbyggere, rummer 20 %.

Fælles for de mindre byer er, at de er tidligere stationsbyer, der har et rigt foreningsliv og generelt gode idrætsfaciliteter. Lokale kræfter arbejder for at tiltrække børnefamilier og gøre det muligt for ældre at blive boende i byen, hvis de ikke kan klare sig selv. Der anlægges stisystemer og trafikforbedringer, og man prioriterer så vidt muligt at beholde de lokale skoler og indkøbsmuligheder.

Læs videre om

Kultur

Et monstrøst orange vikingeskib med en snegl i stævnen kører forrest i det årlige karneval Jydeoptog i Sønder Omme. I 2018 var temaet vikinger.

.

Billund Kommunes nyere kulturhistorie varetages af Billund Kommunes Museer med bl.a. landbrugsmuseet Karensminde, som har til huse i en gammel, firlænget gård fra 1800-tallet. Dertil kommer en række offentlige og private museer. Foreningslivet, som for en stor del knytter an til idræt, er i høj grad centreret omkring de lokaleidrætshaller, og mange af disse er efterhånden blevet udvidet til kulturhuse. Det gælder fx MAGION Kultur- og Idrætscenter i Grindsted, som er centrum for byens kulturelle liv med sportsfaciliteter, bibliotek og koncert- og messehal.

I Grindsted ligger også den bemærkelsesværdige »hedens domkirke«, som Grindsted Kirke kaldes i folkemunde. Det er en af kommunens 13 kirker, hvoraf langt de fleste er fra nyere tid. I kommunen har der historisk set været stor tilslutning til folkekirken og Indre Mission, hvilket stadig gør sig gældende. Således ligger medlemsprocenten af folkekirken noget over landsgennemsnittet, ikke mindst i landsognene.

I Vorbasse finder det årlige, traditionsrige Vorbasse Marked sted, som har rødder helt tilbage til 1200-tallet, men også i nyere tid er der blevet etableret genkommende events. Et af dem er Musik i Gryden i Grindsted, hvor det lokale stadion danner ramme om en hel dag med pop- og rockkoncerter.

LEGO (i dag: LEGO System A/S), som siden etableringen har været en vigtig faktor for udviklingen i Billund, har naturligt nok også sat sit præg på kulturlivet i kommunen, bl.a. med indkøb af værker til Skulpturpark Billund og, i samarbejde med kommunen, etableringen af organisationen Capital of Children i 2012, som bakker op om børns udvikling igennem leg og læring.

Billund Rådhus, der ligger i Grindsted, er udsmykket af bl.a. den lokale billedkunstner Ingrid Villesen, som henter inspiration til sine billeder i naturen og i det særegne lys på Vestkysten. Samme rådhus er skildret i Pablo Llambías’ dystopiske roman Zombierådhus, hvor også LEGO får et kritisk fur med på vejen. Villesens to døtre, Anna Sørensen og Gitte Villesen, som dog ikke længere er bosiddende i kommunen, er ligeledes etablerede kunstnere i ind- og udland.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Befolkning og areal i Billund Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2019).

.

Ved Strukturreformen fra d. 1. januar 2007 fusionerede de tidligere Grindsted og Billund Kommuner. Selv om Grindsted var den nye kommunes største by, var der enighed om, at turistmagneten Billund skulle lægge navn til fusionskommunen, mens rådhuset kom til at ligge i Grindsted. Da forhandlingerne om sammenlægningen intensiveredes i 2004, var der først tale om en langt større fusion, men byrådene i Grindsted og Billund Kommuner endte med at gå enegang.

LEGO System A/S er med sine omkring 4.000 medarbejdere (2019) i Billund både byens og kommunens helt dominerende arbejdsplads, ligesom LEGOLAND er den førende turistattraktion. Billund Lufthavn er Danmarks næststørste lufthavn.

Grindsted er kommunens andet erhvervscentrum, hvor det tidligere Grindstedværket nu er en del af Du‑Pont-koncernen og fortsat producerer tilsætningsstoffer til fødevareindustrier verden over. Kommunen er med i det store erhvervssamarbejde Trekantområdet Danmark. Næsten halvdelen af de beskæftigede på arbejdspladserne i Billund Kommune kommer pendlende fra andre kommuner. Siden fusionen har kommunen haft en borgmester fra Venstre.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner